canhtranh - n kinh t chnh tr Phn 1: M u Cnh tranh l mt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n kinh t chnh tr Phn 1: M u Cnh tranh l mt trong nhng qui lut ca nn kinh t th tr ng. Khi thc hin chuyn aei nn kinh t c sang nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha Vit Nam phi chp nhn nhng qui lut ca nn kinh t th tr ng trong c qui lut cnh tranh. Vit Nam t c nhiu thnh tu to ln trong qu trnh pht trin kinh t. Nhng bn cnh nhng thnh tu nn kinh t nc ta ang i mAEt vi nhng kh khn thch thc to ln. Mt trong nhng kh khn thch thc l kh nng cnh tranh ca nn kinh t nc ta cn yu km. ng tr c qu trnh hi nhp kinh t ngy cng su rng (l thnh vin ca ASEAN, APEC, sp tr thnh thnh vin ca WTO, ri m ca hi nhp AFTA vo nm 2006) th nc ta cn c mt nn kinh t vi sc cnh tranh m bo cho qu trnh pht trin kinh t t c mc ch tr thnh nc cng nghip vo nm 2020. Mun nh vy chng ta cn phi nng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t vi cc i tng cn tc ng l cc doanh nghip. AEc bit cn phi nng cao nng lc cnh tranh ca cc doanh nghip nh nc v t nhn, phi pht huy cc li th cnh tranh. Chng ta cn c mt chnh sch cnh tranh ng n. 1 n kinh t chnh tr Vi mc tiu nh vy tht khng d dng cho Vit Nam, khi m nn kinh t hin nay khng c g lm m bo, cc doanh nghip lm n khng hiu qu, cn tr tr, tnh trng thang nhng v tht thot vn nh nc tng cao. Cc doanh nghip nh n- c khng pht huy c vai tr ch o ca mnh trong nn kinh t khi m nhn c nhiu h tr t pha nh nc, ngnh ngh kinh doanh, ch tn dng, Trong tay nm hu ht cc ngun lc quan trng nh: 100% m du, 80% rng, 90% lao ng c coi trng, c phn xem nh u im ca cc doanh nghip t nhn. Va qua, ngy 13/10/2004, chng ta thnh lp c hip hi cc doanh nghip t nhn Vit Nam, iu cho thy c s thay aei trong nhn thc v vai tr ca t nhn, doanh nghip t nhn ang dn nhn c s quan tm t pha nh nc v ng vai tr quan trng trong chnh sch pht trin kinh t. Cnh tranh l mt c ch vn hnh ch yu ca nn kinh t th tr ng, n l ng lc thc y kinh t pht trin tuy vn c nhng mAEt hn ch nhng n khng phi l vn quan trng. Nhiu nc trn th gii vn dng tt qui lut cnh tranh vo pht trin kinh t v t c nhiu thnh tu to ln. T khi aei mi nn kinh t chng ta cng p dng qui lut ny v mt s thnh tu n vi chng ta: i sng nhn dn c ci thin, x hi pht trin hn, kinh t pht trin aen nh nhng li ch y 2 n kinh t chnh tr...
View Full Document

Page1 / 39

canhtranh - n kinh t chnh tr Phn 1: M u Cnh tranh l mt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online