lamphat2 - I - Li ni uTng trng kinh t v lm pht l hai vn c...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I - Li ni uTng trng kinh t v lm pht l hai vn c bn v ln trong kinh t v m. S tc ng qua li ca tng trng kinh t v lm pht ht sc phc tp v khng phi lc no cng tun theo nhng qui tc kinh t . Lm pht l mt vn khng phi xa l v l mt AEc dim ca nn kinh t hng ho v mi thi k kinh t vi cc mc tng trng kinh t khc nhau s c nhng mc lm pht ph hp. Do vy vn lm pht v nh hng ca lm pht ti tng trng kinh t l mt ti rt hp dn, AEc bit trong bi cnh Vit Nam ang trong qu trnh hi nhp v pht trin kinh t hin nay vn ny cng tr nn cn thit. Vic xc nh mi quan h tng trng kinh t v lm pht v ang thu ht s ch ca nhiu nh kinh t. Mc ch chnh l phn tch khng nh v tin ti xc lp mi quan h nh hng gia tng trng kinh t vi lm pht v c th s dng lm pht l mt trong cc cng c qun l kinh t v m. thc y tng trng kinh t th ng nhin cc gii php iu hnh v m a ra l nhm nng cao lm pht ca nn kinh t nu nh chng c quan h thun vi nhau v do vy cc gii php nh cung ng tin, ph gi ng ni t s c xem xt mc hp l. Cn khng, cc nh hoch nh chnh sch phi cn nhc cc gii php v m thc y tng trng kinh t v yu t lm pht tr thnh th yu. MAEc d vn phi duy tr mc kim sot. nc ta trong bi cnh aei mi kinh t di s lnh o ca ng, vn lm pht khng nhng l mt tiu thc kinh t m cn kin mang ngha chnh tr na. Em1II - Ni dungChng I: Nhng vn l lun v lm phtI. Khi nim c rt nhiu quan im khc nhau v lm pht v mi quan im u c s chc chn v lun im v nhng l lun ca mnh.Theo L.V.chandeler, D.C cliner vi trng phi lm pht gi c th khng nh :lm pht l s tng gi hng bt k di hn hay ngn hn , chu k hay t xut.G.G. Mtrukhin li cho rng : Trong i sng, taeng mc gi c tng tr-c ht thng qua vic tng gi khng ng u tng nhm hng ho v rt cuc dn ti vic tng gi c ni chung. Vi ngha nh vy c th xem s mt gi ca ng tin l lm pht. ng cng ch r: lm pht, l hnh thc trn tr t bn mt cch tim tng ( t pht hoAEc c dng ) l s phn phi li sn phm x hi v thu nhp quc dn thng qua gi c gia cc khu vc ca qu trnh ti sn xut x hi, cc ngnh kinh t v cc giai cp, cc nhm dn c x hi....
View Full Document

Page1 / 23

lamphat2 - I - Li ni uTng trng kinh t v lm pht l hai vn c...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online