KC122 - §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi nãi ®Çu KÓ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi nãi ®Çu KÓ tõ §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VI, cïng víi viÖc ®a ra ®êng lèi ®aei míi vÒ kinh tÕ, nhê hμng lo¹t chÝnh s¸ch tÝch cùc cô thÓ ho¸ chñ tr ¬ng c¶i c¸ch s©u réng nÒn kinh tÕ mμ nhê ®ã níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín kh«ng chØ trong ph¸t triÓn kinh tÕ mμ c¶ trong c¶i c¸ch vμ ph¸t triÓn x· héi. X¸c ®Þnh ®Þnh híng x©y dùng nÒn kinh tÕ níc ta thμnh nÒn kinh tÕ thÞ tr êng mang tÝnh x· héi chñ nghÜa ®· trë thμnh môc tiªu cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vμ ph¸t triÓn ®Êt níc. ChÝnh v× vËy mμ em lùa chän ®Ò tμi cho ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ cña m×nh lμ “ Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam ”. Trong khu«n khae bμi viÕt nμy em kh«ng cã ý ®Þnh ®i qua s©u vμo bÊt cø vÊn ®Ò g× mμ chØ dùa trªn c¬ së kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ vμ thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ th«ng qua c¸c sè liÖu thèng kª ®Ó ®¸nh gi¸ nÒn kinh tÕ níc nhμ. Do ®ã còng thËt dÔ hiÓu nÕu cã nh÷ng khiÕm khuyÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái trong qu¸ tr×nh viÕt bμi. Nh©n ®©y em còng xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS T« §øc H¹nh ®· nhiÖt t×nh híng dÉn vμ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh lμm bμi. CÊu tróc ®Ò ¸n ®îc chia lμm ba phÇn: I. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. II. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam III. Gi¶i ph¸p hoμn thiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh h- íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. 1 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ C¬ së lý luËn cña bμi viÕt dùa trªn gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ tËp 2, gi¸o tr×nh lÞch sö c¸c häc thuyÕt kinh tÕ vμ nhÊt lμ v¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. C¸c sè liÖu th«ng kª tr×nh bμy trong bμi ®îc chän läc vμ ph©n tÝch trªn c¬ së chñ yÕu lμ Niªn gi¸m thèng kª 2001 vμ mét sè tμi liÖu kh¸c bao gåm b¸o c¸o th êng kú chÝnh phñ vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, c¸c b¸o §Çu t , diÔn dμn doanh nghiÖp... I. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam lμ mét sù tÊt yÕu kh¸ch quan. 1.1. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë ViÖt Nam hiÖn nay. §Ó t×m hiÓu vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë ViÖt Nam hiÖn nay chóng ta quan t©m ®Õn hai vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña mét nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ nÒn kinh tÕ hμng ho¸ vμ vÊn ®Ò c¬ chÕ thÞ tr êng....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 36

KC122 - §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi nãi ®Çu KÓ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online