lamphat9 - Li ni u Thnh cng trong vic chn ng lm pht phi m...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Thμnh c«ng trong viÖc chAEn ®øng l¹m ph¸t phi m· n¨m 1989 nhê ¸p dông c«ng cô l·i suÊt ng©n hμng (®a l·i suÊt huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm lªn cao vît tèc ®é l¹m ph¸t), ®· cho thÊy tÇm quan träng cña viÖc sö dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ng¾n h¹n aen ®Þnh thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh cña níc ta lu«n thêng trùc nguy c¬ t¸i l¹m ph¸t cao, do ®ã mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« hiÖu nghiÖm nh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®îc tËn dông tríc tiªn v¬Ý hiÖu suÊt cao còng lμ ®iÒu tÊt yÕu. Tuy nhiªn gÇn ®©y ë ViÖt nam cã dÊu hiÖu cña sù l¹m dông c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nhiÖm vô kiÒm chÕ l¹m ph¸t. §iÒu nμy thÓ hiÖn sù yÕu kÐm trong viÖc qu¶n lý vμ sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chóng tíi . V× vËy ®øng tríc nguy c¬ tiÒm Èn cña l¹m ph¸t, viÖc nghiªn cøu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t lμ v« cïng cÇn thiÕt. Trong ®Ò tμi " Sö dông chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m kiÓm so¸t l¹m ph¸t " em xin tr×nh bμy ba phÇn chÝnh. PhÇn I: L¹m ph¸t vμ vai trß cña CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t PhÇn II: Thùc tr¹ng cña viÖc sö dông CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t nh÷ng n¨m qua. PhÇn III: Gi¶i ph¸p L¹m ph¸t ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi, cho nªn ¶nh hëng ®Õn mçi c¸ nh©n trong x· héi. MAEt kh¸c viÖc nghiªn cøu ®Ò tμi "Sö dông CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t" gióp cho b¶n th©n em n¾m v÷ng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ngμnh TC-NH, nh»m phôc vô tèt cho viÖc häc tËp. Do ®ã ®Ò tμi "Sö dông CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t" cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi b¶n th©n. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bμi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mong thÇy c« híng dÉn thªm. Cuèi cïng em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· gióp em hoμn thμnh ®Ò tμi. 2
Background image of page 2
PhÇn I I/ L¹m ph¸t vμ vai trß cña CSTT trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t 1. Nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ l¹m ph¸t Qu¸ tr×nh h×nh thμnh c¸c kh¸i niÖm vμ nhËn thøc b¶n chÊt kinh tÕ cña l¹m ph¸t còng lμ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña t duy ®i tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, ®i tõ hiÖn tîng bÒ ngoμi ®Õn b¶n chÊt bªn trong, ®Õn c¸c thuéc tÝnh cña l¹m ph¸t, lμ qu¸ t×nh sμng läc nh÷ng hiÓu biÕt sai vμ ®óng, lÉn lén gi÷a hiÖn tîng vμ b¶n chÊt, gi÷a nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ ®Ó ph¶n ¸nh ®óng ®¾n b¶n chÊt cña tÝnh quy luËt cña l¹m ph¸t. Theo trêng ph¸i l¹m ph¸t "lu th«ng tiÒn tÖ" (®¹i diÖn lμ Milt¬n Priedman) hä cho r»ng l¹m ph¸t tiÒn tÖ lμ ®a nhiÒu tiÒn thõa (bÊt kÓ lμ kim lo¹i hay tiÒn giÊy) vμ lu th«ng lμm cho gi¸ c¶ hμng ho¸ t¨ng lªn.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 31

lamphat9 - Li ni u Thnh cng trong vic chn ng lm pht phi m...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online