{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T123 - T iu lun Trit hc Li m u"Dn tc chng ti hiu y rng dn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc Lêi më ®Çu "D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh lμ mét d©n téc nghÌo, mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp… Chóng t«i hiÓu râ kho¶ng c¸ch gi÷a nÒn kinh tÕ cña chóng t«i vμ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Chóng t«i hiÓu râ khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ kû 21 sÏ cã nh÷ng bíc tiÕn khæng lå. Thùc hiÖn t tëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝnh Minh: LÊy søc ta mμ gi¶i phãng cho ta , chóng t«i ph¶i tri thøc ho¸ §¶ng, tri thøc ho¸ d©n téc, tiÕp tôc tri thøc hãa c«ng n«ng, c¶ níc lμ mét x· héi häc tËp, ph¸t huy truyÒn thèng nh÷ng ngμy míi giμnh ®îc ®éc lËp 45, c¶ níc häc ch÷, c¶ níc diÖt giÆc dèt, c¶ níc diÖt giÆc ®ãi… Ph¶i n¾m lÊy ngän cê khoa häc nh ®· n¾m lÊy ngän cê d©n téc. Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lμ mét d©n téc yÕu " (Lª Kh¶ Phiªu - Tæng bÝ th ban chÊp hμnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - Ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam trong thÕ kû 20). Kh«ng, d©n téc chóng ta nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lμ d©n téc yÕu. Chóng ta ®· tõng chiÕn th¾ng bän thùc d©n Ph¸p vμ ®Ò quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã lμ th¾ng lîi cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng s¾t thÐp vμ ®« la khæng lå cña Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lμm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng thÓ lμm ®îc vμ t«i tin r»ng, con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi vÉn sÏ lμm ®îc nh÷ng ®iÒu kú diÖu nh thÕ. §Êt níc ViÖt Nam sÏ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn TriÕt häc s¸nh vai ®îc víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu. ChÝnh v× niÒm tin bÊt diÖt ®ã mμ t«i chän ®Ò tμi: "§μo t¹o nguån lùc con ngêi vμ båi dìng nh©n tμi cho ®Êt níc " cho tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh. BiÕt ®©u, trong chót kiÕn thøc bÐ nhá nμy l¹i cã ®iÒu g× thËt sù h÷u Ých. 2
Background image of page 2
TiÓu luËn TriÕt häc B. Néi dung I. Lý luËn vÒ con ngêi 1. Kh¸i niÖm chung vÒ con ngêi Trong x· héi kh«ng mét ai nhÇm lÉn con ngêi víi loμi ®éng vËt, song kh«ng ph¶i v× thÕ mμ c©u hái "con ngêi lμ g×" bÞ trë thμnh ®¬n gi¶n, v× c©u hái chØ lμ ch©n thùc khi con ngêi cã kh¶ n¨ng t¸ch ra khái b¶n th©n m×nh ®Ó nhËn thøc m×nh víi t c¸ch lμ hÖ thèng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, sinh thμnh. Tõ thêi cæ ®¹i ®Õn nay vÊn ®Ò con ngêi lu«n gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong c¸c häc thuyÕt triÕt häc. C¸c nhμ triÕt häc ®a ra rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ con ngêi nhng nh×n chung c¸c quan ®iÓm triÕt häc nãi trªn ®Òu xem xÐt con ngêi mét c¸ch trõu tîng, do ®ã ®· ®i ®Õn nh÷ng c¸ch lý gi¶i cùc ®oan phiÕn diÖn.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

T123 - T iu lun Trit hc Li m u"Dn tc chng ti hiu y rng dn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online