lamphat - L i m u Trong i sng hng ngy lm pht l mt trong...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong ®êi sèng hμng ngμy, l¹m ph¸t lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ häc vÜ m«. Nã ®· trë thμnh mèi quan t©m lín cña c¸c nhμ chÝnh trÞ vμ c«ng chóng. L¹m ph¸t d· ®îc ®Ò cËp rÊt nhiÒu trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhμ kinh tÕ . §Ó triÓn khai thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, cÇn ph¶i ®éng viªn mäi nguån lùc t¹o nªn søc m¹nh taeng hîp nh»m ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc v× môc tiªu d©n giμu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. T¨ng tr ëng bÒn v÷ng vμ aen ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp ®ã lμ nh÷ng môc tiªu hμng ®Çu cña ®iÒu tiÕt vÜ m« ë tÊt c¶ c¸c níc. Kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn khi c©u hái cã sù tån t¹i vμ b¶n chÊt cña mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vμ t¨ng tr ëng kinh tÕ ®· ®îc c¸c nhμ kinh tÕ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®AEc biÖt quan t©m vμ trë thμnh trung t©m cña nhiÒu cuéc tranh luËn vÒ chÝnh s¸ch. ChÝnh v× nh÷ng t¸c h¹i to lín do l¹m ph¸t g©y ra cho nÒn kinh tÕ mμ viÖc nghiªn cøu l¹m ph¸t lμ ät vÊn ®Ò cÇn thiÕt vμ cÊp b¸ch ®èi víi nÒn kinh tÕ ®AEc biÖt lμ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cßn non nít nh nÒn kinh tÕ ë níc ta. Chóng ta cÇn ph¶i t×m hiÓu xem l¹m ph¸t l¸ g× ? Do ®©u mμ cã l¹m ph¸t ? T¹i sao ngêi ta l¹i quan t©m ®Õn l¹m ph¸t?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bμi viÕt nμy sÏ ®iÓm l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c lý thuyÕt, c¸c b»ng chøng thùc nghiÖm vÒ l¹m ph¸t vμ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vμ t¨ng tr - ëng kinh tÕ còng nh ®a ra mét sè gîi ý vÒ híng ®iÒu tiÕt vÜ m« cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Do kh¶ n¨ng vμ ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ, ch¾c r»ng trong bμi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc c« xem xÐt vμ phª b×nh ®Ó em cã thÓ cã bμi viÕt tèt h¬n. Ch¬ng I mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸t vμ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vμ t¨ng tr ëng kinh tÕ. I. Kh¸i niÖm vÒ l¹m ph¸t 1). L¹m ph¸t lμ g× ? - L¹m ph¸t x¶y ra khi møc gi¸ chung thay ®aei. Khi møc gia t¨ng lªn ®îc gäi lμ l¹m ph¸t, khi møc gi¸ gi¶m xuèng th× ®îc gäi lμ gi¶m ph¸t. VËy, l¹m ph¸t lμ sù t¨ng lªn cña møc gi¸ trung b×nh theo thêi gian.
Background image of page 2
- Cè ®Þnh l¹m ph¸t ë møc thÊp lμ m«i tr êng kinh tÕ vÜ m« thuËn lîi ®Ó khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, më réng ®Çu t vμ thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh tÕ. C¶ l¹m ph¸t qu¸ cao vμ l¹m ph¸t qu¸ thÊp ®Òu cã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn t¨ng tr ëng kinh tÕ. 2). Lý thuyÕt vÒ mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vμ t¨ng tr ëng kinh tÕ - L¹m ph¸t ®îc coi lμ mét hiÖn tîng tÊt yÕu cña c¸c nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng tr ëng trong khi ph¶i ®èi phã víi nh÷ng mÊt c©n ®èi mang tÝnh c¬ cÊu. C¸c nhμ c¬ cÊu tin r»ng gi÷a l¹m ph¸t vμ t¨ng tr ëng kinh tÕ cã mèi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 21

lamphat - L i m u Trong i sng hng ngy lm pht l mt trong...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online