{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hanggia - L i ni u Hin nay trn th tr ng Vit Nam xut hin rt...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. §iÒu ®ã ®· lµm nhiÒu nhµ doanh nghiÖp ph¶I lo sî .§ã còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho nÒn s¶n xuÊt néi ®Þa ph¸t triÓn chËm . Nãi ®Õn hµng gi¶ cã lÏ kh«ng ai trong chóng ta lµ kh«ng biÕt tíi vµ thËm chÝ còng ®«i ba lÇn lµ n¹n nh©n cña hµng gi¶. Hµng gi¶ vÉn ngang nhiªn chen vai hÝch c¸nh cïng hµng thËt ë mäi lóc, mäi n¬i, bÊt kú mét thø g× còng cã nguy c¬ bÞ lµm gi¶ tõ hµng tiªu dïng, vËt t cho ®Õn thuèc ch÷a bÖnh... Hµng gi¶ g©y t¸c h¹i trùc tiÕp cho con ngêi nh ¶nh hëng an toµn tÝnh m¹ng, an toµn søc khoÎ, vµ nguy h¹i h¬n lµ lµm mÊt uy tÝn cña nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã hµng gi¶ vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc víi c¸c c¬ quan nhµ níc, nçi lo cña nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù bÊt b×nh cña ngêi tiªu dïng. Thùc tÕ nh÷ng hËu qu¶ do n¹n s¶n xuÊtvµ bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam g©y ra lµ hÕt søc nghiªm träng do ®ã ®Æt ra cho chóng ta mét yªu cÇu cÊp b¸ch lµ ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó diÖt trõ tËn gèc n¹n s¶n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. Vµ ®ã còng chÝnh lµ lý do mµ em nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. 2
Background image of page 2
Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ hµng gi¶ 1. Kh¸i niÖm hµng gi¶. §Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ th× chóng ta ph¶i hiÓu hµng gi¶ lµ g× ? Cã rÊt nhiÒu nhµ nghiªn cøu ®· ®a ra nhiÒu quan ®iÓm vµ c¸ch nãi kh¸c nhau vÒ hµng gi¶ . Nh- ng ë ViÖt Nam chóng ta chØ cã hai kh¸I niÖm vÒ hµng gi¶ sau ®©y lµ mét trong hai kh¸I niÖm ®ã . Trong bé luËt h×nh sù cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®îc Quèc héi kho¸ VII th«ng qua t¹i kú häp thø 9 ngµy 27/6/1985, cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1986 quy ®Þnh téi lµm hµng gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶ t¹i ®iÒu 167. "Hµng gi¶ lµ lo¹i hµng cã gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi tªn gäi cña nã, kh«ng ®óng víi tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh cña Nhµ níc trong viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ hoÆc sö dông tr¸i phÐp nh·n hiÖu cña mét c¬ së s¶n xuÊt kh¸c". HiÖn nay ta thèng nhÊt dïng lo¹i kh¸i niÖm thø 2 nµy trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan vµ trong c«ng t¸c chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶. 2. B¶n chÊt cña s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B¶n chÊt cña s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ lµ hµnh vi cíp ®o¹t gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng- êi kh¸c, lõa dèi ngêi tiªu dïng ®Ó thu lîi bÊt chÝnh.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}