xkthuysan - lêi m ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua tõ sau khi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua, tõ sau khi ®aei míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc, kinh tÕ ®Êt níc ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. Cïng víi chiÕn lîc kinh tÕ héi nhËp vμ ph¸t triÓn do Nhμ níc ®AEt ra, th ¬ng m¹i quèc tÕ trë thμnh mét bé phËn quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña quèc gia. V× vËy viÖc ®Èy m¹ng giao lu th ¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vμ xuÊt khÈu hμng ho¸ dÞch vô nãi riªng lμ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ®Çu cña níc ta. §èi víi mét n¬c ®ang ph¸t triÓn, cã sù khan hiÕm vÒ vèn ®Ó tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× viÖc ph¸t triÓn c¸c ngμnh kinh tÕ tËn dông ®îc lîi thÕ vèn cã cña quèc gia lμ mét ®iÒu v« cïng quan träng. Trong nh÷ng n¨m qua ngμnh thuû s¶n níc ta ®· kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ vμ vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi viÖc ®ßi hái vèn ®Çu t kh«ng lín, tËn dông ®îc ®iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi ®Êt níc, ngμnh thuû s¶n ®· cã sù ph¸t triÓn to lín, hμng n¨m ®em vÒ cho ®Êt níc mét nguån ngo¹i tÖ lín phôc vô t¸i ®Çu t thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. XuÊt khÈu - thμnh c«ng lín nhÊt cña ngμnh thñy s¶n. XuÊt khÈu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn vμ c¸c dÞch vô hËu cÇn kh¸c cña ngμnh. Nh vËy xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi ngμnh thuû s¶n. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ xuÊt khÈu thuû s¶n nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu vμ ph©n tÝch c¸c tμi liÖu vμ sè liÖu thèng kª cña ngμnh thuû s¶n vμ xuÊt khÈu thuû s¶n ®Ó thÊy ®îc thùc tr¹ng cña ngμnh tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn vμ n©ng cao vai trß cña xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam. §Ò tμi: " XuÊt khÈu thuû s¶n ë viÖt nam " Néi dung I. Taeng quan vÒ ngμnh thuû s¶n ë ViÖt Nam 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn ngμnh thuû s¶n ViÖt Nam n»m trog khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa Èm, cã ®êng bê biÓn dμi h¬n 3260 km tõ Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh) ®Õn Hμ Tiªn (Kiªng Giang), diÖn tÝch vïng néi thuû vμ l·nh h¶i réng h¬n 226.00 km 2 , cã diÖn tÝch vïng ®AEc quyÒn kinh tÕ réng trªn 1.000.000 km 2 , trong vïng biÓn ViÖt Nam cã trªn 400 hßn ®¶o lín nhá, lμ n¬i cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô hËu cÇn c¬ b¶n, trung chuyÓn s¶n phÈm khai th¸c, ®¸nh b¾t, ®ång thêi lμm n¬i neo ®Ëu cho tμu thuyÒn trong nh÷ng chuyÕn ra kh¬i. BiÓn ViÖt Nam cßn cã nhiÒu vÞnh, ®Çm phμ, cöa s«ng (trong ®ã h¬n 10.000 ha ®ang quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n) vμ trªn 400.000 ha rõng ngËp mAEn. §ã lμ tiÒm n¨ng ®Ó ViÖt Nam ph¸t triÓn ho¹t ®éng khai th¸c vμ nu«i...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

xkthuysan - lêi m ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua tõ sau khi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online