T127 - Bi lm Nu Ph ng ng l chic ni ln ca vn minh nhn loi th...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bμi lμm NÕu Ph¬ng §«ng lμ chiÕc n«i lín cña v¨n minh nh©n lo¹i th× Ên §é Vμ Trung Quèc lμ nh÷ng Trung t©m v¨n ho¸ triÕt häc cæ xa rùc rì, phong phó nhÊt cña nÒn v¨n minh Êy. Mét trong nh÷ng t tëng triÕt häc Ph¬ng §«ng thêi ®ã mμ ý nghÜa cña nã vÉn cßn cã gi¸ trÞ cho ®Õn tËn ngμy nay vÒ vÊn ®Ò lu©n lý, ®¹o ®øc, chÝnh trÞ- x· héi ®ã lμ nh÷ng t tëng triÕt häc cña Nho Gia. 1-Nh÷ng t tëng triÕt häc Nho gia Nho gia xuÊt hiÖn vμo kho¶ng thÕ kû VI tr íc c«ng nguyªn, díi thêi Xu©n Thu, ngêi s¸ng lËp lμ Khæng tö (1551 tr CN-479 trCN). §Õn thêi ChiÕn Quèc, Nho gia ®· ®îc M¹nh Tö vμ Tu©n Tö hoμn thiÖn vμ ph¸t triÓn theo hai xu híng kh¸c nhau; duy t©m vμ duy vËt trong ®ã dßng Nho gia Khæng- M¹nh cã ¶nh hëng réng vμ l©u dμi nhÊt trong lÞch sö Trung Hoa vμ mét sè níc l©n cËn. Kinh ®iÓn cña Nho gi¸o thêng kÓ tíi lμ Tø th (LuËn ng÷, §¹i häc, Trung dung, M¹nh Tö) vμ Ngò Kinh (Th, Thi, LÔ, DÞch, Xu©n Thu). Nh÷ng t tëng triÕt häc b¶nthÓ luËn vμ nh÷ng t tëng biÕn dÞch cña vò trô cã thÓ xem Khæng Tö ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc cña Kinh DÞch. Theo t tëng cña kinh nμy th× uyªn nguyªn cña 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
vò trô , cña v¹n vËt lμ th¸i cùc. Th¸i cùc chøa ®ùng mét n¨ng lùc néi t¹i mμ ph©n thμnh lìng nghi. Sù t¬ng t¸c gi÷a hai thÕ lùc ©m- d- ¬ng mμ sinh ra tø tîng. Tø tîng t¬ng th«i sinh ra b¸t qu¸i vμ b¸t qu¸i sinh ra v¹n vËt. VËy lμ sù biÕn ®æi cã gèc rÔ ë sù biÕn ®æi ©m - d¬ng. Nh÷ng t tëng triÕt häc vÒ chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®- îc kh¶o s¸t chñ yÕu trong s¸ch “luËn ng÷”. Ngoμi racßn cã thÓ bæ cøu thªm trong Ngò kinh: “Thi, Th, LÔ, DÞch vμ Xu©n Thu” vμ c¸c s¸ch kh¸c nh “®¹i häc”, “Trung dung” Qua hÖ thèng kinh ®iÓn cã thÓ thÊy hÇu hÕt lμ c¸c kinh, c¸c s¸ch viÕt vÒ x· héi, chÝnh trÞ- ®¹o ®øc lμ nh÷ng t tëng cèt lâi cña Nho gi¸o. Quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng t tëng chñ yÕu sau: Thø nhÊt: X· héi lμ mét tæng thÓ nh÷ng quan hÖ x· héi gi÷a con ngêi víi con ngêi nhng Nho gia coi nh÷ng quan hÖ chÝnh trÞ - ®¹o ®øc lμ nh÷ng quan hÖ nÒn t¶ng cña x· héi, ®Ò cao vai trß cña nh÷ng quan hÖ Êy vμ th©u tãm nh÷ng quan hÖ nμy vμo ba r- êng mèi chñ ®¹o (gäi lμ tam c¬ng). Trong ®ã quan träng nhÊt lμ quan hÖ vua- t«i, cha- con vμ chång- vî. NÕu xÕp theo “t«n ty trªn- díi” th× vua ë vÞ trÝ cao nhÊt, cßn nÕu xÕp theo chiÒu ngang cña 2
Image of page 2
quan hÖ th× vua- cha- chång xÕp ë hμng lμm chñ. ”..§iÒu nμy ph¶n ¸nh t tëng chÝnh trÞ qu©n quyÒn vμ phô quyÒn cña Nho gia.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern