KC039 - NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Lêi m ®Çu...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Lêi më ®Çu Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lμ mét qu¸ tr×nh ®Çu t c«ng søc vμ tiÒn cña ®Ó tae chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hμng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vμ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng XHCN díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i tr êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vμ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng. HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thμnh phÇn, lùc lîng tham gia t¹o nªn mét thÞ tr êng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vμ phong phó. §iÒu nμy gãp phÇn ®¸ng kÓ vμo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr ¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc trong nh©n d©n vμ ra thÕ giíi. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®¶m b¶o sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp tae chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tae chøc kinh doanh lμm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®μo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra híng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸ tr×nh ®ã lμ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy 1 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu thô XBP ph¸t triÓn. B¸n XBP lμ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nhng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vμ trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh thÕ nμo ®Ó b¸n ®îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t îng nhÊt lμ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Víi ý nghÜa ®ã, em chän chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh lμ: “T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty Ph¸t Hμnh s¸ch Hμ Néi hiÖn nay”. Ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS Hμ Néi hiÖn nay. Ch¬ng II: T×nh h×nh sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP ë c«ng ty PHS Hμ Néi hiÖn nay. Ch¬ng III: NhËn xÐt chung vμ nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t ®îc trong viÖc sö dông nghÖ thuËt tiªu thô XBP hiÖn nay. 2 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vμ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hμ néi hiÖn nay. C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch Hμ Néi ®îc chÝnh thøc thμnh lËp vμo n¨m 1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin 3 NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A víi tªn gäi “Chi së Ph¸t hμnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngμy 14/6/1960 ®îc ®aei tªn thμnh C«ng ty Ph¸t hμnh s¸ch (PHS) Hμ Néi. Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Çy hμnh s¸ch (PHS) Hμ Néi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

KC039 - NguyÔn D¬ng Ngäc Linh Líp PHS 19A Lêi m ®Çu...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online