T126 - T iu lun trit hc A Phn m u X hi loi ng i tn ti pht...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc A. PhÇn më ®Çu X· héi loμi ngêi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn vμ tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ vμ lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lμ nÒn t¶ng cña ®êi sèng x· héi. NÕu ngõng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toμn cÇu bÞ huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt cßn lμ nÒn t¶ng h×nh thμnh tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi vμ ®êi sèng tinh thÇn cu¶ héi .Qua ®ã ta thÊy ®îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh tÕ trong sô tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi bëi v× kinh tÕ chinh lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng vît khái quy luËt khach quan, nÒn kinh tÕ níc ta còng lμ nªn t¶ng cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta . Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp vμ ®Ò ra ®êng lèi ®aei míi kinh tÕ. §ã lμ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lÝ cña nhμ níc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®aei kinh tÕ lu«n lμ vÊn ®Ò quan t©m hμng ®Çu cña x· héi. ChÝnh v× lý do ®ã mμ em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi trªn cho bμi tiÓu luËn nμy: " V Ën dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c HV: Ph¹m Ngäc S¬n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc - Lª Nin ®Ó ph©n tÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë ViÖt Nam" B. phÇn néi dung Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ chuyÓn ®aei vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng I. Quan ®iÓm toμn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lª nin TriÕt häc M¸c- Lªnin ®· trë thμnh c¬ së lý luËn cho mäi khoa häc kh¸c vμ lμ kim chØ lam cho mäi ho¹t ®éng tÝch cùc cña x· héi. Nh÷ng quy luËt mμ triÕt häc M¸c-Lª nin ph¸t hiÖn, nã ®· gióp con ngêi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. Tõ ®ã tÝch cùc lao ®éng c¶i t¹o thÕ giíi nh»m môc ®Ých phôc vô cho cuéc sèng con ngêi. Vμ mAEc dï sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÕ giíi rÊt phøc t¹p nhng còng kh«ng thÓ vît qua nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña chñ HV: Ph¹m Ngäc S¬n 2
Background image of page 2
TiÓu luËn triÕt häc nghÜa M¸c. Nh÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lª nin ®a ra lu«n ®îc chøng minh lμ ®óng th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt cña toμn bé thÕ giíi. Mét trong nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n ®ã ph¶i kÓ ®Õn quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c- Lª nin. Néi dung cña quan ®iÓm lμ: “ Khi con ngêi xem xÐt sù vËt ho¹t ®éng th× ph¶i t×m ra ®îc ra ®îc c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã vμ ®¸nh gi¸ vai trß cña tõng mèi liªn hÖ mét. Tõ ®ã thÊy râ ®îc tÊt c¶ c¸c mAEt, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau”. ThËt vËy, muèn xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét sù vËt nμo ®ã chóng ta cÇn xem xÐt mét c¸ch toμn diÖn díi mäi gãc ®é vμ ®AEt nã trong mäi liªn hÖ. Quan ®iÓm ®ã lμ phÐp duy vËt biÖn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

T126 - T iu lun trit hc A Phn m u X hi loi ng i tn ti pht...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online