cntt - Qun l cng ngh thng tin Bi tp"Phn mm qun l tri thc em...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin Bμi tËp: "PhÇn mÒm qu¶n lý tri thøc ®em ®Õn nh÷ng u thÕ ®AEc thï nμo cho c¸c tae chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toμn cÇu ". Bμi lμm HiÖn nay, viÖc qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin trë thμnh mét ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu trong mäi ho¹t ®éng cña toμn cÇu; t¹i n¬i lμm vÞªc th× q¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thμnh mét yÕu tè t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh. C¸c c«ng nghÖ hiÖn cã vμ c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó thóc ®Èy th«ng tin gäi lμ qu¶n lý tri thøc. Cßn th«ng tin l¹i ®îc hiÓu lμ nh÷ng tri thøc míi lμm giμu kho tμng nhËn thøc cho ngêi nhËn tin. Nã ®îc thô c¶m vμ ®¸nh gi¸ lμ cã Ých cho ngêi ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ kinh doanh. VËy th«ng tin lμ nh÷ng tri thøc míi, cßn qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin lμ qu¶n lý tri thøc. Trong néi t¹i cña bÊt kú mét c«ng ty nμo, c«ng nghÖ th«ng tin ®Òu cã thÓ ®îc sö dông ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. NhiÖm vô nh: th tÝn ®iÖn tö (e-mail) cho phÐp th«ng tin nhanh h¬n; c¸c c¬ së d÷ liÖu. ®îc chia sÎ cho phÐp mäi ngêi cã thÓ tiÕp cËn tøc thêi vμ b×nh ®¼ng nh÷ng th«ng tin ®îc chuÈn ho¸ vμo bÊt kú thêi gian nμo. M¹ng néi bé (intranet) cho phÐp trao ®aei ®ång bä vμ trß chuyÖn trùc tiÕp … tae chøc mäi cong viÖc ®ã nh»m lμm cho c«ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ty cã hiÖu qu¶ h¬n vμ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n lμ c«ng viÖc cña nhμ qu¶n lý c«ng nghÖ th«ng tin. Muèn biÕt ®îc phÇn mÒm qu¶n lý tri thøc ®em ®Õn nh÷ng u thÕ ®AEc thï nμo cho c¸c tae chøc ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toμn cÇu th× tr íc hÕt chóng ta h¶i hiÓu; tri thøc lμ g×, qu¶n lý tri thøc thÕ nμo vμ t¹i sao tri thøc l¹i cã gi¸ trÞ. Tri thøc: ®ã lμ sù hiÓu biÕt cã ®îc qua chiªm nghiÖm hay sù ng¾n bã víi vÊn ®Ò nμy. Tri thøc cßn ®îc m« t¶ nh mét tËp hîp nhiÒu m« h×nh m« t¶ nhiÒu ®AEc tÝnh vμ hμnh vi trong mäi lÜnh vùc. Tri thøc chÝnh lμ mét kho b¸u kh«ng träng läng mμ con ngêi ta cã thÓ lu«n mang trong ®Çu m×nh. §ång thêi tri thøc cã thÓ ®- îc lu gi÷ theo nhiÒu quy tr×nh cã tae chøc, hay b»ng c¸c s¶n phÈm, ph¬ng tiÖn. hÖ thèng hoAEc c¸c tμi liÖu. Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ tri thø. Nhng ®Ó phôc bμi viÕt nμy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®Þnh nghÜa nh sau: tri thøc lμ nh÷ng ý tëng vμ nh÷ng hiÓu biÕt mμ nh÷ng quy tr×nh trong mét tae chøc ®îc sö dông ®Ó hμnh ®éng cã hiÖu qu¶ nh»m thùc hiÖn môc ®Ých cña t«t chøc ®ã. Lo¹i tri thøc nμy rÊt cô thÓ ®èi víi tá chøc ®· t¹o ra chóng. Tri thøc cã gi¸ trÞ g× kh«ng? nã gióp nhμ qu¶n trÞ kinh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

cntt - Qun l cng ngh thng tin Bi tp"Phn mm qun l tri thc em...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online