{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

phapgia-hanphi

phapgia-hanphi - Li m u Kinh t l mt th gii ng lun pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Kinh t l mt th gii ng lun pht trin v khng ngng thay aei, nht l vo thi i ngy nay khi chm ng th k XXI, trn th gii chu trnh ton cu ho l tt yu khch quan ca tng tr ng, n to ra nhng kh khn v thch thc mi cho cc doanh nghip Vit Nam ni ring v th gii ni chung. Vic qun l tt hay khng, lun l vn c nh hng n s tn vong ca mt doanh nghip. Nhng qun l tt cn phi c nhng yu t no? yu t kinh doanh hin i hay yu t qun l truyn thng. Qu trnh pht trin cc hc thuyt qun l tri qua hng nghn nm nhng g tch lu ca qu kh l ca ci cho t ng lai. AEc bit vi phong thi qun l phng ng - mt phong thi gn gi vi Vit Nam vn ng trong kinh doanh thi i vin thng - tn la. Naei bt nht l t tng php tr vang bng mt thi ca Hn Phi T. Em quyt nh chn ti: T tng Php tr ca Hn Phi T v vn dng trong qun l doanh nghip hin i, nhm mc ch gii thch, gii thiu tm hiu liu trong giai on ny n cn ng n hay khng hay li thi. Do t liu t, t ngi cp hay quan tm n vn ny. ti qu rng ngi vit khng kh nng khi qut hoAEc a ra nhn xt hp l khi kinh nghim thc tin khng nhiu. MAEt khc do thi gian gp rt lm cho ngi vit lng tng khi trong nhn nh phn gii. Vt qua kh khn, ngi vit quyt tm theo uaei ti ny, nhng mong c th gp mt phn nh ca mnh vo vic nghin cu. Xin chn thnh cm n. Chng I t tng Php tr ca Hn Phi T I. T tng php tr ca Hn Phi T 1. Hon cnh lch s v cuc i ca Hn Phi T 1.1. Bi cnh x hi Trung Hoa cae i thi Hn Phi T Lch s Trung Hoa cae i c hai thi k c ni n nhiu nht: Xun thu v Chin quc. Thi Xun thu (770-403 TCN) l thi k suy tn ca nh Chu, y chnh l thi k sinh sng ca Lo T, Khaeng T (551-479 TCN). Thi Chin quc (403-221 TCN) t gn cui i Uy Lit Vng, ti khi nh Tn dit nh T thng nht t nc, l thi k sinh sng ca Hn Phi T (280-233 TCN(. So vi thi Xun Thu th Chin Quc lon lc v bt aen nh hn v chnh tr, nhng li pht trin hn v kinh t. Trong thi Xun Thu, cng c sn xut v kh gii ch yu l bng ng. St bt u c dng cui thi k ny v tr nn thng dng vo thi Chin Quc, do , thc y vic m rng t ai nng nghip, tng nng sut lao ng. y l thi k o c suy i, ngi ta ch tm mi cch tranh li. Quan li tham nhng, n chi xa hoa tru lc; chin tranh ko di lin min khin cho i sng ca nhn dn cng thm i khae cng cc. Tr c tnh cnh x hi nh nhn dn cng thm i khae cng cc....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

phapgia-hanphi - Li m u Kinh t l mt th gii ng lun pht trin...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online