T127 - Bi lm Nu Ph ng ng l chic ni ln ca vn minh nhn loi th...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bμi lμm NÕu Ph¬ng §«ng lμ chiÕc n«i lín cña v¨n minh nh©n lo¹i th× Ên §é Vμ Trung Quèc lμ nh÷ng Trung t©m v¨n ho¸ triÕt häc cae xa rùc rì, phong phó nhÊt cña nÒn v¨n minh Êy. Mét trong nh÷ng t tëng triÕt häc Ph¬ng §«ng thêi ®ã mμ ý nghÜa cña nã vÉn cßn cã gi¸ trÞ cho ®Õn tËn ngμy nay vÒ vÊn ®Ò lu©n lý, ®¹o ®øc, chÝnh trÞ- x· héi ®ã lμ nh÷ng t tëng triÕt häc cña Nho Gia. 1-Nh÷ng t tëng triÕt häc Nho gia Nho gia xuÊt hiÖn vμo kho¶ng thÕ kû VI tr íc c«ng nguyªn, díi thêi Xu©n Thu, ngêi s¸ng lËp lμ Khaeng tö (1551 tr CN-479 trCN). §Õn thêi ChiÕn Quèc, Nho gia ®· ®îc M¹nh Tö vμ Tu©n Tö hoμn thiÖn vμ ph¸t triÓn theo hai xu híng kh¸c nhau; duy t©m vμ duy vËt trong ®ã dßng Nho gia Khaeng- M¹nh cã ¶nh hëng réng vμ l©u dμi nhÊt trong lÞch sö Trung Hoa vμ mét sè níc l©n cËn. Kinh ®iÓn cña Nho gi¸o thêng kÓ tíi lμ Tø th (LuËn ng÷, §¹i häc, Trung dung, M¹nh Tö) vμ Ngò Kinh (Th, Thi, LÔ, DÞch, Xu©n Thu). Nh÷ng t tëng triÕt häc b¶nthÓ luËn vμ nh÷ng t tëng biÕn dÞch cña vò trô cã thÓ xem Khaeng Tö ®øng trªn quan ®iÓm triÕt häc cña Kinh DÞch. Theo t tëng cña kinh nμy th× uyªn nguyªn cña 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
vò trô , cña v¹n vËt lμ th¸i cùc. Th¸i cùc chøa ®ùng mét n¨ng lùc néi t¹i mμ ph©n thμnh lìng nghi. Sù t¬ng t¸c gi÷a hai thÕ lùc ©m- d- ¬ng mμ sinh ra tø tîng. Tø tîng t¬ng th«i sinh ra b¸t qu¸i vμ b¸t qu¸i sinh ra v¹n vËt. VËy lμ sù biÕn ®aei cã gèc rÔ ë sù biÕn ®aei ©m - d¬ng. Nh÷ng t tëng triÕt häc vÒ chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®- îc kh¶o s¸t chñ yÕu trong s¸ch “luËn ng÷”. Ngoμi racßn cã thÓ bae cøu thªm trong Ngò kinh: “Thi, Th, LÔ, DÞch vμ Xu©n Thu” vμ c¸c s¸ch kh¸c nh “®¹i häc”, “Trung dung” Qua hÖ thèng kinh ®iÓn cã thÓ thÊy hÇu hÕt lμ c¸c kinh, c¸c s¸ch viÕt vÒ x· héi, chÝnh trÞ- ®¹o ®øc lμ nh÷ng t tëng cèt lâi cña Nho gi¸o. Quan ®iÓm vÒ chÝnh trÞ- ®¹o ®øc cña Nho gia ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng t tëng chñ yÕu sau: Thø nhÊt: X· héi lμ mét taeng thÓ nh÷ng quan hÖ x· héi gi÷a con ngêi víi con ngêi nhng Nho gia coi nh÷ng quan hÖ chÝnh trÞ - ®¹o ®øc lμ nh÷ng quan hÖ nÒn t¶ng cña x· héi, ®Ò cao vai trß cña nh÷ng quan hÖ Êy vμ th©u tãm nh÷ng quan hÖ nμy vμo ba r- êng mèi chñ ®¹o (gäi lμ tam c¬ng). Trong ®ã quan träng nhÊt lμ quan hÖ vua- t«i, cha- con vμ chång- vî. NÕu xÕp theo “t«n ty trªn- díi” th× vua ë vÞ trÝ cao nhÊt, cßn nÕu xÕp theo chiÒu ngang cña 2
Background image of page 2
quan hÖ th× vua- cha- chång xÕp ë hμng lμm chñ. ”. .§iÒu nμy ph¶n ¸nh t tëng chÝnh trÞ qu©n quyÒn vμ phô quyÒn cña Nho gia.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 12

T127 - Bi lm Nu Ph ng ng l chic ni ln ca vn minh nhn loi th...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online