Von - Lêi nãi ®Çu Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §aei míi cña §¶ng nÒn kinh tÕ níc ta ® chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §aei míi cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN; c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ®îc b×nh ®¼ng vμ tù do c¹nh tranh víi nhau trong khu«n khae ph¸p luËt. C¬ chÕ kinh tÕ míi ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc. C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ ®· t¨ng nhanh c¶ sè l îng lÉn chÊt lîng. Song do nÒn kinh tÕ níc ta cßn khã kh¨n, kh¶ n¨ng tÝch luü tõ néi bé cßn thÊp, trõ mét sè doanh nghiÖp quèc doanh vμ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoμi lμ cã qui m« lín, cßn l¹i c¸c doanh nghiÖp cã qui m« võa vμ nhá chiÕm tØ lÖ trªn 95% trong hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp trªn l·nh thae ViÖt nam. Do qui m« nhá vμ c¸c khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ cho nªn c¸c doanh nghiÖp ë níc ta thêng xuyªn bÞ thiÕu vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®AEc biÖt lμ n¨m 1996, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ta ®Òu bÞ thiÕu vèn trÇm träng trong khi ®ã ®· x¶y ra mét nghÞch lÝ lμ vèn ø ®äng ë c¸c Ng©n hμng th ¬ng m¹i tíi hμng ngμn tØ ®ång. Râ rμng doanh nghiÖp thiÕu vèn kh«ng ph¶i do Ng©n hμng thiÕu vèn mμ lμ do doanh nghiÖp cha cã c¸c gi¶i ph¸p khai th¸c c¸c nguån vμ huy ®éng vèn mét c¸ch hîp lÝ. ThiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù thiÖt h¹i vμ k×m h·m cμng trë nªn s©u s¾c h¬n khi toμn bé c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc bÞ thiÕu vèn v× r»ng doanh nghiÖp Nhμ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ, nã n¾m gi÷ c¸c ngμnh then chèt vμ phÇn lín c¸c nguån lùc cña x· héi. Do ®ã, viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ nãi chung vμ doanh nghiÖp Nhμ níc nãi riªng ®· trë nªn cÊp thiÕt ! Víi môc ®Ých vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vμo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn cho doanh nghiÖp Nhμ níc, em chän ®Ò tμi "Nh÷ng ho¹t ®éng huy ®éng vèn vμ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc ë níc ta hiÖn nay". §Ò ¸n ®îc chia thμnh ba phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ së vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng viÖc huy ®éng vèn ë c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc ë níc ta hiÖn nay. PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho doanh nghiÖp nhμ níc ë níc ta hiÖn nay....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 32

Von - Lêi nãi ®Çu Sau 10 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi §aei míi cña §¶ng nÒn kinh tÕ níc ta ® chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online