KC139 - Tiu lun kinh t chnh tr Bi Th Anh Th * * I. Li ni u...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Bïi ThÞ Anh Th ******************************************************* ************************************* I. Lêi nãi ®Çu «ng cuéc c¶i c¸ch h¬n mêi n¨m qua ®ang t¹o ®µ cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ . H¬n thÕ n÷a chóng ta ®ang bíc vµo thÕ kû 21-thÕ kû cña sù ph¸t triÓn cao ®é trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc , thÕ kû cña qu¸ tr×nh khu vùc ho¸ , toµn cÇu ho¸ kinh tÕ . Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh vò b·o cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ë cuèi thÕ kû 20 hiÖn nay vµ c¶ trong t¬ng lai ®· t¹o thêi c¬ míi vµ th¸ch thøc míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty Da giÇy Hµ Néi nãi riªng . §èi víi c«ng ty Da giÇy Hµ Néi c¬ héi cã nhiÒu nhng th¸ch thøc còng kh«ng ph¶i lµ Ýt . Mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ xuÊt ph¸t tõ quy luËt c¹nh tranh . Nã võa lµ ®éng lùc nhng ®ång thêi còng lµ nguy c¬ ®e do¹ sù sinh tån cña c«ng ty . §Ó thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®¶m b¶o ph¸t triÓn nhanh vµ v÷ng m¹nh th× mét yªu cÇu nhÊt thiÕt ®Æt ra cho c«ng ty lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty da giÇy Hµ Néi ®· vµ ®ang thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®ã vµ ®Æc biÖt lµ ®¹t lîi nhuËn cao . Qua thêi gian häc m«n kinh tÕ chÝnh trÞ em ®· ®îc hiÓu biÕt kh¸ nhiÒu vÒ nÒn kinh tÕ x· héi nªn m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn ®Ó ph©n tÝch thùc tÕ vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ë c«ng ty Da giÇy Hµ Néi ” lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cho m×nh . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Bïi ThÞ Anh Th ******************************************************* ************************************* II. Néi dung 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Da giÇy Hµ Néi . C «ng ty Da giÇy Hµ Néi lµ doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt Nam . C«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i giÇy dÐp . C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n , cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo quy ®Þnh , tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý 2
Background image of page 2
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Bïi ThÞ Anh Th ******************************************************* ************************************* , cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch , cã tµi s¶n vµ c¸c tËp trung ®îc më t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña nhµ níc . C«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh , tù chñ tµi chÝnh , chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi Tæng c«ng ty theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng , quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty . Trô së cña c«ng ty hiÖn nay ë 409 ®êng NguyÔn Tam Trinh - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi . §©y võa lµ n¬i giao dÞch ®ång thêi còng lµ n¬i s¶n xuÊt cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc chia thµnh nhiÒu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 17

KC139 - Tiu lun kinh t chnh tr Bi Th Anh Th * * I. Li ni u...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online