tygia - K inh t th tr ng 19A V L Thu PHS Ni dung t vn Ch ng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kinh tÕ thÞ tr êng Vò Lª Thu PHS 19A Néi dung §AEt vÊn ®Ò Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ tû gi¸ vμ tù do ho¸ tû gi¸ I . Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i 1.Kh¸i niÖm 2.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tû gi¸ 3. Vai trß cña tû gi¸ trong nÒn kinh tÕ II. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i III. Quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò tù do ho¸ tû gi¸ 1.Kh¸i niÖm vÒ tù do ho¸ tû gi¸ 2.¦u nhîc ®iÓm cña tû gi¸ tù do Ch¬ng II : Qu¸ tr×nh ®iÒu hμnh chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam I. Hoμn c¶nh chung II. Thùc tr¹ng III. §¸nh gi¸ Ch¬ng III : Gi¶i ph¸p ®aei míi chÝnh s¸ch tû gi¸ ë ViÖt Nam I. Nh÷ng bÊt lîi cña ViÖt Nam nÕu thùc hiÖn tù do ho¸ trong ®iÒu kiÖ hiÖn nay. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kinh tÕ thÞ tr êng Vò Lª Thu PHS 19A II. Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tù do ho¸ tû gi¸ KÕt luËn Danh môc tμi liÖu tham kh¶o ®AEt vÊn ®Ò Tû gi¸ lμ mét biÕn sè kinh tÕ vÜ m« quan träng cã t¸c ®éng tíi nhiÒu mAEt ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ . Nã ra ®êi tõ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vμ quay trë l¹i t¸c ®éng lªn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vμ c¸n c©n th¬ng m¹i c¸n c©n thanh to¸n cña mçi quèc gia. X©y dùng thμnh c«ng mét chÝnh s¸ch ®iÒu hμnh tû gi¸ thÝch hîp lμ mét vÊn ®Ò v« cïng khã kh¨n phøc t¹p. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nμy lμ mét ®Ò tμi mang tÝnh cÊp thiÕt trong thêi gian gÇn ®©y. 2
Background image of page 2
Kinh tÕ thÞ tr êng Vò Lª Thu PHS 19A Gãp phÇn vμo nh÷ng nghiªn cøu, ph©n tÝch , trong bμi tiÓu luËn nμy em còng xin ®îc tr×nh bμy nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò ®a d¹ng, phøc t¹p vμ còng v« cïng quan träng nμy th«ng qua ®Ò tμi : “ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù do ho¸ tû gi¸ ë ViÖt nam ” . Bμi tiÓu luËn b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch c¬ së lÝ luËn cña tû gi¸ ,c¬ chÕ x¸c ®Þnh, nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng vμ vai trß cña tû gi¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ . Tõ ®ã lμm s¸ng tá lªn tÇm quan träng cña chÝnh s¸ch tû gi¸ trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ vÜ m« . Mét vÊn ®Ò còng ®îc coi träng tr×nh bμy lμ nh÷ng lÝ luËn vÒ tù do ho¸ hay th¶ naei tû gi¸ . Xu thÕ toμn cÇu lμ tõng bíc th¶ naei tû gi¸ ®Ó cho nã ®îc tù do x¸c ®Þnh trªn thÞ tr êng theo quy luËt cung cÇu ngo¹i hèi. Tù do ho¸ mang l¹i nhiÒu lîi thÕ vμ muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ th× c¸c quèc gia kh«ng thÓ bá qua . Tuy nhiªn bÊt cø mét vÊn ®Ò nμo còng cã mAEt tr¸i cña nã. Kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viªc tù do ho¸ tû gi¸ thμnh c«ng. §èi víi c¸c níc cã nÒn kinh tÕ míi chuyÓn ®aei cã khuyÕn nghÞ lμ vÉn nªn duy tr× ë mét møc ®é t¬ng ®èi cao nh÷ng c«ng cô qu¶n lý mang tÝnh hμnh chÝnh. Mét sù tù do ho¸ véi v· sÏ dÉn ®Õn nh÷ng taen th¬ng mμ nÒn t¶ng kinh tÕ vÜ m« cha ®ñ v÷ng ch¾c ®Ó cã thÓ chèng ®ì vμ kÕt qu¶ lμ sù ch¹y trèn 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

tygia - K inh t th tr ng 19A V L Thu PHS Ni dung t vn Ch ng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online