T130 - Tiu lun mn Tm l Tiu lun mn Tm l Vn nhn cch c coi l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn m«n T©m lý TiÓu luËn m«n T©m lý VÊn ®Ò nh©n c¸ch ®îc coi lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n song còng lμ mét vÊn dÒ phøc t¹p nhÊt cña khoa hoc t©m lÝ nãi riªng vμ cña khoa häc x· héi vμ nh©n v¨n nãi chung .Gi¶i quyÕt ®óng vÊn ®Ò nh©n c¸ch sÏ cho phÐp gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cña t©m lÝ häc vμ cña nhiÒu lÜnh vùc ®êi sèng nh gi¸o dôc ,y tÕ. ..§ã lμ v× nh©n c¸ch lμ ®Ønh cao nhÊt cña sù ph¸t triÓn t©m lÝ cu¶ con ngußi ,cña tù ý thøc vμ tù ®iÒu chØnh b¶n th©n con ngêi .§Ó hiÓu râ kh¸i niÖm nh©n c¸ch trong t©m lÝ häc ,tríc hÕt chóng ta cÇn ph©n biÖt ®uäc nh÷ng kh¸i niÖm sau C¸ nh©n thuËt ng÷ nμy dïng ®Ó chØ mét con ngêi cô thÓ cña mét céng nμo ®ã.Nh vËy c¸ nh©n còng lμ mét thùc thÓ sinh häc –x· héi vμ v¨n ho¸ ,nhng ®îc xÐt cô thÓ ,riªng tõng ngêi Nh©n c¸ch kh¸i niÖm nh©n c¸ch chØ bao hμm phÇn x· héi ,t©m lÝ cña c¸ nh©n mμ th«i .§ã lμ mét con ngêi víi t c¸ch lμ mét thμnh viªn cña mét x· héi nhÊt ®Þnh ,lμ chñ thÓ cña c¸c quan hÖ ngêi-ngêi ,cña c¸c ho¹t ®éng cã ý thøc vμ giao lu. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn m«n T©m lý Cho tíi nay vÉn cha cã mét sù diÔn ®¹t thèng nhÊt vμ ®îc thõa nhËn réng r·i vÒ nh©n c¸ch trong khoa häc t©m lÝ Ngay tõ nh÷ng n¨m 1949,G.Allpát ®· dÉn ra ®îc tíi trªn 50 ®Þnh nghÜa khac nhau vÒ nh©n c¸ch trong t¸c phÈm cña nhiÒu nhμ nghiªn cøu .Tíi h«m nay ,sè ®Þnh nghÜa vÒ nh©n c¸ch ®· ®¹t tíi møc trªn mét tr¨m ,vμ ch¾c ch¾n sÏ cßn tiÕp tôc thªm n÷a HiÖn nay cã rÊt nhiÒu lÝ thuyÕt kh¸c nhau vÒ nh©n c¸ch trong khoa häc t©m lÝ. §ã lμ thuyÕt ph©n t©m cña S.Freud,thuyÕt siªu ph¼ng vμ bï trõ cña A.Adler. ... C¸c nhμ t©m lÝ häc theo quan ®iÓm m¸c xÝt ®Òu cho r»ng kh¸i niÖm nh©n c¸ch ph¶i lμ mét ph¹m trï x· héi chø kh«ng thÓ thuÇn t©m lÝ .Tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng lo¹i trõ viÖc mçi khoa häc tiÕp cËn vÊn ®Ò nh©n c¸ch theo gãc ®é cña m×nh ,trong sè ®ã cã khoa häc t©m lÝ.Râ rμng lμ mét ngêi sÏ chØ trë thμnh nh©n c¸ch khi ®· cã t©m lÝ vμ cã ý thøc .Díi ®©y lμ mét sè ®Þnh nghÜa vÒ nh©n c¸ch cña nh÷ng nhμ t©m lÝ häc theo quan ®iÓm m¸c –xÝt ®îc sö dông réng r·i “Nh©n c¸ch lμm mét c¸ nh©n cã ý thøc ,chiÕm mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong x· häi vμ ®ang thùc hiÖn mät vai trß x· häi nhÊt ®Þnh “- A.G.G«vali«p 2
Background image of page 2
TiÓu luËn m«n T©m lý “Nh©n c¸ch lμ con ngêi víi t c¸ch lμ kÎ mang toμn bé thuéc tÝnh vμ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

T130 - Tiu lun mn Tm l Tiu lun mn Tm l Vn nhn cch c coi l...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online