caicach - cng Li m u Ni dung I Hon cnh tin hnh i mi v ci...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
®Ò c¬ng Lêi më ®Çu Néi dung I. Hoμn c¶nh tiÕn hμnh ®aei míi vμ c¶i c¸ch ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam 1. §iÓm t¬ng ®ång 2. §iÓm kh¸c biÖt II. NÒn kinh tÕ hμng ho¸ vμ kinh tÕ thÞ tr êng ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam 1. ë Trung Quèc 2. ë ViÖt Nam III. Nh÷ng c¶i c¸ch vμ ®aei míi trong kinh tÕ ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam 1. ChÕ ®é së h÷u 2. N«ng nghiÖp 3. C«ng nghiÖp 4. Kinh tÕ ®èi ngo¹i IV. §êng lèi vμ chÝnh s¸ch më cöa ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam V. Thμnh tùu ®¹t ®îc ë Trung Quèc vμ ViÖt Nam trong c¶i c¸ch, ®aei míi 1. ë Trung Quèc 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. ë ViÖt Nam VI. Nh÷ng bμi häc kinh nghiÖm trong ®aei míi, c¶i c¸ch 1. ë Trung Quèc 2. ë ViÖt Nam KÕt luËn. 2
Background image of page 2
Lêi më ®Çu Tríc khi thμnh lËp níc Céng hoμ nh©n d©n Trung Hoa, Trung Quèc ®· tr¶i qua hμng ngh×n n¨m díi chÕ ®é phong kiÕn vμ thùc d©n. Vèn lμ quèc gia cã diÖn tÝch lín, ®«ng d©n, tμi nguyªn thiªn nhiªn phong phó nhng díi sù thèng trÞ cña phong kiÕn vμ thùc d©n lμm cho nÒn kinh tÕ Trung Quèc l©m vμo khñng ho¶ng, nghÌo nμn, l¹c hËu. Sau khi thμnh lËp Trung Quèc ®· lùa chän con ®êng x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi, ®a ®Êt níc ngμy cμng ph¸t triÓn. Nh÷ng cuéc c¶i c¸ch cña Trung Quèc trong qu¸ tr×nh x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi ®îc ghi nhËn nh nh÷ng cè g¾ng lín lao nh»m t×m ra lèi tho¸t cho mét quèc gia X· héi chñ nghÜa tr× trÖ trë thμnh n¨ng ®éng, ph¸t triÓn. Nã cßn ®ãng gãp nhiÒu kinh nghiÖm cho c¸c níc ph¸t triÓn ®i lªn hiÖn ®¹i. ViÖt Nam lμ níc l¸ng giÒng víi Trung Quèc, còng ph¶i tr¶i qua nhiÒu n¨m díi ¸ch thèng trÞ cña phong kiÕn vμ chñ nghÜa ®Õ quèc thùc d©n cïng víi c¸c cuéc chiÕn tranh liªn miªn ®· lμm cho ®Êt níc bÞ tμn ph¸ nAEng nÒ. Ngay sau khi thμnh lËp níc chóng ta ®· kiªn quyÕt x©y dùng thμnh c«ng Chñ NghÜa X· Héi, còng thùc hiÖn nhiÒu c¶i c¸ch trong kinh tÕ, nhiÒu nhμ nghiªn cøu vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña ViÖt Nam ®· tõ l©u quan t©m ®Õn viÖc theo dâi cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc, lÊy ®ã lμm 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kinh nghiÖm cho ViÖt Nam. Cã ngêi cho r»ng c«ng cuéc ®aei míi kinh tÕ ë ViÖt Nam rÊt gièng víi c¶i c¸ch kinh tÕ ë Trung Quèc, thËm chÝ cho r»ng lμ “b¶n sao” cña cuéc c¶i c¸ch Êy. Tuy nhiªn nÕu xem xÐt kÜ th× thÊy r»ng bªn c¹nh nhiÒu ®iÓm t¬ng ®ång, c¶i c¸ch kinh tÕ vμ më cöa ë Trung Quèc víi ®aei míi kinh tÕ ë ViÖt Nam cßn cã nhiÒu ®iÓm rÊt kh¸c nhau. T×m hiÓu sù t¬ng ®ång vμ kh¸c biÖt nμy sÏ gióp cho ta thÊy ®îc nh÷ng g× cã thÓ tham kh¶o, nh÷ng g× kh«ng thÓ hoAEc kh«ng nªn tham kh¶o tõ cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ cña Trung Quèc vμo ViÖt Nam ®Ó cã nh÷ng ®êng lèi chÝnh s¸ch phï hîp, thóc ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi riªng vμ cña toμn ®Êt níc nãi chung. Néi dung
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 46

caicach - cng Li m u Ni dung I Hon cnh tin hnh i mi v ci...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online