ktdn - §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn m ®Çu HiÖn...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn më ®Çu HiÖn t¹i níc ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi mμ xu thÕ toμn cÇu ho¸ ®ang ph¸t triÓn, gia t¨ng m¹nh mÏ vÒ quy m« vμ ph¹m vi giao dÞch hμng ho¸…. c«ng nghÖ, kü thuËt truyÒn b¸ nhanh chãng vμ réng r·i. Côc diÖn Êy võa t¹o ra nh÷ng kh¶ n¨ng míi ®Ó më réng thÞ tr êng, thu hót vèn, c«ng nghÖ, võa ®AEt ra nh÷ng th¸ch thøc míi vμ nguy c¬ tôt hËu ngμy cμng xa vμ sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t. NÒn kinh tÕ níc ta lμ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nªn kh«ng thÓ tÝnh ®Õn nh÷ng xu thÕ cña thÕ giíi tËn dông nh÷ng c¬ héi do chóng ®em l¹i, ®ång thêi ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc do xu thÕ ph¸t triÓn cña cña kinh tÕ thÕ giíi. Bëi vËy, §¶ng vμ Nhμ níc ta cÇn chó träng: " Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña kinh tÕ ®èi ngo¹i ë níc ta hiÖn nay " Bμi viÕt ®îc chia lμm 3 ch¬ng Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh tÕ ®èi ngo¹i ë ViÖt Nam Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta hiÖn nay. NguyÔn ChÝ §ång - KÕ to¸n KiÓm to¸n- K8 §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ Bμi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt vμ h¹n chÕ mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vμ c¸c b¹n. Em ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gióp em hoμn thμnh ®Ò ¸n nμy. NguyÔn ChÝ §ång - KÕ to¸n KiÓm to¸n- K8 §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn néi dung Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i I. Kh¸i niÖm vμ vai trß cña kinh tÕ ®èi ngo¹i 1. Kh¸i niÖm Kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mét quèc gia lμ 1 bé phËn cña kinh tÕ quèc tÕ, lμ taeng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ cña mét quèc gia nhÊt ®Þnh víi c¸c quèc gia kh¸c cßn l¹i hoAEc víi c¸c tae chøc kinh tÕ quèc tÕ kh¸c, ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc, h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn trªn c¬ së ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vμ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. MAEc dï kinh tÕ ®èi ngo¹i vμ kinh tÕ quèc tÕ lμ 2 kh¸i niÖm cã mèi quan hÖ víi nhau, song kh«ng nªn ®ång nhÊt chóng víi nhau. Kinh tÕ ®èi ngo¹i lμ quan hÖ kinh tÕ mμ chñ thÓ cña nã lμ mét quèc gia víi bªn ngoμi víi níc kh¸c hoAEc víi c¸c tae chøc quèc tÕ kh¸c. Cßn kinh tÕ quèc tÕ lμ mèi quan hÖ kinh tÕ víi nhau gi÷a hai hoAEc nhiÒu níc lμ taeng thÓ quan hÖ kinh tÕ cña céng ®ång quèc tÕ. 2. Nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu cña kinh tÕ ®èi ngo¹i. Kinh tÕ ®èi ngo¹i gåm nhiÒu h×nh thøc nh: Hîp t¸c s¶n xuÊt nhËn gia c«ng, x©y dùng xÝ nghiÖp chung, khu c«ng nghiÖp khu NguyÔn ChÝ §ång - KÕ to¸n KiÓm to¸n- K8 §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ kü thuËt cao, hîp t¸c khoa häc - c«ng nghÖ trong ®ã cã h×nh thøc ®a lao ®éng vμ chuyªn gia ®i lμm viÖc ë níc ngoμi; ngo¹i th ¬ng, hîp...
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 24

ktdn - §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn m ®Çu HiÖn...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online