KC040 - Phn m u Mi nm n lc phn u nht l 5 nm qua nhn dn ta...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Mêi n¨m nç lùc phÊn ®Êu, nhÊt lμ 5 n¨m qua, nh©n d©n ta ®· t¹o nªn nh÷ng ®aei míi kinh tÕ quan träng. Trong khi nhÞp ®é t¨ng trëng nhanh vμ vît møc kÕ ho¹ch th× c¬ cÊu kinh tÕ cã bíc chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé. Vμ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó t¹o nªn sù t¨ng trëng kinh tÕ lμ níc ta bíc ®Çu h×nh thμnh nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. Ph¸t triÓn quan ®iÓm kinh tÕ cña §¹i héi VI, Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hμnh Trung ¬ng ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn lμ mét chñ tr¬ng chiÕn lîc l©u dμi trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn chÝnh lμ ®Ó gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, ®éng viªn tèi ®a mäi nguån lùc bªn trong vμ bªn ngoμi ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Kh«ng thÓ cã c¸c thμnh tùu kinh tÕ nh võa qua nÕu kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn. V× thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn, më cöa thu hót ®Çu t trùc tiÕp cña bªn ngoμi lμ chiÕn lîc ®óng ®¾n. ChÝnh v× tÝnh cÊp thiÕt vμ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy ®· th«i thóc em chän ®Ò tμi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay" . Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o ®· gióp em hiÓu s©u s¾c ®Ò tμi vμ hoμn thμnh bμi viÕt nμy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I C¬ së kh¸ch quan vμ mèi quan hÖ cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ I. Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn phÐp biÖn chøng Quy luËt m©u thuÉn lμ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøngduy vËt vμ lμ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng. Néi dung cña quy luËt chØ ra cho chóng ta thÊy nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Quan ®iÓm siªu h×nh cho r»ng sù vËt lμ mét thÓ ®ång nhÊt tuyÖt ®èi, chóng kh«ng cã mÉu thuÉn bªn trong. Thùc chÊt cña quan ®iÓm nμy lμ phñ nhËn m©u thuÉn lμ nguån gèc, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. Cßn quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt cho r»ng sù vËt, hiÖn t- îng lu«n lu«n cã m©u thuÉn bªn trong vμ m©u thuÉn lμ hiÖn tîng kh¸ch quan chñ yÕu bëi v× sù vËt hiÖn tîng cña thÕ giíi kh¸ch quan ®Òu ®îc t¹o thμnh tõ nhiÒu yÕu tè, nhiÒu bé phËn, nhiÒu qu¸ tr×nh kh¸c nhau. Gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, t¸c ®éng lÉn nhau trong ®ã sÏ cã nh÷ng liªn hÖ tr¸i ngîc nhau, gäi lμ c¸c mAEt ®èi lËp t¹o thμnh m©u thuÉn cña sù vËt. C¸c mAEt ®èi lËp thêng xuyªn t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau g©y nªn mét biÕn ®aei nhÊt ®Þnh, lμm cho sù vËt vËn ®éng ph¸t triÓn. C¸c mAEt ®èi lËp lμ nh÷ng mAEt cã xu híng ph¸t triÓn tr¸i ngîc
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

KC040 - Phn m u Mi nm n lc phn u nht l 5 nm qua nhn dn ta...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online