T125 - T iu lun trit hc Li m u Dn tc chng ti hiu y rng: dn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi më ®Çu “D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh lμ mét d©n téc nghÌo, mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp. .. Chóng t«i hiÓu râ kho¶ng c¸ch gi÷a nÒn kinh tÕ cña chóng t«i vμ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Chóng t«i hiÓu râ khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ kû 21 sÏ cã nh÷ng bíc tiÕn khaeng lå. Thùc hiÖn t t- ëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh: LÊy søc ta mμ gi¶i phãng cho ta , chóng t«i ph¶i tri thøc ho¸ §¶ng, tri thøc ho¸ d©n téc, tiÕp tôc tri thøc ho¸ c«ng n«ng, c¶ níc lμ mét x· héi häc tËp, ph¸t huy truyÒn thèng nh÷ng ngμy míi giμnh ®îc ®éc lËp 45, c¶ níc häc ch÷, c¶ níc diÖt giAEc dèt, c¶ níc diÖt giAEc ®ãi. .. Ph¶i n¾m lÊy ngän cê khoa häc nh ®· n¾m lÊy ngän cê d©n téc. Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lμ mét d©n téc yÕu ” (Lª Kh¶ Phiªu- Taeng bÝ th ban chÊp hμnh trung ¬ng ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam- Ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam trong thÕ kû 20) Kh«ng, d©n téc chóng ta nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lμ d©n téc yÕu. Chóng ta ®· tõng chiÕn th¾ng bän thùc d©n Ph¸p vμ ®Õ quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã lμ th¾ng lîi cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng s¾t thÐp vμ ®« la khaeng lå cña Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lμm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng thÓ lμm ®îc, vμ t«i tin r»ng, con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi vÉn sÏ lμm ®îc nh÷ng ®iÒu kú diÖu nh thÕ. §Êt 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc níc ViÖt Nam sÏ s¸nh vai ®îc víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gAEp rÊt nhiÒu khã kh¨n, rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu. ChÝnh v× niÒm tin bÊt diÖt ®ã mμ t«i chän ®Ò tμi: Lý luËn vÒ con ngêi vμ vÊn ®Ò vÒ ®μo t¹o nguån lùc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cho tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh. BiÕt ®©u, trong chót kiÕn thøc bÐ nhá nμy l¹i cã ®iÒu g× thËt sù h÷u Ých . .. 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc TiÓu luËn gåm cã c¸c néi dung sau: A. Lêi nãi ®Çu . 2. Néi dung I.Lý luËn vÒ con ngêi. 1. Kh¸i niÖm chung vÒ con ngêi 2. Con ngêi lμ mét thùc thÓ sinh häc – x· héi. 3. Trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ngêi lμ taeng hoμ c¸c mèi quan hÖ x· héi. II. VÊn ®Ò ®μo t¹o nguån lùc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng ` nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 1. ThÕ nμo lμ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 2. Gi¸o dôc ®μo t¹o nguån nh©n lùc con ngêi trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 31

T125 - T iu lun trit hc Li m u Dn tc chng ti hiu y rng: dn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online