T128 - phÇn M ®Çu Mêi n¨m n lùc phÊn ®Êu nhÊt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: phÇn Më ®Çu Mêi n¨m nç lùc phÊn ®Êu, nhÊt lμ 5 n¨m qua, nh©n d©n ta ®· t¹o nªn nh÷ng ®aei míi kinh tÕ quan träng. Trong khi nhÞp ®é t¨ng trëng nhanh vμ vît møc kÕ ho¹ch th× c¬ cÊu kinh tÕ cã bíc chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé. Vμ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó t¹o nªn sù t¨ng trëng kinh tÕ lμ níc ta bíc ®Çu h×nh thμnh nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. Ph¸t triÓn quan ®iÓm kinh tÕ cña §¹i héi VI, Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hμnh Trung ¬ng ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn lμ mét chñ tr¬ng chiÕn lîc l©u dμi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn chÝnh lμ ®Ó gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc bªn trong vμ bªn ngoμi ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Kh«ng thÓ cã c¸c thμnh tùu kinh tÕ nh võa qua nÕu kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn. V× thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn, më cöa thu hót ®Çu t trùc tiÕp cña bªn ngoμi lμ chiÕn lîc ®óng ®¾n. ChÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt vμ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy ®· th«i thóc em chän ®Ò tμi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ". Em xin ch©n thμnh c¸m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®· gióp em hiÓu s©u s¾c ®Ò tμi vμ hoμn thμnh bμi viÕt nμy. 1 PhÇn I C¬ së kh¸ch quan vμ mèi quan hÖ cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ I/ Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn phÐp biÖn chøng Quy luËt m©u thuÉn lμ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt vμ lμ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng. Néi dung cña quy luËt chØ ra cho chóng ta thÊy nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Quan ®iÓm siªu h×nh cho r»ng sù vËt lμ mét thÓ ®ång nhÊt tuyÖt ®èi, chóng kh«ng cã m©u thuÉn bªn trong. Thùc chÊt cña quan ®iÓm nμy lμ phñ nhËn m©u thuÉn lμ nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Cßn quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt cho r»ng sù vËt, hiÖn tîng lu«n lu«n cã m©u thuÉn bªn trong vμ m©u thuÉn lμ hiÖn tîng kh¸ch quan chñ yÕu bëi v× sù vËt hiÖn tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan ®Òu ®îc t¹o thμnh tõ nhiÒu yÕu tè, nhiÒu bé phËn, nhiÒu qu¸ tr×nh kh¸c nhau. Gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, t¸c ®éng lÉn nhau trong ®ã sÏ cã nh÷ng liªn hÖ tr¸i ngîc nhau, gäi lμ c¸c mAEt ®èi lËp t¹o thμnh m©u thuÉn cña sù vËt. C¸c mAEt ®èi lËp thêng xuyªn t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau g©y nªn mét biÕn ®aei nhÊt ®Þnh, lμm cho sù vËt vËn ®éng ph¸t triÓn....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

T128 - phÇn M ®Çu Mêi n¨m n lùc phÊn ®Êu nhÊt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online