KC039 - Nguyn Dng Ngc Linh Lp PHS 19A Li m u Kinh doanh xut...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nguyn Dng Ngc Linh Lp PHS 19A Li m u Kinh doanh xut bn phm l mt qu trnh u t cng sc v tin ca tae chc cc hot ng mua bn hng ho xut bn phm nhm mc ch c li nhun lin tc v khng ngng pht trin. Nn kinh t th tr ng theo nh hng XHCN di s lnh o ca ng cng sn Vit Nam to ra mi tr ng thun li cho hot ng kinh doanh ni chung v kinh doanh xut bn phm ni ring. Hin nay trong kinh doanh xut bn phm c nhiu thnh phn, lc lng tham gia to nn mt th tr ng xut bn phm a dng v phong ph. iu ny gp phn ng k vo vic tuyn truyn ch tr ng, ng li, chnh sch ca ng v Nh nc trong nhn dn v ra th gii. Nn kinh t th tr ng m bo s tn ti v pht trin cho doanh nghip tae chc kinh doanh. i vi nhng doanh nghip tae chc kinh doanh lm n km hiu qu s b o thi. Do tn ti v pht trin cc doanh nghip kinh doanh ni chung, kinh doanh xut bn phm ni ring phi c mt qu trnh phn u n lc tm ra hng i thch hp cho mnh. Qu trnh l vic nghin cu, tm hiu phng php tiu th XBP, v vy 1 Nguyn Dng Ngc Linh Lp PHS 19A ngh thut bn XBP ra i nh mt cng c hu hiu h tr hot ng tiu th XBP pht trin. Bn XBP l khu nghip v cui cng nhng li tc ng mnh m v trc tip n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Do vic s dng ngh thut bn XBP nh th no bn c nhanh nht, nhiu nht, bn ng i t ng nht l vn bc xc ca cc doanh nghip hin nay. Vi ngha , em chn chuyn nghin cu ca mnh l: Tnh hnh s dng ngh thut tiu th XBP cng ty Pht Hnh sch H Ni hin nay. Ngoi li m u v kt lun, chuyn gm c 3 chng: Chng I: Nhng vn chung v ngh thut tiu th XBP v ngha ca n i vi cng ty PHS H Ni hin nay. Chng II: Tnh hnh s dng ngh thut tiu th XBP cng ty PHS H Ni hin nay. Chng III: Nhn xt chung v nhng thnh tu t c trong vic s dng ngh thut tiu th XBP hin nay. 2 Nguyn Dng Ngc Linh Lp PHS 19A Chng I Nhng vn chung v ngh thut tiu th XBP v ngha ca n i vi cng ty PHS h ni hin nay. Cng ty Pht hnh sch H Ni c chnh thc thnh lp vo nm 1954 theo quy nh s 531/VHQN B Vn ho Thng tin 3 Nguyn Dng Ngc Linh Lp PHS 19A vi tn gi Chi s Pht hnh sch Vit Nam. Sau mt thi gian hot ng n ngy 14/6/1960 c aei tn thnh Cng ty Pht hnh sch (PHS) H Ni. Tri qua mt qu trnh hot ng y hnh sch (PHS) H Ni....
View Full Document

Page1 / 21

KC039 - Nguyn Dng Ngc Linh Lp PHS 19A Li m u Kinh doanh xut...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online