khongtu - L i m u Kinh t l mt th gii ng lun pht trin v khng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Kinh tÕ lμ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn vμ kh«ng ngõng thay ®aei, nhÊt lμ vμo thêi ®¹i ngμy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh toμn cÇu ho¸ lμ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng tr ëng, nã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n vμ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng vμ thÕ giíi nãi chung. ViÖc qu¶n lý tèt hay kh«ng, lu«n lμ vÊn ®Ò cã ¶nh hëng ®Õn sù tån vong cña mét doanh nghiÖp. Nhng ®Ó qu¶n lý tèt cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè nμo? yÕu tè kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu tè qu¶n lý truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý tr¶i qua hμng ngh×n n¨m nh÷ng g× tÝch luü cña qu¸ khø lμ cña c¶i cho t¬ng lai. §AEc biÖt víi phong th¸i qu¶n lý ph¬ng §«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi ®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Naei bËt nhÊt lμ chÝnh s¸ch, vÞ ®øc, trung dung trong §øc trÞ - Khaeng Tö. Ngêi viÕt quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi: "T tëng §øc TrÞ cña Khaeng Tö vμ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay" nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch, giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nμy nã cßn ®óng ®¾n hay kh«ng hay ®· lçi thêi. Nh÷ng khã kh¨n chång chÊt do t liÖu Ýt, Ýt ngêi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nμy. §Ò tμi qu¸ réng ngêi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoAEc ®a ra nhËn xÐt hîp lý khi kinh nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MAEt kh¸c do thêi gian gÊp rót ®· lμm cho 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ngêi viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. Vît qua khã kh¨n, ngêi viÕt quyÕt t©m theo ®uaei ®Ò tμi nμy, nh÷ng mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh vμo viÖc nghiªn cøu. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n. 2
Background image of page 2
T tëng “§øc trÞ” cña Khaeng Tö I. T tëng §øc TrÞ cña Khaeng Tö 1. Khaeng Tö - Nhμ qu¶n lý xuÊt s¾c Khaeng Tö lμ mét nh©n vËt lín cã ¶nh hëng tíi diÖn m¹o vμ sù ph¸t triÓn cña mét sè d©n téc. ë tae quèc «ng, Khaeng häc cã lóc bÞ ®¸nh gi¸ lμ hÖ t tëng b¶o thñ cña (nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm rÊt nhiÒu vÒ sù tr× trÖ vÒ mAEt x· héi cña Trung Quèc”. ë nh÷ng níc kh¸c trong khu vùc nh NhËt B¶n, Hμn Quèc, Singapor. .. Khaeng Gi¸o l¹i ®îc xem xÐt nh mét nÒn t¶ng v¨n ho¸ tinh thÇn t¹o ra m«i tr êng thuËn lîi cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ c¸c quèc gia theo m« h×nh x· héi “aen ®Þnh, kû c¬ng vμ ph¸t triÓn”. Sù ®¸nh gi¸ vÒ Khaeng Tö rÊt kh¸c nhau, tr íc hÕt lμ v× nh÷ng mËp mê cña lÞch sö. ¤ng sèng c¸ch chóng ta h¬n 2 ngh×n n¨m tr¨m n¨m vμ sau «ng cã rÊt nhiÒu häc trß, m«n ph¸i ph¸t triÓn hÖ t tëng nho gi¸o theo nhiÒu híng kh¸c nhau. Cã khi tr¸i ngîc víi t tëng cña thÇy. ë Trung Quèc vai trß cña «ng ®· nhiÒu lÇn th¨ng gi¸ng theo quan ®iÓm vμ xu híng chÝnh trÞ, song ®Õn nay, «ng vÉn l¹i ®îc ®¸nh gi¸ cao, UNESCO ®· thõa nhËn «ng lμ mét “danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi”. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 17

khongtu - L i m u Kinh t l mt th gii ng lun pht trin v khng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online