buonlau - i hc Qun l Kinh doanh H Ni Tiu lun thng mi A li m...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi TiÓu luËn th¬ng m¹i A - lêi më ®Çu §Êt níc ta, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ang ra søc tËp trung thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc tõng bíc ®a ®Êt níc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc. Lµ mét sinh viªn trêng Qu¶n Lý kinh doanh - mét nhµ qu¶n lý kinh doanh t¬ng lai, em cµng cÇn nhËn thøc râ ®îc t¸c h¹i cña bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®Êt níc. ChÝnh v× lý do ®ã, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ng¨n chÆn bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë thµnh phè Hµ Néi" Do thêi gian cã h¹n, kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp th«ng tin cã h¹n nªn bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o th«ng c¶m vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi tiÓu luËn cña em thªm hoµn chØnh. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951 M· SV: 04A20102N
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn th¬ng m¹i b - Néi dung I. Lý luËn chung vÒ bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm vÒ bu«n lËu ThuËn ng÷ bu«n lËu ®îc sö dông víi nh÷ng ý nghÜa kh¸c nhau. Tõ gãc ®é cña khoa häc vÒ ng«n ng÷, côm tõ "bu«n lËu" cã ý nghÜa lµ bu«n b¸n nh÷ng hµng ho¸ trèn thuÕ vµ hµng cÊm. §©y lµ mét kh¸i niÖm kÕ thõa nh÷ng hiÓu biÕt xa nay cña côm tõ nµy vµ kh¸ phï hîp víi quan niÖm phæ th«ng hiÖn nay. Tõ n¨m 1985 Bé LuËt H×nh sù cña níc CHXHCN ViÖt Nam ra ®êi ®· chÝnh thøc ghi nhËn téi danh bu«n lËu " Ngêi nµo bu«n b¸n tr¸i phÐp hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp qua biªn giíi hµng ho¸, tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc vËt phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ th× bÞ ph¹t…" B¾t ®Çu tõ ®©y, téi danh bu«n lËu ®· ®îc x¸c ®Þnh víi 4 yÕu tè cÊu thµnh téi ph¹m vµ nh÷ng dÊu hiÖu ph¸p lý ®Æc trng nªn ®· cã t¸c dông híng dÉn nhËn thøc còng nh chØ ®¹o thùc thi ph¸p luËt. 2. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th¬ng m¹i. Mét thuËt ng÷ n÷a lu«n g¾n liÒn víi bu«n lËu "gian lËn th¬ng m¹i". Gian lËn th¬ng m¹i theo Tõ ®iÓn ViÖt lµ "dèi tr¸, lõa läc" trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i. Ngêi cã hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i gäi lµ "gian th- ¬ng" tøc lµ "ngêi cã nhiÒu mu m« lõa läc"; "kÎ bu«n b¸n gian lËn vµ tr¸i phÐp". Hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i tríc hÕt ph¶i lµ hµnh vi gian lËn nãi chung, nhng hµnh vi gian lËn nµy ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong lÜnh vùc th- ¬ng m¹i th«ng qua ®èi tîng thÓ hiÖn hµng ho¸, dÞch vô. Chñ thÓ cña hµnh vi gian lËn th¬ng m¹i lµ c¸c chñ hµng, cã thÓ lµ ngêi mua, ngêi b¸n còng cã khi lµ c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n. Ph¹m HiÒn Trang - Líp: 951
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

buonlau - i hc Qun l Kinh doanh H Ni Tiu lun thng mi A li m...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online