T129 - Tiu lun trit hc Phn I: M u Trong lch s trit hc Mc -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc PhÇn I: Më ®Çu Trong lÞch sö triÕt häc M¸c - Lªnin kh¸i niÖm vËt chÊt ®îc hiÓu lμ tÊt c¶ nh÷ng g× tån t¹i kh¸ch quan tøc lμ nh÷ng sù tån t¹i cña nã kh«ng phô thuéc vμo ý thøc cña con ngêi, kh«ng phô thuéc vμo quan niÖm cña con ngêi. Theo ®ã th× vËt chÊt lμ v« cïng v« tËn, lμ kh«ng cã giíi h¹n, nã tån t¹i gi÷a v« lîng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau, cã thÓ lμ nh÷ng tån t¹i mμ con ngêi ®· biÕt hoAEc lμ nh÷ng tån t¹i mμ con ngêi cha biÕt. §ã lμ nh÷ng vËt chÊt tù nhiªn hoAEc lμ nh÷ng tån t¹i cña vËt chÊt trong ®êi sèng x· héi. VËt chÊt tån t¹i v« cïng lín vÝ dô nh thiªn hμ, hoAEc v« cïng bÐ lμ nh÷ng h¹t c¬ b¶n. §ã cã thÓ lμ nh÷ng tån t¹i mμ ngêi ta trùc tiÕp gi¸c quan ®îc nhng còng cã thÓ lμ nh÷ng tån t¹i mμ kh«ng thÓ trùc tiÕp gi¸c quan ®îc nhng nã lμ tån t¹i kh¸ch quan. VËt chÊt víi t c¸ch lμ tån t¹i kh¸ch quan th× kh«ng tån t¹i c¶m tÝnh cã nghÜa lμ con ngêi kh«ng thÓ dïng gi¸c quan ®Ó nhËn biÖt nhng vËt chÊt víi t c¸ch lμ nh÷ng biÓu hiÖn tån t¹i cô thÓ díi nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh th× nã tån t¹i c¶m tÝnh. Th«ng qua ®ã th× con ngêi míi nhËn thøc ®îc vÒ nã. Khi nh¾c tíi vËt chÊt ta kh«ng thÓ nh¾c tíi vËn ®éng, thêi gian vμ kh«ng gian lμ c¸c ph¹m trï liªn quan tíi sù tån t¹i vËt chÊt. Theo quan ®iÓm tríc M¸c th× vËt chÊt chØ lμ sù chuyÓn dÞch vÞ trÝ c¸c vËt thÓ trong kh«ng gian vμ thêi gian. §ã lμ mét quan niÖm rÊt h¹n chÕ v× nã kh«ng bao qu¸t hÕt mäi h×nh thøc cña thÕ giíi. Cßn trong triÕt häc M¸c th× kh¸i niÖm vËn ®éng ®îc bao qu¸t h¬n: vËn ®éng lμ toμn bé nh÷ng sù thay ®aei nãi chung.ThÕ giíi vËt chÊt lμ v« cïng v« tËn, do ®ã sù vËn ®éng cña vËt chÊt còng biÓu hiÖn díi v« l- îng c¸c h×nh thøc, ph¬ng thøc kh¸c nhau. Cho ®Õn tËn ngμy nay tr×nh ®é khoa häc ph¸t triÓn th× con ngêi ®· kh¸m ph¸ vμ vËn dông 5 h×nh thøc vËn dông sau: VËn ®éng vËt lý, vËn ®éng c¬ giíi, vËn ®éng sinh vËt, vËn ®éng x· héi, vËn ®éng ho¸. 5 h×nh thøc vËn ®éng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc trªn kh«ng tån t¹i biÖt lËp mμ nã cã mèi quan hÖ ¶nh hëng lÉn nhau, chuyÓn ho¸ cho nhau do ®ã vËn ®éng ®ãng vai trß lμ ph¬ng thøc cña vËt chÊt, nã lμ ph¬ng thøc ®Ó vËt chÊt kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cßn kh«ng gian vμ thêi gian th× l¹i lμ hai h×nh thøc tån t¹i c¬ b¶n cña mçi tån t¹i vËt chÊt. §Ó viÕt bμi tiÓu luËn triÕt häc em xin chän ®Ò tμi: "Quan ®iÓm cña M¸c - ¡nghen vÒ vËt chÊt".
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 19

T129 - Tiu lun trit hc Phn I: M u Trong lch s trit hc Mc -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online