thatnghiep - Li m u: Trong cng cuc aei mi nc ta hin nay, vn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u: Trong cng cuc aei mi nc ta hin nay, vn tht nghip v cc chnh sch gii quyt vic lm ang l vn nng bng v khng km phn bc bch ang c ton x hi AEc bit quan tm. t nc ta ang trong qu trnh chuyn sang kinh t pht trin, chng ta ang tng bc aei mi, nhm nng cao i sng vt cht, tinh thn cho nhn dn, kinh t v m vch r nhng vn pht sinh trong th hin nhng vn : Tht nghip, vic lm, lm pht....tuy nhin, ti ny ch i vo nghin cu vn tht nghip v vic lm Vit Nam. S bin ng ca t l tht nghip t nm 1986 n nm 1996, cc nguyn nhn lm tng hay gim t l tht nghip, trong tng giai on k trn: S ngi tng thm trong lc lng lao ng hng nm v s ngi c gii quyt vic lm hng nm. Cc chnh sch gii quyt vic lm ca nh nc ta t nm 1986 n nay AEc im ca thi k a ra chnh sch , mc tiu ca chnh sch, kt qu t c, nhng vn cha t c. Tnh hnh vic lm ca ngi lao ng Vit nam hin nay, phng hng gii quyt vic lm ca Nh nc, phng hng gii quyt vic lm ca Nh nc trong thi gian ti. 1 ti nghin cu ny nhm mc ch a ra nhn thc ng n v s vn dng c hiu qu nhng vn nu trn. T c th nu ln c c s l lun xy dng m hnh ch ngha x hi Vit Nam. Vic nhn thc v vn dng ng n vn ny gip ta gii quyt c nhng thc trng ny c l s gim st to ln v mAEt sn lng v i khi cn ko theo nn lm pht cao. ng thi n cn gii quyt c nhiu vn x hi. Bi v tht nghip tng s ngi khng c cng n vic lm nhiu hn gn lin vi s gia tng cc t nn x hi nh: c bc, trm cp...lm xi mn np sng lnh mnh, c th ph v nhiu mi quan h truyn thng, gy tn th ng v mAEt tm l v nim tin ca nhiu ngi. Trong ti nghin cu ny, em xin trnh by mt s quan im ca bn thn vn tht nghip v vic lm ca Vit Nam. Tuy nhin thi gian hn hp v trnh ca mt sinh vin c hn, bi tiu lun ny ch xin dng li vic taeng kt nhng g c hc tr ng, cc kin v s liu km theo v vn ni trn c mt s nh nguyn cu i su vo tm hiu v c ng ti trn bo hoAEc tp ch. V vy, tiu lun c kt cu gm: 1. Nhng vn c bn v tht nghip....
View Full Document

Page1 / 35

thatnghiep - Li m u: Trong cng cuc aei mi nc ta hin nay, vn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online