KC126 - ti: Nn Kinh t th tr ng nh hng XHCN nc ta hin nay Li...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ti: Nn Kinh t th tr ng nh hng XHCN nc ta hin nay Li gii thiu T nm 1975, khi c nc c lp. Cch mng dn tc dn ch hon thnh trn phm vi c nc th c nc cng tin hnh cch mng x hi ch ngha x hi. ng ta ch tr ng gi vng quan im cng nh con ng m ch tch H Ch Minh la chn l tin ln ch ngha x hi, quyt tm a t nc tr thnh mt nc giu mnh v kinh t, aen nh v kinh t chnh tr, x hi cng bng vn minh. t c nh vy, ng ta ch tr ng phi u tin pht trin kinh t v coi l vn sng cn v mt trong s l xy dng kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha. Trn thc t vn nh nc v th tr ng l mi quan tm hng u ca nhiu nh kinh t trong nhiu thp k qua. Do m nc ta cng nh cc nc khc trn th gii mun tm ti m hnh qun l kinh t v m thch hp v hiu qu hn. Trong bo co chnh tr ca Ban chp hnh Trung ng kho VIII trnh i hi IX ca ng ta c cp : Nh nc qun l kinh t bng php lut, chin lc, qui hoch, k hoch, chnh sch nhm pht huy mAEt tch cc, hn ch mAEt tiu cc ca nn kinh t th tr ng, bo v li ch ca nhn dn lao ng ti: Nn Kinh t th tr ng nh hng XHCN nc ta hin nay Chnh v vy m xy dng nn kinh t th tr ng nh h- ng x hi ch ngha l mt yu t tt yu c bn ca qu trnh aei mi qun l kinh t nc ta, v nh c ng li ng n kinh t nc ta thot khi nhng khng hong t tc tng tr - ng nhanh, i sng nhn dn c ci thin ng k, chnh tr x hi aen nh, quc phng an ninh quc gia c gi vng. Nc ta t mt noc c nn kinh t quan liu, bao cp tng bc chuyn sang nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha da trn quy lut gi tr v tn hiu cung cu ca th tr ng. I/ Nghin cu c s l lun v nn kinh t nh hng X hi ch ngha nc ta: 1) Khi nim v nn kinh t th tr ng: Theo quan im ca Samuelson trch trong kinh t hc th: Mt nn kinh t th tr ng l mt c ch tinh vi phi hp mt cch khng t gic nhn dn v doanh nghip thng qua h thng gi c v th tr ng. N l mt phng tin giao thng tp hp tri thc v hnh ng ca hng triu c nhn khc nhau, khng c b no trung tm n vn gii c bi ton m my tnh ln nht hin nay cng khng th gii naei. Khng ai thit k ra n. N t xut hin v n ang thay aei cng nh x hi loi ngi. ti: Nn Kinh t th tr ng nh hng XHCN nc ta hin nay...
View Full Document

Page1 / 27

KC126 - ti: Nn Kinh t th tr ng nh hng XHCN nc ta hin nay Li...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online