thuhutvon - Li m u thc hin cc hot ng sn xut kinh doanh thc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu §Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy t¨ng tr ëng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ, th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lμ ph¶i cÇn cã vèn. Vèn cã hai lo¹i chñ yÕu lμ vèn trong níc vμ vèn níc ngoμi. §èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, th× vÊn ®Ò thu hót vèn níc ngoμi ®Ó thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh tÕ lμ yÕu tè v« cïng quan träng vμ ®îc nhiÒu níc quan t©m, trong ®ã cã níc ta. Trong thêi ®¹i ngμy nay, xu híng hoμ nhËp, liªn kÕt gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi ngμy cμng cao.Do ®ã trong hîp t¸c ®Çu t quèc tÕ thêng cã nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau. Nh×n chung, vèn níc ngoμi ®Çu t vμo trong níc b»ng hai con ®ßng chÝnh lμ ®êng c«ng céng vμ ®êng t nh©n hoAEc th¬ng m¹i. H×nh thøc ®Çu t qu«c tÕ chñ yÕu lμ ®Çu t trùc tiÕp (FDI: Foreign Direct Investment ); ®Çu t qua thÞ tr êng chøng kho¸n;cho vay cña c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ vμ ng©n hμng níc ngoμi (vay th¬ng m¹i) vμ nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Trong ®Ò ¸n m«n häc nμy,em xin ®i vμo vÊn ®Ò träng t©m lμ: “Kinh nghiÖm thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi ë mét sè níc vμ vËn dông vμo ViÖt Nam” Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n nay,em ®· ®îc sù gãp ý vμ chØ b¶o tËn t×nh cña GS.TS NguyÔn Thμnh §é . Tuy nhiªn v× cßn giíi h¹n vÒ kiÕn thøc còng nh thêi gian nªn bμi viÕt nμy cña em kh«ng tr¸nh ®îc thiÕu sãt. KÝnh mong sù gãp ý cña thÇy! Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç v¨n Th¾ng 2
Background image of page 2
ch¬ng i: Lý luËn chung vÒ thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi (FDI: Foreign Direct Investment ) I. Vai trß cña FDI ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ. 1.1 Quan ®iÓm cña Lª Nin vμ c¸c nhμ kinh tÕ vÒ FDI. 1.1.1 Quan ®iÓm cña Lª Nin vÒ FDI Theo Lª Nin, trong giai ®o¹n c¹nh tranh tù do, ®AEc ®iÓm cña chñ nghÜa t b¶n lμ xuÊt khÈu hμng ho¸, cßn trong giai ®o¹n hiÖn ®¹i lμ xuÊt khÈu t b¶n. ¤ng cho r»ng: xuÊt khÈu t b¶n lμ mét ®AEc ®iÓm kinh tÕ cña chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i. Do t b¶n tμi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· xuÊt hiÖn hiÖn tîng “ t b¶n thõa “, thõa so v¬Ý tØ suÊt lîi nhuËn thÊp nÕu ph¶i ®Çu t trong níc, cßn nÕu ®Çu t ra bªn ngoμi th× tØ suÊt lîi nhuËn sÏ cao h¬n. Theo «ng: “Chõng nμo chñ nghÜa t b¶n vÉn lμ chñ nghÜa t b¶n, sè t b¶n thõa kh«ng ph¶i dïng ®Ó n©ng cao møc sèng cña quÇn chóng trong níc ®ã, v× nh thÕ sÏ lμm gi¶m bít lîi nhuËn cña bän t b¶n- mμ lμ ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn b»ng c¸ch xuÊt khÈu t b¶n ra níc ngoμi, vμo nh÷ng níc l¹c hËu. Trong c¸c níc l¹c hËu nμy, lîi nhuËn thêng cao v× t b¶n h·y cßn Ýt, gi¸ ®Êt ®ai t¬ng ®èi thÊp, tiÒn c«ng h¹, nguyªn liÖu rΔ (1) . XuÊt khÈu t b¶n cã ¶nh hëng tíi nguån vèn ®Çu t cña c¸c níc xuÊt
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 59

thuhutvon - Li m u thc hin cc hot ng sn xut kinh doanh thc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online