{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

luong - L i m u L lun v tin l ng c cc nh kinh t nghin cu t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Lý luËn vÒ tiÒn l¬ng ®· ®îc c¸c nhμ kinh tÕ nghiªn cøu tõ rÊt l©u b¾t ®Çu lμ W.Petty. ChÝnh William Petty lμ ngêi ®Çu tiªn trong lÞch sö ®AEt nÒn mãng cho lý thuyÕt "quy luËt s¾t vÒ tiÒn l¬ng". Lý thuyÕt møc l¬ng tèi thiÓu ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn ban ®Çu cña CNTB. Lóc nμy, s¶n xuÊt cha ph¸t triÓn, ®Ó buéc c«ng nh©n lμm viÖc, giai cÊp t s¶n ph¶i dùa vμo Nhμ níc ®Ó duy tr× møc l¬ng thÊp. Tuy nhiªn tõ lý luËn nμy ta thÊy ®îc lμ, c«ng nh©n chØ nhËn ®îc tõ s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh nh÷ng t liÖu sinh ho¹t tèi thiÓu do hä t¹o ra. PhÇn cßn l¹i ®· bÞ nhμ t b¶n chiÕm ®o¹t. §ã lμ mÇm mèng ph©n tÝch sù bãc lét. Lý luËn vÒ tiÒn l¬ng cña M¸c lμ sù tiÕp tôc ph¸t triÓn lý luËn vÒ tiÒn l¬ng cña c¸c nhμ kinh tÕ cae ®iÓn tr íc ®ã. Lý luËn tiÒn l¬ng cña M¸c ®· v¹ch râ b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng díi CNTB ®· bÞ che ®Ëy – tiÒn l¬ng lμ gi¸ c¶ cña lao ®éng, b¸c bá quan niÖm cña c¸c nhμ kinh tÕ t b¶n tr íc ®ã (Ricardo). Nh÷ng luËn ®iÓm cña M¸c vÒ tiÒn l¬ng vÉn cßn gi¸ trÞ ®Õn ngμy nay. MAEc dï ë níc ta chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®· ®îc c¶i c¸ch. Tuy nhiªn, nhiÒu vÊn ®Ò cèt lâi vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt mét c¸ch tho¶ ®¸ng. Cho ®Õn nay, thu nhËp cña ngêi ®îc hëng l¬ng t¨ng, møc sèng, tiªu dïng t¨ng, vÒ c¬ b¶n kh«ng do chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
®em l¹i mμ do t¨ng thu nhËp ngoμi l¬ng, nhê kinh tÕ t¨ng tr ëng (tiÒn l¬ng Nhμ níc tr¶ chØ chiÕm mét phÇn ba, thu nhËp kh¸c chiÕm tíi hai phÇn ba). ViÖc hiÓu vμ vËn dông ®óng nh÷ng nguyªn lý vÒ tiÒn l¬ng cña M¸c trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta hiÖn nay cã ý nghÜa rÊt lín.C¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng sÏ ¶nh hëng nh thÕ nμo ®Õn lîi Ých cña ngêi lao ®éng, vμ nªn tiÕn hμnh c¶i c¸ch nh thÕ nμo ®Ó ®¶m b¶o ®îc lîi Ých ngêi lao ®éng, ®Õn lîi Ých cña toμn quèc gia…? §©y lμ vÊn ®Ò ®· thu hót ®îc sù quan t©m cña ®«ng ®¶o ngêi lao ®éng vμ chuyªn gia nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa lý luËn vμ thùc tiÔn nªu trªn mμ ngêi viÕt lùa chän ®Ò tμi nμy nh»m hiÓu râ h¬n vÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ë ViÖt Nam, nh»m ®a ra c¸c kiÕn nghÞ hoμn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. I. Lý luËn tiÒn l¬ng cña C.M¸c trong chñ nghÜa t b¶n cña M¸c 1. B¶n chÊt tiÒn l¬ng díi chñ nghÜa t b¶n C«ng nh©n lμm viÖc cho nhμ t b¶n mét thêi gian nμo ®ã th× nhËn ®îc sè tiÒn tr¶ c«ng nhÊt ®Þnh. TiÒn tr¶ c«ng ®ã gäi lμ tiÒn l¬ng. Sè lîng tiÒn l¬ng nhiÒu hay Ýt ®îc x¸c ®Þnh theo thêi 2
Background image of page 2
gian lao ®éng hoAEc lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. HiÖn tîng ®ã lμm cho ngêi ta lÇm tëng r»ng, tiÒn l¬ng lμ gi¸ c¶ lao ®éng. Sù thËt th× tiÒn l¬ng kh«ng ph¶i lμ gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ cña
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

luong - L i m u L lun v tin l ng c cc nh kinh t nghin cu t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online