KC122 - n kinh t chnh tr Li ni u K t i hi ng ton quc ln th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n kinh t chnh tr Li ni u K t i hi ng ton quc ln th VI, cng vi vic a ra ng li aei mi v kinh t, nh hng lot chnh sch tch cc c th ho ch tr ng ci cch su rng nn kinh t m nh nc ta t c nhng thnh tu to ln khng ch trong pht trin kinh t m c trong ci cch v pht trin x hi. Xc nh nh hng xy dng nn kinh t nc ta thnh nn kinh t th tr ng mang tnh x hi ch ngha tr thnh mc tiu cho tt c cc hot ng qun l v pht trin t nc. Chnh v vy m em la chn ti cho n kinh t chnh tr ca mnh l Pht trin kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha Vit Nam . Trong khun khae bi vit ny em khng c nh i qua su vo bt c vn g m ch da trn c s kin thc c trang b v thc trng nn kinh t thng qua cc s liu thng k nh gi nn kinh t nc nh. Do cng tht d hiu nu c nhng khim khuyt khng th trnh khi trong qu trnh vit bi. Nhn y em cng xin chn thnh cm n thy gio TS T c Hnh nhit tnh hng dn v gip em trong qu trnh lm bi. Cu trc n c chia lm ba phn: I. Pht trin kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha Vit Nam l mt tt yu khch quan. II. Thc trng nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha Vit Nam III. Gii php hon thin nn kinh t th tr ng nh h- ng x hi ch ngha Vit Nam. 1 n kinh t chnh tr C s l lun ca bi vit da trn gio trnh kinh t chnh tr tp 2, gio trnh lch s cc hc thuyt kinh t v nht l vn kin i hi i biu ton quc ln th IX ng cng sn Vit Nam. Cc s liu thng k trnh by trong bi c chn lc v phn tch trn c s ch yu l Nin gim thng k 2001 v mt s ti liu khc bao gm bo co th ng k chnh ph v tnh hnh pht trin kinh t-x hi, cc bo u t , din dn doanh nghip... I. Pht trin kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha Vit Nam l mt s tt yu khch quan. 1.1. Nn kinh t th tr ng Vit Nam hin nay. tm hiu v nn kinh t th tr ng Vit Nam hin nay chng ta quan tm n hai vn quan trng nht ca mt nn kinh t th tr ng l nn kinh t hng ho v vn c ch th tr ng....
View Full Document

Page1 / 36

KC122 - n kinh t chnh tr Li ni u K t i hi ng ton quc ln th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online