tindung - Li ni u-Tn dng c hiu theo ngha n gin l mi quan h...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u-Tn dng c hiu theo ngha n gin l mi quan h vay mn, nhng n li c vai tr rt quan trng trong nn kinh t th trng ni chung v trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam ni ring. - Mc ch ca bi vit l mong mt phn lm sng t, nu bt nn c tm quan trng ca quan h tn dng trong nn kinh t th trng ni chung v c bit l quan h tn dng trong nn kinh th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam ni ring thng qua vic phn tch bn cht , chc nng, vai tr cng nh cc hnh thc tn ti ca quan h tn dng , ng thi c t n trong iu kin c th ca nc ta -mt nc ang trong thi k qu ln ch ngha x hi. ti: Tn dng trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam 1 Ni dung chnh I, Bn cht v chc nng ca quan h tn dng: 1,Bn cht ca quan h tn dng: Tn dng l mt phm tr kinh t gn lin vi sn xut hng ho v lu thng hng ho. Trong nn kinh t hng ho khng c ai ch mua hng ho hoc ngc li. Cc doanh nghip khi th h ng vai tr ngi mua mua cc yu t u vo t cc h gia nh v khi th h li ng vai tr ngi bn bn hng ho, dch v trn th trng hng ho v dch v. H gia nh th mua hng ho, dch v t cc doanh nghip v bn cc yu t sn xut nh sc lao ng cho cc doanh nghip trn th trng cc yu t sn xut. Cn a v ca chnh ph th khi h ng vai tr ngi mua hng ho, khi th h l ngi u t hay ngi bn. Nh vy s ny sinh tnh hung s vn ng ca tin t trong qu trnh sn xut khng n khp vi nhau v thi gian v khng gian ny sinh ra tnh hnh sau: C nhng doanh nghip tiu th - c hng ho nhng cha n k tr cng cho ngi lao ng, cha phi mua nguyn vt liu, hoc cc khon chi cha phi thanh ton..v.v..tc l doanh nghip c tn ti khon tin tm thi nhn ri, khng sinh li. Ngc li, c doanh ngip cha tiu th c hng ho,nhng li c nhu cu tin mua sm trang thit b..v.v..Mt khc, trong cc tng lp dn c c b phn khng tiu ht ngay s tin h kim c m ginh s dng vo cc mc ch khc nhau ca i sng, tc l c khon tin nhn ri nhng b phn dn c khc li ang cn tin cho cc nhu cu chi ph cho cc khon ln hn. Tnh hnh ny cng tng t vi cc t chc kinh t, v ngay c Nh Nc cng cn tin b p nhng thiu ht ngn sch....
View Full Document

Page1 / 40

tindung - Li ni u-Tn dng c hiu theo ngha n gin l mi quan h...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online