KC078 - n Kinh t chnh tr Phn A L i m u Lch s nhn loi chng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn A: Lêi më ®Çu LÞch sö nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn nhiÒu m« h×nh kinh tÕ kh¸c nhau. Mçi m« h×nh ®ã lμ s¶n phÈm cña tr×nh ®é nhËn thøc nhÊt ®Þnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ. Song hiÖn nay, m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét m« h×nh kinh tÕ phae biÕn vμ cã hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. M« h×nh nμy kh«ng chØ ®îc ¸p dông ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa, mμ cßn ®îc ¸p dông ë c¸c níc ®i theo con ®êng x· héi chñ nghÜa. Nã ®îc vËn dông ë c¸c níc ph¸t triÓn vμ c¶ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ViÖt Nam còng míi sö dông m« h×nh kinh tÕ nμy ®îc kho¶ng h¬n 15 n¨m nay. Vμ cã nh÷ng thμnh tùu mμ chóng ta ®· ®¹t ®îc còng nh cã nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò gAEp ph¶i cÇn ®îc gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei sang m« h×nh kinh tÕ míi. §iÒu nμy rÊt ®¸ng ®îc quan t©m. Vμ hiÖn nay, chóng ta cÇn hiÓu râ vÒ t×nh h×nh kinh tÕ níc ta vμ t×nh h×nh kinh tÕ cña thÕ giíi. NhÊt lμ ®èi víi sinh viªn khi nghiªn cøu vÒ kinh tÕ th× ®Ò tμi nμy gióp cho chóng ta tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái: "Ph¶i ch¨ng mçi mét quèc gia muèn cã ®îc t¨ng tr ëng kinh tÕ vμ n¨ng suÊt lao ®éng cao, muèn s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm vËt chÊt cho x· héi th× nhÊt thiÕt ph¶i sö dông m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng ?", "V× sao m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng l¹i ®AEc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia?", "Kinh tÕ thÞ tr êng h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nh thÕ nμo?", "Kinh tÕ thÞ tr êng bao gåm nh÷ng nh©n tè nμo cÊu thμnh nªn vμ ho¹t ®éng cña nã ra sao?", "Bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ViÖt Nam ra ®êi vμ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nã diÔn ra nh thÕ nμo?", "NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®AEc ®iÓm g× gièng vμ kh¸c so víi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi?", 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ "C¸ch thøc mμ chóng ta sö dông kinh tÕ thÞ tr êng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ?" Hμng lo¹t nh÷ng c©u hái nμy sÏ lu«n xuÊt hiÖn khi chóng ta nghiªn cøu vÒ kinh tÕ. §Ò tμi nμy sÏ gióp cho chóng ta hiÓu ®îc thªm vÒ b¶n chÊt, tÝnh chÊt còng nh nguån gèc h×nh thμnh cña nÒn kinh tÕ . Ngoμi ra cßn gióp cho chóng ta biÕt thªm ®îc vÒ thùc tÕ, nh÷ng nh©n tè, nh÷ng quy luËt nμo t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ thÞ tr êng. §iÒu ®ã thùc sù bae Ých vμ nã sÏ lu«n hç trî cho chóng ta trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vμ n©ng cao kiÕn thøc, tÝch luü ®îc cña b¶n th©n. Tõ ®ã gióp cho chóng ta cã ®îc c¸i nh×n taeng qu¸t h¬n, thùc tÕ h¬n vμ nã dÇn h×nh thμnh cho chóng ta mét t duy ph©n tÝch l«gic vÒ nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ x· héi xÈy ra hiÖn nay.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 46

KC078 - n Kinh t chnh tr Phn A L i m u Lch s nhn loi chng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online