hanggia - Li ni u Hin nay trn th tr ng Vit Nam xut hin rt...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Hin nay trn th tr ng Vit Nam xut hin rt nhiu c s sn xut v bun bn hng gi. iu lm nhiu nh doanh nghip phI lo s . cng l mt trong nhng nguyn nhn lm cho nn sn xut ni a pht trin chm . Ni n hng gi c l khng ai trong chng ta l khng bit ti v thm ch cng i ba ln l nn nhn ca hng gi. Hng gi vn ngang nhin chen vai hch cnh cng hng tht mi lc, mi ni, bt k mt th g cng c nguy c b lm gi t hng tiu dng, vt t cho n thuc cha bnh... Hng gi gy tc hi trc tip cho con ngi nh nh hng an ton tnh mng, an ton sc kho, v nguy hi hn l lm mt uy tn ca nh sn xut kinh doanh. Do hng gi vn ang l vn bc xc vi cc c quan nh nc, ni lo ca nh sn xut kinh doanh v s bt bnh ca ngi tiu dng. 1 Thc t nhng hu qu do nn sn xutv bun bn hng gi trong cc doanh nghip Vit Nam gy ra l ht sc nghim trng do AEt ra cho chng ta mt yu cu cp bch l phi tm ra nhng bin php hu hiu nht dit tr tn gc nn sn xut v bun bn hng gi. V cng chnh l l do m em nghin cu ti ny. 2 Ch ng I C s l lun v hng gi 1. Khi nim hng gi. c nhng bin php chng sn xut v bun bn hng gi th chng ta phi hiu hng gi l g ? C rt nhiu nh nghin cu a ra nhiu quan im v cch ni khc nhau v hng gi . Nh ng Vit Nam chng ta ch c hai khI nim v hng gi sau y l mt trong hai khI nim . Trong b lut hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam c Quc hi kho VII thng qua ti k hp th 9 ngy 27/6/1985, c hiu lc t ngy 1/1/1986 quy nh ti lm hng gi, bun bn hng gi ti iu 167. "Hng gi l loi hng c gi tr v gi tr s dng khng ng vi tn gi ca n, khng ng vi tiu chun quy nh ca Nh nc trong vic sn xut cc loi hng ho hoAEc s dng tri php nhn hiu ca mt c s sn xut khc". 3 Hin nay ta thng nht dng loi khi nim th 2 ny trong cc vn bn quy phm php lut c lin quan v trong cng tc chng sn xut v bun bn hng gi. 2. Bn cht ca sn xut v bun bn hng gi Bn cht ca sn xut v bun bn hng gi l hnh vi cp ot gi tr vt cht v tinh thn ca ngi khc, la di ngi tiu dng thu li bt chnh....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 22

hanggia - Li ni u Hin nay trn th tr ng Vit Nam xut hin rt...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online