T122 - L i ni u tnh cp thit ca ti T i sao li phi nghin cu v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tμi T¹i sao l¹i ph¶i nghiªn cøu vÒ ph¹m trï con ngêi vμ vÊn ®Ò vÒ con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong khi thÕ giíi ®· tr¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vÜ ®¹i vμ trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu, rÊt nhiÒu níc ®· trë thμmh nh÷ng níc c«ng nghiÖp lín. Ph¶i ch¨ng ®ã lμ v× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lμ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi vμ bÊt kú mét quèc gia nμo bá qua qu¸ tr×nh nμy ®Òu sÏ trë nªn qu¸ chËm, qu¸ l¹c hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi? Vμ ph¶i ch¨ng gièng nh c¸c quèc gia kh¸c, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoμi quy luËt chung ®ã? Nhng quan träng h¬n c¶, ph¶i ch¨ng con ngêi lμ chñ thÓ, lμ mÊu chèt, lμ ®iÓm khëi ®Çu còng nh lμ c¸i ®Ých cña qu¸ tr×nh l©u dμi nμy? §óng lμ trªn thùc tÕ ë nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· t¹o ra nhiÒu thμnh tùu khoa häc kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc . Ch¼ng h¹n viÖc sö dông n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng lîng mAEt trêi ®· lμm gi¶m sù phô thuéc cña con ngêi vμo nguån n¨ng lîng kho¸ng s¶n; sù ra ®êi cña c¸c vËt liÖu taeng hîp kh«ng nh÷ng gióp con ngêi gi¶m phô thuéc vμo tμi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng t¸i sinh ®îc mμ cung cÊp cho con ngêi nguån vËt liÖu míi cã tÝnh n¨ng u viÖt h¬n vμ t¸i sinh ®îc. Nhê ph¸t minh con ngêi sö dông nguån vËt liÖu míi nμy mμ con ngêi ®· cã thÓ thu nhá m¸y tÝnh ®iÖn tö xuèng hμng v¹n lÇn vÒ thÓ tÝch ®ång thêi t¨ng hiÖu n¨ng cña nã lªn hμng chôc v¹n lÇn so víi ba chôc n¨m tr íc. Sù ra ®êi vμ xuÊt hiÖn c¸c lo¹i vËt liÖu míi ®ang ngμy cμng trë thμnh nh©n tè v« cïng quan träng cña sù ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
x· héi vμ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho thÊy kh¶ n¨ng loμi ngêi sÏ tiÕn tíi mét x· héi cña c¶i tu«n ra rμo r¹t. Cßn ë ViÖt Nam th× sao? Cho ®Õn nay,ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi, nÒn kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, cßn mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc, ®Êt níc cha ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, l¹m ph¸t cßn ë møc cao, s¶n xuÊt cha aen ®Þnh, t×nh h×nh mÊt c©n ®èi vÉn nghiªm träng, béi chi ng©n s¸ch cßn lín, tèc ®é t¨ng d©n sè cao, lao ®éng thÊt nghiÖp hoAEc kh«ng ®ñ viÖc lμm ngμy cμng t¨ng (7% d©n sè thμnh thÞ thÊt nghiÖp), ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n; taeng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) tÝnh theo ®Çu ngêi thuéc lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi: 220$ (t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9 n¨m 1993), thÊp h¬n Lμo, Bangladesh, chØ b»ng 1/9 cña Th¸i Lan, b»ng 1/4 cña Malaysia, 1/45 cña §μi Loan; tèc ®é t¨ng b×nh qu©n chËm h¬n nhiÒu níc trong khu vùc. G¾n liÒn víi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 34

T122 - L i ni u tnh cp thit ca ti T i sao li phi nghin cu v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online