thatnghiep - Lêi m ®Çu Trong c«ng cuéc ®aei míi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu: Trong c«ng cuéc ®aei míi níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vμ c¸c chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lμm ®ang lμ vÊn ®Ò nãng báng “vμ kh«ng kÐm phÇn bøc b¸ch” ®ang ®îc toμn x· héi ®AEc biÖt quan t©m. §Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ ph¸t triÓn, chóng ta ®ang tõng bíc ®aei míi, nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho nh©n d©n, kinh tÕ vÜ m« ®· v¹ch râ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ®ã thÓ hiÖn ë nh÷ng vÊn ®Ò: ThÊt nghiÖp, viÖc lμm, l¹m ph¸t....tuy nhiªn, ®Ò tμi nμy chØ ®i vμo nghiªn cøu vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vμ viÖc lμm ë ViÖt Nam. Sù biÕn ®éng cña tû lÖ thÊt nghiÖp tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1996, c¸c nguyªn nh©n lμm t¨ng hay gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, trong tõng giai ®o¹n kÓ trªn: Sè ngêi t¨ng thªm trong lùc lîng lao ®éng hμng n¨m vμ sè ngêi ®îc gi¶i quyÕt viÖc lμm hμng n¨m. C¸c chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lμm cña nhμ níc ta tõ n¨m 1986 ®Õn nay “®AEc ®iÓm cña thêi kú ®a ra chÝnh s¸ch ®ã, môc tiªu cña chÝnh s¸ch, kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cha ®¹t ®îc”. T×nh h×nh viÖc lμm cña ngêi lao ®éng ViÖt nam hiÖn nay, ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lμm cña Nhμ níc, ph¬ng híng gi¶i quyÕt viÖc lμm cña Nhμ níc trong thêi gian tíi. 1 §Ò tμi nghiªn cøu nμy nh»m môc ®Ých ®a ra nhËn thøc ®óng ®¾n vμ sù vËn dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng vÇn ®Ò nªu trªn. Tõ ®ã cã thÓ nªu lªn ®îc c¬ së lý luËn ®Ó x©y dùng mμ h×nh chñ nghÜa x· héi ViÖt Nam. ViÖc nhËn thøc vμ vËn dông ®óng ®¾n vÊn ®Ò nμy gióp ta gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng thùc tr¹ng nμy ®îc lμ sù gi¶m sót to lín vÒ mAEt s¶n lîng vμ ®«i khi cßn kÐo theo n¹n l¹m ph¸t cao. §ång thêi nã cßn gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò x· héi. Bëi v× thÊt nghiÖp t¨ng sè ngêi kh«ng cã c«ng ¨n viÖc lμm nhiÒu h¬n g¾n liÒn víi sù gia t¨ng c¸c tÖ n¹n x· héi nh: cê b¹c, trém c¾p...lμm xãi mßn nÕp sèng lμnh m¹nh, cã thÓ ph¸ vì nhiÒu mèi quan hÖ truyÒn thèng, g©y tèn th ¬ng vÒ mAEt t©m lý vμ niÒm tin cña nhiÒu ngêi. Trong ®Ò tμi nghiªn cøu nμy, em xin tr×nh bÇy mét sè quan ®iÓm cña b¶n th©n vÊn ®Ò thÊt nghiÖp vμ viÖc lμm cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn thêi gian h¹n hÑp vμ tr×nh ®é cña mét sinh viªn cã h¹n, bμi tiÓu luËn nμy chØ xin dïng l¹i ë viÖc taeng kÕt nh÷ng g× ®· ®îc häc ë tr êng, c¸c ý kiÕn vμ sè liÖu kÌm theo vÒ vÊn ®Ò nãi trªn ®· ®îc mét sè nhμ nguyªn cøu ®i s©u vμo t×m hiÓu vμ ®îc ®¨ng t¶i trªn b¸o hoAEc t¹p chÝ. V× vËy, tiÓu luËn ®îc kÕt cÊu gåm: 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÊt nghiÖp....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

thatnghiep - Lêi m ®Çu Trong c«ng cuéc ®aei míi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online