xkthuysan - li m u Trong nhng nm qua, t sau khi aei mi c ch...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: li m u Trong nhng nm qua, t sau khi aei mi c ch qun l kinh t, t nn kinh t k hoch ha tp trung sang nn kinh t th tr ng c s qun l ca Nh nc, kinh t t nc c nhng bc pht trin vt bc. Cng vi chin lc kinh t hi nhp v pht trin do Nh nc AEt ra, th ng mi quc t tr thnh mt b phn quan trng c vai tr quyt nh n s pht trin ca quc gia. V vy vic y mng giao lu th ng mi quc t ni chung v xut khu hng ho dch v ni ring l mc tiu pht trin kinh t hng u ca nc ta. i vi mt nc ang pht trin, c s khan him v vn tin hnh cng nghip ho, hin i ho t nc th vic pht trin cc ngnh kinh t tn dng c li th vn c ca quc gia l mt iu v cng quan trng. Trong nhng nm qua ngnh thu sn nc ta khng nh c li th v v tr ca mnh trong nn kinh t quc dn. Vi vic i hi vn u t khng ln, tn dng c iu kin t nhin x hi t nc, ngnh thu sn c s pht trin to ln, hng nm em v cho t nc mt ngun ngoi t ln phc v ti u t thc hin cng nghip ho, hin i ho t nc. Xut khu - thnh cng ln nht ca ngnh thy sn. Xut khu thc y s pht trin ca lnh vc khai thc, nui trng, ch bin v cc dch v hu cn khc ca ngnh. Nh vy xut khu ng mt vai tr rt quan trng i vi ngnh thu sn. hiu r hn v xut khu thu sn nhng c hi v thch thc. Thng qua vic nghin cu v phn tch cc ti liu v s liu thng k ca ngnh thu sn v xut khu thu sn thy c thc trng ca ngnh t c nhng gii php nhm pht trin v nng cao vai tr ca xut khu thu sn Vit Nam. ti: " Xut khu thu sn vit nam " Ni dung I. Taeng quan v ngnh thu sn Vit Nam 1. iu kin t nhin pht trin ngnh thu sn Vit Nam nm trog khu vc nhit i gi ma m, c ng b bin di hn 3260 km t Mng Ci (Qung Ninh) n H Tin (King Giang), din tch vng ni thu v lnh hi rng hn 226.00 km 2 , c din tch vng AEc quyn kinh t rng trn 1.000.000 km 2 , trong vng bin Vit Nam c trn 400 hn o ln nh, l ni c th cung cp cc dch v hu cn c bn, trung chuyn sn phm khai thc, nh bt, ng thi lm ni neo u cho tu thuyn trong nhng chuyn ra khi. Bin Vit Nam cn c nhiu vnh, m ph, ca sng (trong hn 10.000 ha ang quy hoch nui trng thu sn) v trn 400.000 ha rng ngp mAEn. l tim nng Vit Nam pht trin hot ng khai thc v nui...
View Full Document

Page1 / 16

xkthuysan - li m u Trong nhng nm qua, t sau khi aei mi c ch...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online