KC106 - lêi nãi ®Çu Tõ khi hoμ b×nh ®éc lËp l¹i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lêi nãi ®Çu Tõ khi hoμ b×nh ®éc lËp l¹i n¨m 1954, miÒn B¾c níc ta ®· bíc vμo thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH víi ®AEc ®iÓm nh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi "§AEc ®iÓm to nhÊt cña ta trong thêi kú qu¸ ®é lμ tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu tiÕn th¼ng lªn CNXH kh«ng ph¶i qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN". Tõ n¨m 1975, sau khi ®Êt níc ®· hoμn toμn ®éc lËp vμ c¶ níc thèng nhÊt, c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ®· hoμn toμn th¾ng lîi trªn ph¹m vi c¶ níc th× c¶ níc cïng tiÕn hμnh c¸ch m¹ng XHCN, cïng qu¸ ®é tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. §¶ng ta tõ ®¹i héi VI ®· më ra m« h×nh kinh tÕ míi ®ã lμ m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhμ níc. §AEc biÖt Hå ChÝ Minh ®· nhÊn m¹nh, thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta lμ mét thêi kú lÞch sö mμ: " NhiÖm vô quan träng nhÊt cña chóng ta lμ ph¶i x©y dùng nÒn t¶ng vËt chÊt vμ kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi,… tiÕn dÇn lªn chñ nghÜa x· héi, cã c«ng nghiÖp vμ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, cã v¨n ho¸ khoa häc tiªn tiÕn. Trong qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, chóng ta phØa c¶i t¹o nÒn kinh tÕ cò vμ x©y dùng nÒn kinh tÕ míi, mμ x©y dùng lμ nhiÖm vô chñ chèt vμ l©u dμi". 1 NÒn kinh tÕ míi ®ã lμ ph¶i xo¸ bá nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng víi nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ cã sù tiÕt cña nhμ níc. Trong nÒn kinh tÕ "më" ®ã kh«ng thÓ thiÕu ®îc kinh tÕ hμng ho¸ ®ã lμ mét m« h×nh kinh tÕ kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña chñ thÓ kinh tÕ. Song trong nÒn kinh tÕ hμng ho¸ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n khi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Nh©n ®©y, trong bμi tiÓu luËn: " NÒn kinh tÕ hμng ho¸ níc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ" , t«i xin ®îc chØ ra nh÷ng ®AEc ®iÓm vμ nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ cña NÒn kinh tÕ hμng ho¸ níc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, cïng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn vμ ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸ ë níc ta. Mong thÇy c« vμ bÌ b¹n bae sung vμ ®ãng gãp ý kiÕn. 2 I. Kinh tÕ hμng ho¸, ®AEc ®iÓm vμ xu híng cña nã trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Trªn b×nh diÖn chung cña quèc tÕ hiÖn nay, kh«ng cã mét n- íc nμo nÒn kinh tÕ hμng ho¸ hay kinh tÕ thÞ tr êng l¹i vËn ®éng hoμn toμn theo kinh tÕ thÞ tr êng "hoμn h¶o" hoμn toμn do "bμn tay v« h×nh" theo c¸ch nãi cña A.smith - nμh kinh tÕ chÝnh trÞ häc t s¶n cae ®iÓn Anh, ë thÕ kû XVIII vμ XIX. Tr¸i l¹i, chóng ®Òu vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt cña c¸c doanh nghiÖp lín vμ nhμ níc, víi møc ®é vμ ph¹m vi kh¸c nhau, tuú thuéc ®iÒu kiÖn lÞch sö cña níc. Do vËy, cã thÓ hiÓu kinh tÕ hμng ho¸ lμ m« kiÖn lÞch sö cña níc....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 39

KC106 - lêi nãi ®Çu Tõ khi hoμ b×nh ®éc lËp l¹i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online