KC169 - Trong qu trnh hot ng kinh doanh ngoi vic thit lp cc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ngoμi viÖc thiÕt lËp c¸c quan hÖ ph¸p luËt víi c¬ quan qu¶n lý Nhμ níc vμ víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tae chøc kinh tÕ kh¸c, doanh nghiÖp cßn cã c¸c quan hÖ ph¸p luËt trong néi bé doanh nghiÖp, trong ®ã cã c¸c quan hÖ ph¸p luËt h×nh thμnh trong qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thuª mín, sö dông lao ®éng. Quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi lao ®éng lμ ®èi tîng ®iÒu chØnh cña luËt lao ®éng, mét bé phËn hîp thμnh cña ph¸p luËt kinh tÕ vμ kinh doanh. LuËt lao ®éng níc ta hiÖn nay ®· ®îc ph¸p ®iÓn ho¸ thμnh Bé luËt lao ®éng do quèc héi th«ng qua ngμy 23 th¸ng 06 n¨m 1994, cã hiÖu lùc kÓ tõ ngμy 1.1.1995, bao gåm 17 ch¬ng, 198 ®iÒu luËt. Bé luËt lao ®éng cïng víi c¸c nghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hμnh luËt vμ mét sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c ®· h×nh thμnh hÖ thèng ph¸p luËt lao ®éng. Hîp ®ång lao ®éng lμ sù tho¶ thuËn gi÷a gi÷a ngêi lao ®éng vμ ngêi sö dông lao ®éng vÒ viÖc lμm cã tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vμ nghÜa vô cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng (§iÒu 26 Bé luËt lao ®éng) Kh¸i niÖm trªn cho thÊy hîp ®ång lao ®éng lμ sù tho¶ thuËn , nghÜa lμ sù thÓ hiÖn ý chÝ tù nguyÖn cña mçi bªn-ngêi lao ®éng vμ ngêi sö dônglao ®éng. Néi dung cña sù tho¶ thuËn ®ã lμ viÖc lμm, sù tr¶ c«ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng vμ c¸c quyÒn vμ nghÜa vô kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn. Nh vËy, viÖc tuyÓn dông lao ®éng vμo doanh nghiÖp hiÖn nay kh«ng cßn thùc hiÖn díi h×nh thøc quyÕt ®Þnh hμnh chÝnh, kh«ng cßn viÖc tuyÓn vμo biªn chÕ nh trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mμ ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc ho¹t ®éng trùc tiÕp gi÷a ngêi lao ®éng vμ ngêi sö dông lao ®éng. Hîp ®ång lao ®éng lμ h×nh thøc ph¸p lý phï hîp cña viÖc tuyÓn dông lao ®éng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo quan ®iÓm coi søc lao ®éng lμ mét lo¹i hμng ho¸ nhng lμ lo¹i hμng ho¸ ®AEc biÖt. 1-QuyÒn vμ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng lμ tae chøc ph¶i cã t c¸ch ph¸p nh©n. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n hoAEc tae chøc kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n th× ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn thuª mín, sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nh kh¶ n¨ng tr¶ c«ng lao ®éng, b¶o ®¶m n¬i lμm viÖc an toμn, vÒ sinh…) Ngêi sö dông lao ®éng khi ký kÕt mét hîp ®ång lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng gåm cã nh÷ng quyÒn vμ nghÜa vô sau ®©y: NghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng: Ngêi sö dông lao ®éng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

KC169 - Trong qu trnh hot ng kinh doanh ngoi vic thit lp cc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online