KC112 - Li m u Trn c s nh n th c ng n h n v y h n v ch ngha...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Trn c s nh n th c ng n h n v y h n v ch ngha x h i v con ng i ln ch ngha x h i Vi t Nam, i h i VI c a ng C ng s n Vi t Nam (thng 12-1986) ra ng l i i m i ton di n t n c nh m th c hi n c hi u qu h n cng cu c xy d ng ch ngha x h i. i hi quyt nh chuyn t nn kinh t k hoch ha tp chung( nn kinh t km hm s pht trin ca x hi trong mt thi gian kh di) sang nn kinh t th trng nh hng XHCN .Kinh t th tr ng nh h ng x h i ch ngha l m hnh kinh t t ng qut m n c ta l a ch n trong th i k i m i. N v a mang tnh ch t chung c a kinh t th tr ng, v a c nh ng c th, c quy t nh b i cc nguyn t c v b n ch t c a ch ngha x h i. y l s v n d ng sng t o nh ng kinh nghi m trong n c v th gi i v pht tri n kinh t th tr ng, l s k t tinh tr tu c a ton ng trong qu trnh lnh o nhn dn xy d ng t n c. M c ch c a kinh t th tr ng nh h ng x h i ch ngha l pht tri n l c l ng s n xu t, pht tri n kinh t xy d ng c s v t ch t - k thu t c a ch ngha x h i, nng cao i s ng nhn dn . Pht tri n l c l ng s n xu t hi n i g n li n v i xy d ng quan h s n xu t m i, tin ti n. Sau 18 nm i mi chng ta t c rt nhiu thnh tu, nn kinh t nc ta thot ra khi tnh trng tr tr, lun gi tc tng trng mc cao.Vi nhng thnh tu t cng chng minh c phn no bn cht nn kinh t th trng nh hng XHCN. Bn cnh nhng thnh tu trn nn kinh t th trng nh hng XHCN ca chng ta cng cn rt nhiu kh khn cn phi gii quyt. Khi nim kinh t th trng gi tr nn rt quen thuc i vi mi chng ta. Song khng phi ai cng hiu c bn cht nn kinh t th trng nh hng XHCN m chng ta chn.Vc nghin cu vn ny gip em hiu r hn, su sc hn gp sc lc 1 nh b ca m nh a nn kinh t nc ta pht trin snh ngang vi cc cng quc t rn th gii. Ngoi ra i vi em l mt t rong nh ng c nh n kinh t t ng lai ca t nc th vic nghin cu vn ny li cng quan t rng, AEc bit cho cng vic sau ny.ny li cng quan t rng, AEc bit cho cng vic sau ny....
View Full Document

Page1 / 47

KC112 - Li m u Trn c s nh n th c ng n h n v y h n v ch ngha...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online