{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC118 - A m u t n c ta ang trong thi k i mi v pht trin mnh...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A- më ®Çu §Êt níc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ.KÓ tõ n¨m 1986 khi xo¸ bá bao cÊp chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng nÒn kinh tÕ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ hÕt søc to lín . Cã thÓ nãi kinh tÕ thÞ trêng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ hÕt søc réng lín, phøc t¹p . Do vËy ®¶ng ta míi thùc hiÖn ®îc nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn thËn träng bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng. Lµ mét nhµ kinh tÕ t¬ng lai ®ßi hái ph¶i n¾m ®îc ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, môc tiªu gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt nø¬c.v× vËy t«i chän ®Ò tµi “ Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh hìng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam” §Ò tµi nµy kh«ng chØ gióp t«i n©ng cao kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ trêng mµ cßn gióp ®îc mét sè ngêi kh«ng cã kiÕn thøc còng cã thÓ hiÓu ®îc sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.Do ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ réng, do vËy t«i chØ tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n ®ã lµ: I. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng x· héi chñ nghÜa II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng,®Þnh híng x· héi chñe nghÜa ë viÖt nam 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
III. Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chò nghÜa ë viÖt nam 2
Background image of page 2
B- Néi dung I.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng x· héi chñ nghÜa. 1. Quan niÖn vÒ kinh tÕ thÞ trêng: Kinh tÕ thÞ trêng lµ mo h×nh kinh tÕ ®Òu ®îc thùc hiÖn trªn thÞ trêng th«ng qua qu¸ t×nh trao ®æi, mua b¸n quan hÖ hµng tiÒn tÖ ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh sÎ ®¹t ®Õn kinh tÕ thÞ trêng.Kinh tÕ thÞ trêng lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn rÊt caocña lùc lîng s¶n xuÊt. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi kh¸c nhau sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸ tÊt nhiªn chÞu sù t¸c ®éng cña nh÷ng quan hÖ x· héi nhÊt ®Þnh h×nh thµnh lªn c¸c chÕ ®é kinh tÕ–x· héi kh¸ nhau. Loµi ngêi ®· chøng kiÕn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn m¹nh mÏ díi chñ nghÜa t b¶n, nhng nã kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm riªng cña chñ nghÜa t b¶n mµ lµ thµnh tùu cña v¨n minh nh©n lo¹i. Kinh tÕ thÞ trêng ®· tån t¹i rÊt l©u trong x· héi loµi ngêi, nhng ph¶i ®Õn khi chñ nghÜa t b¶n ra ®êi nã míi biÕt vËn dông khai th¸c nh÷ng quy luËt tÊt yÕu cña kinh tÕ thÞ trêng vµo s¶n xuÊt vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín. §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh “s¶n xuÊ hµng ho¸ kh«ng ®èi l©oh víi chñ nghÜa x· héi mµ lµ thµnh tùu ph¸t triÓn cña v¨n minh nh©n lo¹i, tån t¹i kh¸ch quan, cÇn thiÕt cho c«ng 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ con ngêi khi chñ nghÜa x· héi ®· ®îc x©y dùng.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}