lamphat2 - I Lêi nãi ®ÇuT¨ng trëng kinh tÕ vμ l¹m...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I - Lêi nãi ®ÇuT¨ng trëng kinh tÕ vμ l¹m ph¸t lμ hai vÊn ®Ò c¬ b¶n vμ lín trong kinh tÕ vÜ m«. Sù t¸c ®éng qua l¹i cña t¨ng trëng kinh tÕ vμ l¹m ph¸t hÕt søc phøc t¹p vμ kh«ng ph¶i lóc nμo còng tu©n theo nh÷ng qui t¾c kinh tÕ . L¹m ph¸t lμ mét vÊn ®Ò kh«ng ph¶i xa l¹ vμ lμ mét ®AEc diÓm cña nÒn kinh tÕ hμng ho¸ vμ ë mçi thêi k× kinh tÕ víi c¸c møc t¨ng trëng kinh tÐ kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng møc l¹m ph¸t phï hîp. Do vËy vÊn ®Ò l¹m ph¸t vμ ¶nh hëng cña l¹m ph¸t tíi t¨ng trëng kinh tÕ lμ mét ®Ò tμi rÊt hÊp dÉn, ®AEc biÖt trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp vμ ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay vÊn ®Ò nμy cμng trë nªn cÇn thiÕt. ViÖc x¸c ®Þnh mèi quan hÖ t¨ng trëng kinh tÕ vμ l¹m ph¸t ®· vμ ®ang thu hót sù chó ý cña nhiÒu nhμ kinh tÕ. Môc ®Ých chÝnh lμ ph©n tÝch ®Ó kh¼ng ®Þnh vμ tiÕn tíi x¸c lËp mèi quan hÖ ®Þnh híng gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi l¹m ph¸t vμ cã thÓ sö dông l¹m ph¸t lμ mét trong c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. §Ó thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ th× ®¬ng nhiªn c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hμnh vÜ m« ®a ra lμ nh»m n©ng cao l¹m ph¸t cña nÒn kinh tÕ nÕu nh chóng cã quan hÖ thuËn víi nhau vμ do vËy c¸c gi¶i ph¸p nh cung øng tiÒn, ph¸ gi¸ ®ång néi tÖ… sÏ ®îc xem xÐt ë møc ®é hîp lý. Cßn kh«ng, c¸c nhμ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¶i c©n nh¾c c¸c gi¶i ph¸p vÜ m« ®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vμ yÕu tè l¹m ph¸t trë thμnh thø yÕu. MAEc dï vÉn ph¶i duy tr× møc ®é kiÓm so¸t. ë níc ta trong bèi c¶nh ®aei míi kinh tÕ díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vÊn ®Ò l¹m ph¸t kh«ng nh÷ng lμ mét tiªu thøc kinh tÕ mμ cßn kiÕn mang ý nghÜa chÝnh trÞ n÷a. Em1II - Néi dungCh¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ l¹m ph¸tI. Kh¸i niÖm§· cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ l¹m ph¸t vμ mçi quan ®iÓm ®Òu cã sù ch¾c ch¾n vÒ luËn ®iÓm vμ nh÷ng lý luËn cña m×nh.Theo L.V.chandeler, D.C cliner víi trêng ph¸i l¹m ph¸t gi¸ c¶ th× kh¼ng ®Þnh :l¹m ph¸t lμ sù t¨ng gi¸ hμng bÊt kÓ dμi h¹n hay ng¾n h¹n , chu kú hay ®ét xuÊt.G.G. Mtrukhin l¹i cho r»ng : Trong ®êi sèng, taeng møc gi¸ c¶ t¨ng tr-íc hÕt th«ng qua viÖc t¨ng gi¸ kh«ng ®ång ®Òu ë tõng nhãm hμng ho¸ vμ rót cuéc dÉn tíi viÖc t¨ng gi¸ c¶ nãi chung. Víi ý nghÜa nh vËy cã thÓ xem sù mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn lμ l¹m ph¸t. ¤ng còng chØ râ: l¹m ph¸t, ®ã lμ h×nh thøc trμn trÒ t b¶n mét c¸ch tiÒm tμng ( tù ph¸t hoAEc cã dông ý) lμ sù ph©n phèi l¹i s¶n phÈm x· héi vμ thu nhËp quèc d©n th«ng qua gi¸ c¶ gi÷a c¸c khu vùc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, c¸c ngμnh kinh tÕ vμ c¸c giai cÊp, c¸c nhãm d©n c x· héi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

lamphat2 - I Lêi nãi ®ÇuT¨ng trëng kinh tÕ vμ l¹m...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online