{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T121 - Li m u Vi c im 80 dn s nc ta sng nng thn v trn 70 lc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Víi ®Æc ®iÓm 80% d©n sè níc ta sèng ë n«ng th«n vμ trªn 70% lùc lîng lao ®éng lμm viÖc trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, viÖc ph¸t triÓn toμn diÖn n«ng th«n cã mét ý nghÜa v« cïng to lín ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë níc ta. Kinh nghiÖm trªn thÕ giíi ®· chØ ra r»ng nÕu kh«ng ph¸t triÓn n«ng th«n th× kh«ng mét níc nμo cã thÓ ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng víi tèc ®é cao mét c¸ch l©u dμi. Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i hãa n«ng th«n lμ mét tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ níc ta nh»m: 1. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng ë n«ng th«n, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng thu nhËp cho bé phËn d©n c khu vùc n«ng th«n, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü néi bé tõ n«ng th«n vμ n©ng cao kh¶ n¨ng ®Çu t vμo khu vùc n«ng th«n 2. Më réng thÞ trêng, t¹o c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vμ c¸c ngμnh kinh tÕ kh¸c ë n«ng th«n còng nh trong c¶ níc. 3. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ-x· héi ë n«ng th«n, ®Æc biÖt lμ vÊn ®Ò viÖc lμm, khai th¸c nguån nh©n lùc ë mçi ®Þa ph- ¬ng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chªnh lÖch kh«ng ®¸ng cã gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc. 4. Thùc hiÖn ®« thÞ ho¸ n«ng th«n, gi¶m bít søc Ðp cña dßng di d©n tõ n«ng th«n chuyÓn vμo c¸c ®« thÞ, t¹o ®IÒu kiÖn ®Ó c¸c ®« thÞ ph¸t triÓn thuËn lîi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Ch ¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ vμ c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. I. TÝnh tÊt yÕu cña c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸. 1. C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸. 1.1. Kh¸i niÖm. C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toμn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vμ qu¶n lý kinh tÕ x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lμ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vμ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ vμ tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. 1.2. TÝnh tÊt yÕu cña c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸. TÊt c¶ c¸c níc khi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®Òu ph¶i tr¶i qua thêi kú qu¸ ®é vμ tiÕn hμnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi. Cã 2 lo¹i qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi: qu¸ ®é tuÇn tù vμ qu¸ ®é tiÕn th¼ng. ë c¸c níc qu¸ ®é tuÇn tù hay cßn gäi lμ nh÷ng níc qu¸ ®é tõ chñ nghi· t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi, mÆc dï cha cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi nhng còng ®· cã tiÒn ®Ò vËt chÊt lμ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ do chñ nghi· t b¶n ®Ó l¹i. V× vËy, ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi, nh÷ng níc
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

T121 - Li m u Vi c im 80 dn s nc ta sng nng thn v trn 70 lc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online