KC126 - §Ò tμi NÒn Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò tμi: NÒn Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay Lêi giíi thiÖu Tõ n¨m 1975, khi c¶ níc ®éc lËp. C¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ hoμn thμnh trªn ph¹m vi c¶ níc th× c¶ níc cïng tiÕn hμnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa x· héi. §¶ng ta ®· chñ tr ¬ng gi÷ v÷ng quan ®iÓm còng nh con ®êng mμ chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· lùa chän lμ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, quyÕt t©m ®a ®Êt níc trë thμnh mét níc giμu m¹nh vÒ kinh tÕ, aen ®Þnh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. §Ó ®¹t ®îc nh vËy, §¶ng ta ®· chñ tr ¬ng ph¶i u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ vμ coi ®ã lμ vÊn ®Ò sèng cßn vμ mét trong sè ®ã lμ x©y dùng kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trªn thùc tÕ vÊn ®Ò nhμ níc vμ thÞ tr êng lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña nhiÒu nhμ kinh tÕ trong nhiÒu thËp kû qua. Do ®ã mμ ë níc ta còng nh c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi muèn t×m tßi m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« thÝch hîp vμ hiÖu qu¶ h¬n. Trong b¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hμnh Trung ¬ng kho¸ VIII tr×nh ®¹i héi IX cña §¶ng ta cã ®Ò cËp : “ Nhμ níc qu¶n lý kinh tÕ b»ng ph¸p luËt, chiÕn lîc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch nh»m ph¸t huy mAEt tÝch cùc, h¹n chÕ mAEt tiªu cùc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, b¶o vÖ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng” §Ò tμi: NÒn Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay ChÝnh v× vËy mμ x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh h- íng x· héi chñ nghÜa lμ mét yÕu tè tÊt yÕu c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ®aei míi qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta, vμ nhê cã ®êng lèi ®óng ®¾n kinh tÕ níc ta ®· tho¸t khái nh÷ng khñng ho¶ng ®¹t tèc ®é t¨ng tr - ëng nhanh, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiªn ®¸ng kÓ, chÝnh trÞ x· héi aen ®Þnh, quèc phßng an ninh quèc gia ®îc gi÷ v÷ng. Níc ta tõ mét nøoc cã nªn kinh tÕ quan liªu, bao cÊp ®· tõng bíc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa dùa trªn quy luËt gi¸ trÞ vμ tÝn hiÖu cung cÇu cña thÞ tr êng. I/ Nghiªn cøu c¬ së lý luËn vÒ nÒn kinh tÕ ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa ë níc ta: 1) Kh¸i niÖm vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng: Theo quan ®iÓm cña Samuelson trÝch trong kinh tÕ häc th×: “ Mét nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét c¬ chÕ tinh vi ®Ó phèi hîp mét c¸ch kh«ng tù gi¸c nh©n d©n vμ doanh nghiÖp th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ vμ thÞ tr êng. Nã lμ mét ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó tËp hîp tri thøc vμ hμnh ®éng cña hμng triÖu c¸ nh©n kh¸c nhau, kh«ng cã bé n·o trung t©m nã vÉn gi¶i ®îc bμi to¸n mμ m¸y tÝnh lín nhÊt hiÖn nay còng kh«ng thÓ gi¶i naei. Kh«ng ai thiÕt kÕ ra nã. Nã tù xuÊt hiÖn vμ nã ®ang thay ®aei còng nh x· héi loμi ngêi.” §Ò tμi: NÒn Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

KC126 - §Ò tμi NÒn Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online