loiichkte - A.Phn m u: .2 B.ni dung: Ch ng 1: L lun c bn v...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A.PhÇn më ®Çu: ………………………………………….2 B.néi dung: Ch ¬ng 1 : Lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi Ých Kinh tÕ 1.1 . B¶n chÊt ®AEc tr ng c¬ b¶n cña lîi Ých kinh tÕ………………. .3 1.1.1. Lîi Ých kinh tÕ……………………………………………3 1.1.2. Vai trß cña lîi Ých kinh tÕ………………………………. .4 1.2.C¸c c¬ cÊu kinh tÕ trong c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ë níc ta….5 1.3. Lîi Ých kinh tÕ vμ vÊn ®Ò ph¸t triÓn céng ®ång trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay…………………………………………… . .11 1.3.1. Quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ vμ lîi Ých v¨n ho¸ x· héi…12 1.3.2. Lîi Ých kinh tÕ vμ c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi……….13 1.3.3. Lîi Ých kinh tÕ vμ vÊn ®Ò m«i tr êng sèng…………….15 ch ¬ng 2 : C¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp ë ViÖt Nam 2.1.B¶n chÊt vai trß cña ph©n phèi…………………………….20 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2.1.1. Ph©n phèi lμ mét kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt………. .20 2.1.2. Ph©n phèi lμ mét mAEt cña quan hÖ s¶n xuÊt……………. ..21 2. 2. C¸c h×nh th¸i ph©n phèi thu nhËp ………………………….23 2.2.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi……………………………………………………………… 23 2.2.2. C¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp ……………………….24 a. Ph©n phèi theo lao ®éng…………………………………. .24 b. C¸c h×nh thøc ph©n phèi kh¸c nhau……………………… 27 c. Ph©n phèi th«ng qua phóc lîi tËp thÓ ,phóc lîi x· héi…… 28 d. Ph©n phèi theo vèn tμi s¶n…………………………….29 2.3. Tõng bíc thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp…30 2.3.1. Ph¸t triÓn m¹nh lùc lîng s¶n xuÊt…………………. .30 2
Background image of page 2
2.3.2. TiÕp tôc hoμn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng, chèng chñ nghÜa b×nh qu©n ,thu nhËp bÊt hîp lý bÊt chÝnh……………. .31 2.3.3. §iÒu tiÕt thu nhËp d©n c, h¹n chÕ sù chªnh lÖch qu¸ ®¸ng vÒ thu nhËp………………………………………………………31 2.3.4. KhuyÕn khÝch lμm giμu hîp ph¸p ®i ®«i víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo…………………………………………………………….32 C.KÕt luËn …………………………………………………. .34 D.Tμi liÖu tham kh¶o …………………………………. .35 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Më ®Çu NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VII mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh sù kiªn tr× chÝnh s¸ch ®aei míi cña §¶ng vμ Nhμ níc, vμ ®Ò ra chÝnh s¸ch: C«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ®a níc ta nhanh chãng trë thμnh mét níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ngay trong thËp kû ®Çu cña thÕ kû XXI. NÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn ®aei dÇn dÇn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 43

loiichkte - A.Phn m u: .2 B.ni dung: Ch ng 1: L lun c bn v...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online