thitruongmuctieu

thitruongmuctieu - Chng Phn on th trng la chn th trng mc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng: Ph©n ®o¹n thÞ trêng - lùa chän thÞ trêng môc tiªu Lêi më ®Çu Trong thêi ®¹i ngμy nay, kh«ng mét doanh nghiÖp nμo b¾t tay vμo kinh doanh l¹i kh«ng muèn g¾n kinh doanh cña m×nh víi thÞ tr- êng. V× trong c¬ chÕ thÞ trêng chØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã hy väng tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®îc. Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp vμo hÖ thèng kinh doanh quèc tÕ vμ khu vùc, c¸c doanh ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó qu¶ng b¸ ®îc mÉu m· s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng hay nãi c¸ch kh¸c c¸c nhμ kinh doanh ph¶i lμm thÕ nμo ®Ó cã thÓ ®a s¶n phÈm cña m×nh tiÕp cËn ®îc víi thÞ trêng mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nμy t«i cho r»ng kh«ng mét gi¶i ph¸p nμo tèt h¬n lμ khi doanh nghiÖp ®ã ¸p dông Marketing vμo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng: Ph©n ®o¹n thÞ trêng - lùa chän thÞ trêng môc tiªu Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸ lμm cho cña c¶i vËt chÊt ngμy cμng t¨ng song viÖc tiªu thô ngμy cμng khã kh¨n, c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t, m©u thuÉn gi÷a cung vμ cÇu ngμy cμng phøc t¹p. Tríc t×nh h×nh ®ã buéc c¸c nhμ kinh doanh ph¶i ph©n ®o¹n thÞ trêng, lùa chän thÞ trêng môc tiªu còng nh ®Þnh vÞ hμng ho¸ cña doanh nghiÖp ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u trong sù ®ång nhÊt vÒ nhu cÇu, ®AEc tÝnh, hμnh vi øng xö cña ngêi tiªu ®ïngvμ thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých kinh doanh cña m×nhlμ tèi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 20, c¸c nhμ kinh doanh cã chñ tr¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn nhÊt cho kh¸ch hμng, dïng mäi biÖn ph¸p mu mÑo ®Ó b¸n ®îc hμng tõ viÖc qu¶ng c¸o bμy hμng cho ®Ñp, mua hμng cã khuyÕn m¹i. Tõ ®ã c¸c nhμ kinh nhËn thøc ®îc cÇn ph¶i tiÕn hμnh ph©n ®o¹n thÞ trêng, lùa chän thÞ trêng môc tiªu, vμ ®Þnh vÞ hμng ho¸ cña doanh nghiÖp. §©y lμ nh÷ng néi dung quan träng nhÊt cña lý thuyÕt Marketing vμ lμ mét kh©u kh«ng thÓ thiªó ®îc cña tiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc Marketing. XÐt trong ph¹m vi cña kh¸i niÖm, ta thÊy r»ng, ®èi víi Marketing, c¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vμ mong muèn chän ®îc mét thÞ trêng môc tiªu phï hîp. Tuy nhiªn, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ chän ®îc mét vÞ trÝ trªn thÞ trêng th× thËt lμ khã bëi lÏ kh«ng ph¶i chØ cã mét m×nh hä chiÕm lÜnh trªn thÞ trêng mμ tríc m¾t hä lμ rÊt nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã cïng nh÷ng c¸ch thøc l«i kÐo kh¸ch hμng rÊt tinh vi vμ kh«n khÐo . Cho nªn, ph©n ®o¹n thÞ trêng, x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu ®îc hiÓu thùc chÊt lμ vÊn ®Ò biÕt tËp trung nç lùc cña doanh nghiÖp ®óng thÞ trêng, x¸c ®Þnh cho m×nh mét t c¸ch riªng, mét h×nh ¶nh riªng, m¹nh mÏ vμ nhÊt
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

thitruongmuctieu - Chng Phn on th trng la chn th trng mc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online