{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

xktuban - Phn m u Vit Nam ang trong qu trnh chuyn t nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Trong nh÷ng n¨m qua,ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong ph¸t triÓn kinh tÕ: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao trong nhiÒu n¨m, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò l¬ng thùc, t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu. .Tuy nhiªn, ViÖt Nam còng cßn ®ang ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Còng nh c¸c níc ®ang ph¸t triÓn kh¸c, ViÖt Nam thiÕu vèn, thÞ trêng , c«ng nghÖ vµ nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ( Foreign Direct Investment – FDI ) lµ mét h×nh thøc cña ®Çu t níc ngoµi ®ãng vai trß quan träng ®èi víi t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ ®i kÌm víi nã lµ sù chuyÓn giao vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ trêng vµ c¸c kinh nghiÖm trong qu¶n lý ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®ång thêi gãp phÇn t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi, trong h¬n 10 n¨m qua ViÖt Nam ®· thu hót ®îc lîng vèn ®Çu t ®¨ng ký ®¹t h¬n 36 tû USD. §©y lµ nguån lùc quý b¸u ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®· t¹o viÖc lµm cho hµng v¹n lao ®éng, gãp phÇn vµo t¨ng GDP vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu.Níc ta ®· vµ ®ang tiÕn hµnh tõng bíc héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc thóc ®Èy quan hÖ song ph¬ng vÒ c¸c mÆt th¬ng m¹i, ®Çu t vµ trao ®æi trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c theo híng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ , tõng bíc ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn tù do hîp t¸c kinh doanh víi níc ngoµi ®èi víi mäi doanh nghiÖp , níc ta tham gia ®Çy ®ñ h¬n vµo c¬ chÕ ®a ph¬ng nh»m thu hót tèi ®a nguån lùc bªn ngoµi cho ph¸t triÓn, thóc ®Èy c¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
V× thÕ, trong bèi c¶nh tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi t¹o nhiÒu c¬ héi cho ViÖt Nam ph¸t triÓn.§Ó cã thÓ tËn dông ®îc c¸c c¬ héi, chóng ta ph¶i chñ ®éng héi nhËp, x©y dùng chiÕn lîc c¬ cÊu thÝch øng vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Ó nÒn kinh tÕ níc ta g¾n kÕt ngµy cµng m¹nh h¬n,dÇn trë thµnh mét thùc thÓ h÷u c¬ cña kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi. Ch¬ng 1 Lý luËn xuÊt khÈu t b¶n 1.1 B¶n chÊt cña xuÊt khÈu t b¶n : XuÊt khÈu t b¶n lµ xuÊt khÈu gi¸ trÞ ra níc ngoµi ( ®Çu t t b¶n ra níc ngoµi) nh»m môc ®Ých bãc lét gi¸ trÞ thÆng d vµ c¸c nguån lîi kh¸c ë c¸c níc nhËp khÈu t b¶n. Lªnin kh¼ng ®Þnh r»ng , xuÊt khÈu t b¶n kh¸c vÒ nguyªn t¾c víi xuÊt khÈu hµng hãa vµ lµ qu¸ tr×nh ¨n b¸m
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 53

xktuban - Phn m u Vit Nam ang trong qu trnh chuyn t nn kinh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online