{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

laisuat - A-M Bi T rong nn kinh t hin i chnh sch tin t ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A-Më Bμi Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chÝnh phñ sö dông l·i suÊt nh mét c«ng cô quan träng ®Ó t¸c ®éng vμo nÒn kinh tÕ, kiÓm so¸t lîng tiÒn cung øng. L·i suÊt lμ mét ph¹m trï kinh tÕ, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a ngêi cho vay vμ ngêi ®i vay, ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a cung vμ cÇu vÒ tiÒn tÖ, thùc tr¹ng kinh tÕ cña mét níc. Th«ng qua sù biÕn ®éng cña l·i suÊt, ngêi ta cã thÓ dù ®o¸n nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn hay ®ang suy tho¸i. L·i suÊt lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò trung t©m cña nÒn kinh tÕ, v× nã t¸c ®éng ®Õn chi phÝ ®Çu t, do ®ã nã lμ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh taeng møc ®Çu t vμ taeng møc cÇu vÒ tiÒn tÖ(GNP). ViÖt Nam trong h¬n 10 n¨m ®aei míi nh÷ng chÝnh s¸ch L·i SuÊt ng©n hμng nhμ níc sö dông ®· cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi viÖc huy ®éng vèn vμ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ng©n hμng Th¬ng m¹i vμ c¸c doanh nghiÖp. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hμng Th¬ng m¹i vμ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®ßi hái Ng©n hμng nhμ níc ph¶i tiÕp tôc ®aei míi h¬n n÷a c¬ chÕ ®iÒu hμnh L·i SuÊt. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tiÔn nμy em xin chän ®Ò tμi “L·i suÊt vμ vai trß cña l·i suÊt trong viÖc huy ®éng vèn” lμm bμi tiÓu luËn cña m×nh. Do cßn h¹n chÕ trong viÖc hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc tμi chÝnh kinh tÕ, nªn bμi tiÓu luËn cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. KÝnh mong thÇy c« gióp ®ì , gãp ý ®Ó em hoμn thμnh bμi tiÓu luËn nμy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! 2
Background image of page 2
B-Néi dung I. C¬ së lý luËn chung vÒ L·i suÊt. 1. Kh¸i niÖm vÒ L·i SuÊt. L·i suÊt lμ mét c«ng cô nh¹y c¶m trong ®iÒu hμnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña mäi Ng©n hμng trung ¬ng,còng lμ mèi quan t©m cña mäi ngêi, mäi doanh nghiÖp thuéc c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. §· cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ L·i suÊt chóng ta cã thÓ ®a ra mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ L·i suÊt nh sau: -L·i suÊt lμ tû sè gi÷a taeng sè lîi tøc hμng n¨m vμ taeng sè vèn ®· bá ra cho vay trong n¨m. Nãi c¸ch kh¸c ®i, L·i suÊt lμ gi¸ c¶ mμ con nî ph¶i tr¶ cho chñ nî ®Ó sö dông kho¶n tiÒn vay trong mét kú h¹n nhÊt ®Þnh. - L·i suÊt danh nghÜa lμ L·i suÊt b»ng tiÒn trªn c¸c tμi s¶n b»ng tiÒn. -L·i suÊt thùc tÕ (r) b»ng l·i suÊt danh nghÜa (i) trõ ®i l¹m ph¸t, l·i suÊt thùc tÕ ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ thËt cña viÖc vay tiÒn vμ ®iÒu chØnh cho ®óng theo nh÷ng thay ®aei dù tÝnh vÒ møc. * Ngoμi ra cßn cã c¸c lo¹i l·i suÊt th«ng dông nh: L·i suÊt tr¶ tr íc khi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

laisuat - A-M Bi T rong nn kinh t hin i chnh sch tin t ca...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online