KC112 - Lêi m ®Çu Trên c s nh n th c đúng đ n h n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Trên c s nh n th c đúng đ n h n và đ y đ h n v ch nghĩa xã h i ơ ở ậ ứ ắ ơ ầ ủ ơ ề ủ ộ và con đ ng đi lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam, Đ i h i VI c a Đ ng ườ ủ ộ ở ệ ạ ộ ủ ả C ng s n Vi t Nam (tháng 12-1986) đã đ ra đ ng l i đ i m i toàn di n ộ ả ệ ề ườ ố ổ ớ ệ đ t n c nh m th c hi n có hi u qu h n công cu c xây d ng ch nghĩa ấ ướ ằ ự ệ ệ ả ơ ộ ự ủ xã h i. ộ §¹i héi ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp chung( nÒn kinh tÕ ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi trong mét thêi gian kh¸ dµi) sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN .Kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch nghĩa là mô hình kinh t ế ị ườ ị ướ ộ ủ ế t ng quát mà n c ta l a ch n trong th i kỳ đ i m i. Nó v a mang tính ổ ướ ự ọ ờ ổ ớ ừ ch t chung c a kinh t th tr ng, v a có nh ng đ c thù, đ c quy t đ nh ấ ủ ế ị ườ ừ ữ ặ ượ ế ị b i các nguyên t c và b n ch t c a ch nghĩa xã h i. Đây là s v n d ng ở ắ ả ấ ủ ủ ộ ự ậ ụ sáng t o nh ng kinh nghi m trong n c và th gi i v phát tri n kinh t ạ ữ ệ ướ ế ớ ề ể ế th tr ng, là s k t tinh trí tu c a toàn Đ ng trong quá trình lãnh đ o ị ườ ự ế ệ ủ ả ạ nhân dân xây d ng đ t n c. M c đích c a kinh t th tr ng đ nh h ng ự ấ ướ ụ ủ ế ị ườ ị ướ xã h i ch nghĩa là phát tri n l c l ng s n xu t, phát tri n kinh t đ xây ộ ủ ể ự ượ ả ấ ể ế ể d ng c s v t ch t - k thu t c a ch nghĩa xã h i, nâng cao đ i s ng ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ờ ố nhân dân . Phát tri n l c l ng s n xu t hi n đ i g n li n v i xây d ng ể ự ượ ả ấ ệ ạ ắ ề ớ ự quan h s n xu t m i, tiên ti n. ệ ả ấ ớ ế Sau 18 n¨m ®æi míi chóng ta ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu, nÒn kinh tÕ níc ta tho¸t ra khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, lu«n gi÷ tèc ®é t¨ng trëng ë møc cao.Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t còng ®· chøng minh ®îc phÇn nµo b¶n chÊt nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu trªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN cña chóng ta còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ trêng giê ®· trë nªn rÊt quen thuéc ®èi víi mçi chóng ta. Song kh«ng ph¶i ai còng hiÓu ®îc b¶n chÊt nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN mµ chóng ta ®· chän.VÞªc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy gióp em hiÓu râ h¬n, s©u s¾c h¬n ®Ó gãp søc lùc 1 nhá bÐ cña m× nh ®a nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn s¸nh ngang víi c¸c cêng quèc t rªn thª giíi. Ngoμi ra ® èi víi em lμ mét t rong nh÷ ng cö nh© n kinh tÕ t¬ ng lai cña ® Êt níc th× viÖc nghiªn cøu vÊn ® Ò nμy l¹i cμng quan t räng, ® AEc biÖt cho c«ng viÖc sau nμy.nμy l¹i cμng quan t räng, ® AEc biÖt cho c«ng viÖc sau nμy....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 47

KC112 - Lêi m ®Çu Trên c s nh n th c đúng đ n h n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online