wto - L i m u N gy nay xu th ton cu ha ang bao trm c th gii...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu N gμy nay, xu thÕ toμn cÇu hãa ®ang bao trïm c¶ thÕ giíi, Khi toμn cÇu hãa vÒ nÒn kinh tÕ ®ang trë thμnh mét xu híng kh¸ch quan th× yªu cÇu héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ cμng trë nªn cÊp b¸ch.Toμn cÇu hãa ®ßi hái mçi níc ph¶i liªn kÕt víi c¸c quèc gia kh¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn.Vμ ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoμi xu thÕ chung cña thÕ giíi Qu¸ tr×nh toμn cÇu hãa nÒn kinh tÕ vμ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, ®ßi hái mçi quèc gia, mçi d©n téc ph¶i cã sù c¹nh tranh,ViÖt Nam cña chóng ta còng vËy. Lμ mét níc ®ang ph¸t triÓn, viÖc tham gia vμo qu¸ tr×nh héi nhËp vμ toμn cÇu hãa thÕ giíi ®· vμ ®ang ®AEt ra cho chóng ta nhiÒu c¬ héi, còng nh nhiÒu th¸ch thøc. Søc c¹nh tranh lμ mét yÕu tè cÇn thiÕt, cÊp b¸ch vμ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi bÊt kú quèc gia, hay bÊt kú d©n téc nμo. Kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn, quèc tÕ hãa th¬ng m¹i ®ßi hái c¸c níc ph¶i xãa bá rμo c¶n,chÊp nhËn tù do bu«n b¸n,v× thÕ mçi níc ph¶i më cöa thÞ tr êng trong níc, ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña níc ®ã phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Do ®ã, chóng ta ph¶i lμm thÕ nμo ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña hμng ho¸ ViÖt Nam (vÒ chÊt lîng vμ gi¸ c¶) .Nhng lμm sao vμ lμm thÕ nμo ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña hμng ho¸ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
níc ta hiÖn nay ®ang lμ vÊn ®Ò hÕt søc nan gi¶i vμ cã thÓ nãi lμ ®Çy khã kh¨n, ®ang ®îc nhiÒu ngêi quan t©m. Víi tr×nh ®é vμ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña m×nh cßn h¹n chÕ, em xin tr×nh bμy ®Ò tμi: “ Nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc cña hμng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp Tae chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). Gi¶i ph¸p ®Ó vît qua nh÷ng th¸ch thøc" . 2
Background image of page 2
PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ c¹nh tranh 1. Sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ThÞ tr êng lμ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®aei hμng ho¸ bao gåm c¸c yÕu tè ®Çu vμo vμ c¸c yÕu tè ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trªn thÞ tr êng c¸c nhμ s¶n xuÊt, ngêi tiªu dïng, nh÷ng ngêi ho¹t ®éng bu«n b¸n kinh doanh, quan hÖ víi nhau th«ng qua ho¹t ®éng mua b¸n trao ®aei hμng ho¸. Nh vËy thùc chÊt thÞ tr êng lμ chØ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua trao ®aei, lu th«ng hμng ho¸ vμ mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ gi÷a ngêi víi ngêi. H×nh thøc ®Çu tiªn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ kinh tÕ hμng ho¸. Kinh tÕ h lμ mét kiÓu tae chøc kinh tÕ x· héi mμ trong ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®aei vμ bu«n b¸n trªn thÞ tr êng. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ h×nh thøuc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 23

wto - L i m u N gy nay xu th ton cu ha ang bao trm c th gii...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online