{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

von - L i ni u Sau 10 nm thc hin ng li i mi ca ng nn kinh t...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §æi míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN; c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®îc b×nh ®¼ng vµ tù do c¹nh tranh víi nhau trong khu«n khæ ph¸p luËt. C¬ chÕ kinh tÕ míi ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc. C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®· t¨ng nhanh c¶ sè lîng lÉn chÊt lîng. Song do nÒn kinh tÕ níc ta cßn khã kh¨n, kh¶ n¨ng tÝch luü tõ néi bé cßn thÊp, trõ mét sè doanh nghiÖp quèc doanh vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi lµ cã qui m« lín, cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp cã qui m« võa vµ nhá chiÕm tØ lÖ trªn 95% trong hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp trªn l·nh thæ ViÖt nam. Do qui m« nhá vµ c¸c khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ cho nªn c¸c doanh nghiÖp ë níc ta thêng xuyªn bÞ thiÕu vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ n¨m 1996, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ta ®Òu bÞ thiÕu vèn trÇm träng trong khi ®ã ®· x¶y ra mét nghÞch lÝ lµ vèn ø ®äng ë c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i tíi hµng ngµn tØ ®ång. Râ rµng doanh nghiÖp thiÕu vèn kh«ng ph¶i do Ng©n hµng thiÕu vèn mµ lµ do doanh nghiÖp cha cã c¸c gi¶i ph¸p khai th¸c c¸c nguån vµ huy ®éng vèn mét c¸ch hîp lÝ. ThiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù thiÖt h¹i vµ k×m h·m cµng trë nªn s©u s¾c h¬n khi toµn bé c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc bÞ thiÕu vèn v× r»ng doanh nghiÖp Nhµ n- íc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ, nã n¾m gi÷ c¸c ngµnh then chèt vµ phÇn lín c¸c nguån lùc cña x· héi. Do ®ã, viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ doanh nghiÖp Nhµ níc nãi riªng ®· trë nªn cÊp thiÕt ! Víi môc ®Ých vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn cho doanh nghiÖp Nhµ níc, em chän ®Ò tµi "Nh÷ng ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ë níc ta hiÖn nay". §Ò ¸n ®îc chia thµnh ba phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ së vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc huy ®éng vèn ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ë níc ta hiÖn nay. PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc ë níc ta hiÖn nay. ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p vÒ vèn cho doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n, phøc t¹p vµ ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng víng m¾c vµ khiÕm khuyÕt.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern