T124 - T iu lun trit hc A Li ni u Trong qu trnh pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc A. Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ë níc ta nãi riªng vμ ë c¸c níc kh¸c nãi chung, sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë mçi níc tuy kh¸c nhau nhng ®Òu cã mét sè ®iÓm chung, dùa trªn mét sè quy t¾c c¬ b¶n ®Ó x©y dùng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ. mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n trong ph¸t triÓn kinh tÕ ë mçi níc lμ quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, mçi ®Êt níc ®Òu cã vÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ sù ph©n bè d©n c kh«ng gièng nhau dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt vμ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt ë mçi vïng còng kh¸c nhau. Do tÝnh ®AEc thï trªn nÒn khi quan hÖ s¶n xuÊt ë mét vïng, mét tr×nh ®é ph¸t triÓn nμo ®ã phï hîp víi t×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt th× nã sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ nhanh chãng, nhng nÕu quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt th× nã sÏ cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v× vËy quan hÖ s¶n xuÊt vμ tr×nh ®ä ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt cã t¸c ®éng lÉn nhau lμ hai mAEt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Nghiªn cøu vÒ ®Ò tμi nμy sÏ phÇn nμo gióp chóng ta hiÓu râ ®îc mèi quan hÖ gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. NguyÔn Hång D¬ng - Líp : K38 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc B. Néi dung TriÕt häc lμ bé m«ng khoa häc cña mäi khoa häc, triÕt häc cã nhiÖm vô nghiªn cøu vÒ c¸c nguyªn lý (quy luËt) chung nhÊt, ë ®©y ta nghiªn cøu vÒ mèi quan hÖ gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt xÐt trong lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. I. NhËn thøc lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi 1. Vai trß cña s¶n xuÊt vËt chÊt trong ®êi sèng x· héi. s¶n xuÊt vËt chÊt lμ qu¸ tr×nh con ngêi c¶i t¹o c¶i biÕn giíi tù nhiªn lμm biÕn ®aei nã cho phï hîp víi nhu cÇu cña con ngêi cña x· héi loμi ngêi. 2. Vai trß cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®èi víi nÒn s¶n xuÊt cña x· héi §Ó tiÕn hμnh s¶n xuÊt cÇn cã 3 nh©n tè c¬ b¶n a. §iÒu kiÖn tù nhiªn * §iÒu kiÖn tù nhiªn toμn bé nguån lùc cña giíi tù nhiªn, ®îc khai th¸c sö dông vμo c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh gåm c¸c yÕu tè nh ®Êt ®ai, khÝ hËu, s«ng ngßi… b. §iÒu kiÖn d©n c * §iÒu kiÖn d©n c toμn bé nh÷ng con ngêi sinh sèng ho¹t ®éng trªn mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh, ®©y lμ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu vμ quan träng cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, v× s¶n xuÊt kh«ng thÓ thiÕu lùc lîng lao ®éng vμ cßn lμ c¬ së ph©n bè vμ ph¸t triÓn NguyÔn Hång D¬ng - Líp : K38 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

T124 - T iu lun trit hc A Li ni u Trong qu trnh pht trin...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online