caicach - cng Li m u Ni dung I. Hon cnh tin hnh i mi v ci...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
®Ò c¬ng Lêi më ®Çu Néi dung I. Hoμn c¶nh tiÕn hμnh ®aei míi vμ c¶i c¸ch ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam 1. §iÓm t¬ng ®ång 2. §iÓm kh¸c biÖt II. NÒn kinh tÕ hμng ho¸ vμ kinh tÕ thÞ tr êng ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam 1. ë Trung Quèc 2. ë ViÖt Nam III. Nh÷ng c¶i c¸ch vμ ®aei míi trong kinh tÕ ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam 1. ChÕ ®é së h÷u 2. N«ng nghiÖp 3. C«ng nghiÖp 4. Kinh tÕ ®èi ngo¹i IV. §êng lèi vμ chÝnh s¸ch më cöa ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam V. Thμnh tùu ®¹t ®îc ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam trong c¶i c¸ch, ®aei míi 1. ë Trung Quèc 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2. ë ViÖt Nam VI. Nh÷ng bμi häc kinh nghiÖm trong ®aei míi, c¶i c¸ch 1. ë Trung Quèc 2. ë ViÖt Nam KÕt luËn. 2
Background image of page 2
Lêi më ®Çu Tríc khi thμnh lËp níc Céng hoμ nh©n d©n Trung Hoa, Trung Quèc ®· tr¶i qua hμng ngh×n n¨m díi chÕ ®é phong kiÕn vμ thùc d©n. Vèn lμ quèc gia cã diÖn tÝch lín, ®«ng d©n, tμi nguyªn thiªn nhiªn phong phó nhng díi sù thèng trÞ cña phong kiÕn vμ thùc d©n lμm cho nÒn kinh tÕ Trung Quèc l©m vμo khñng ho¶ng, nghÌo nμn, l¹c hËu. Sau khi thμnh lËp Trung Quèc ®· lùa chän con ®êng x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi, ®a ®Êt níc ngμy cμng ph¸t triÓn. Nh÷ng cuéc c¶i c¸ch cña Trung Quèc trong qu¸ tr×nh x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi ®îc ghi nhËn nh nh÷ng cè g¾ng lín lao nh»m t×m ra lèi tho¸t cho mét quèc gia X· héi chñ nghÜa tr× trÖ trë thμnh n¨ng ®éng, ph¸t triÓn. Nã cßn ®ãng gãp nhiÒu kinh nghiÖm cho c¸c níc ph¸t triÓn ®i lªn hiÖn ®¹i. ViÖt Nam lμ níc l¸ng giÒng víi Trung Quèc, còng ph¶i tr¶i qua nhiÒu n¨m díi ¸ch thèng trÞ cña phong kiÕn vμ chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n cïng víi c¸c cuéc chiÕn tranh liªn miªn ®· lμm cho ®Êt níc bÞ tμn ph¸ nAEng nÒ. Ngay sau khi thμnh lËp níc chóng ta ®· kiªn quyÕt x©y dùng thμnh c«ng Chñ NghÜa X· Héi, còng thùc hiÖn nhiÒu c¶i c¸ch trong kinh tÕ, nhiÒu nhμ nghiªn cøu vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña ViÖt Nam ®· tõ l©u quan t©m ®Õn viÖc theo dâi cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc, lÊy ®ã lμm 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
kinh nghiÖm cho ViÖt Nam. Cã ngêi cho r»ng c«ng cuéc ®aei míi kinh tÕ ë ViÖt Nam rÊt gièng víi c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc, thËm chÝ cho r»ng lμ “b¶n sao” cña cuéc c¶i c¸ch Êy. Tuy nhiªn nÕu xem xÐt kÜ th× thÊy r»ng bªn c¹nh nhiÒu ®iÓm t¬ng ®ång, c¶i c¸ch kinh tÕ vμ më cöa ë Trung Quèc víi ®aei míi kinh tÕ ë ViÖt Nam cßn cã nhiÒu ®iÓm rÊt kh¸c nhau. T×m hiÓu sù t¬ng ®ång vμ kh¸c biÖt nμy sÏ gióp cho ta thÊy ®îc nh÷ng g× cã thÓ tham kh¶o, nh÷ng g× kh«ng thÓ hoAEc kh«ng nªn tham kh¶o tõ cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ cña Trung Quèc vμo ViÖt Nam ®Ó cã nh÷ng ®êng lèi chÝnh s¸ch phï hîp, thóc ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi riªng vμ cña toμn ®Êt níc nãi chung. Néi dung
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 46

caicach - cng Li m u Ni dung I. Hon cnh tin hnh i mi v ci...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online