KC115 - A- M BI : Chng ta ang sng trong mt thi i cch mng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A- M BÀI : Chúng ta đang s ng trong m t th i đ i cách m ng công nghi p. Quanh ta kh p n i trên th gi i đã và đang di n ra quá trình chuy n đ i ơ ế ớ trong đ i s ng kinh t . Quá trình c i cách kinh t là th thách l n nh t đ i ờ ố ế ế ấ ố v i t t c các dân t c và các ch đ mu n thay đ i mô hình ho t đ ng ớ ấ ả ế ộ ạ ộ kinh t c a mình. Có nhi u xu h ng khác nhau, song có m t ch đ ế ủ ướ ủ ề chung là chuy n n n kinh t sang đ nh h ng th tr ng. Các nhà lãnh ế ướ ị ườ đ o chính tr nhi u n i trên th gi i đã đi đ n k t lu n r ng : nhìn ị ở ơ ế ế ế chung, th tr ng đ m b o cho n n kinh t tăng tr ng m t cách v ng ị ườ ế ưở ch c. Tuy nhiên, cách th c đ đ t đ c m c tiêu đó cũng r t khác nhau. ể ạ ượ Và cũng đây, m i n c x tìm cho mình m t con đ ng đi lên, d a trên ỗ ướ ườ n n t ng l ch s , văn hoá dân t c. ề ả V i xu h ng phát tri n t t y u c a th i đ i, Vi t Nam cũng ch n ướ ể ấ ế ờ ạ cho mình m t con đ ng phát tri n kinh t . Đ ng, Nhà n c và nhân dân ườ ế ướ Vi t Nam đã ch n cho đ t n c c a mình con đ ng phát tri n n n kinh ấ ướ ườ t th tr ng có s qu n lí c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i ch ế ị ườ ướ ướ nghĩa. Đó là con đ ng phát tri n t t y u phù h p v i nh ng đi u ki n ườ ể ấ ế khách quan v n có. Cũng xác đ nh,vi c phát tri n kinh t th tr ng đ nh ế ị ườ h ng xã h i ch nghĩa s đ a n c ta thoát kh i tình tr ng l c h u, ướ ẽ ư ướ v n lên m t n n kinh t hi n đ i, ngang t m v i các n c trên th gi i, ươ ộ ề ế ệ ướ ế ớ ph n đ u vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , ướ văn minh. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
B N I DUNG: I- S C N THI T KHÁCH QUAN PHÁT TRI N KINH T TH TR NG Đ NH H NG XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM. ƯỜ ƯỚ 1. quan niêm v kinh t th tr ng: ế ị ườ 1.1. N n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch nghĩa ? ế ị ườ ướ Kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch nghĩa th c ch t là n n kinh ế ị ườ ướ t hàng hoá nhi u thành ph n, v n đ ng theo c ch th tr ng có s ế ơ ế ị ườ qu n lí c a nhà n c, theo đ nh h ng xã h i ch nghĩa. Kinh t th ướ ướ ế tr ng là trình đ phát tri n cao c a kinh t hàng hoá. Hay còn nói, kinh t ườ ế ế th tr ng là kinh t hàng hoá v n đ ng theo c ch th tr ng, trong đó ị ườ ế
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 25

KC115 - A- M BI : Chng ta ang sng trong mt thi i cch mng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online