T120 - LI NI U T i hi ng ln th VIII n nay ng ta lun xc nh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LêI NãI §ÇU Tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp hãa lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã trong nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng t¹o ra thÕ vµ lùc míi chuyÓn sang mét thêi kú ph¸t triÓn cao h¬n ®Èy tíi mét bíc c«ng nghiÖp ho¸ níc nhµ. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa nh÷ng n¨m tríc ®©y, do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi chñ quan, ®èt nãng giai ®o¹n mµ chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sè khuyÕt ®iÓm sai lÇm mµ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ lÇn thø VII ®· v¹ch ra. Muèn tiÕp tôc ph¸t huy thµnh tÝch, kh¾c phôc yÕu kÐm ®Èy lïi nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ,sím ®a ®Êt níc ra khái t×nh tr¹ng mét níc nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¨ng cêng tiÒm lùc quèc phßng an ninh, cñng cè v÷ng ch¾c ®éc l©p d©n téc vµ chñ quyÒn quèc gia, t¹o ®iªï kiÖn cho lùc lîng s¶n xuÊt ra ®êi phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt míi th× kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa. VÊn ®Ò c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng gåm nhiÒu néi dung kh¸c nhau, kh«ng thÓ nãi hÕt trong ph¹m vi m«t bµi viÕt. V× vËy, em hy väng bµi viÕt nµy cã thÓ gióp b¹n ®äc hiÓu thªm vÒ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Néi dung, môc tiªu cña ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é 1. C«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa lµ nhiÖm vô trung t©m a. ThÕ nµo lµ c«ng nghiªp hãa- hiÖn ®¹i hãa Tríc ®©y, vµo thÕ kû XVII, XVIII, khi cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ®îc tiÕn hµnh ë T©y ¢u, c«ng nghiÖp hãa ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®éng sö dông m¸y mãc. Nhng theo dßng thêi gian, kh¸i niÖm c«ng nghiÖp hãa lu«n cã sù thay ®æi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, cña khoa häc c«ng nghÖ, tøc lµ kh¸i niÖm c«ng nghiÖp hãa mang tÝnh lÞch sö. Dùa trªn viÖc kÕ thõa cã chän läc nh÷ng tri thøc v¨n minh cña nh©n lo¹i vµ rót kinh nghiÖm trong lÞch sö tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng lÇn thø bÈy kho¸ VI vµ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam x¸c ®Þnh: c«ng nghiÖp hãa lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn 2
Background image of page 2
diÖn c¸c nÒn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ- x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

T120 - LI NI U T i hi ng ln th VIII n nay ng ta lun xc nh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online