KC136 - M c Lc Trang Li ni u 2 3 Ch ng I. Nhng vn l lun ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc Lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña thÞ tr êng 3 I.C¸c kh¸i niÖm vμ chøc n¨ng cña thÞ tr êng 3 II. Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng ë ViÖt Nam lμ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan 3 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ tr êng 6 I.Thùc tr¹ng 6 1. ThÞ tr êng hμng hãa – dÞch vô 6 2. ThÞ tr êng lao ®éng 8 3. ThÞ tr êng vèn 9 4. ThÞ tr êng bÊt ®éng s¶n 10 5. ThÞ tr êng khoa häc c«ng nghÖ 10 II.Ph¬ng híng vμ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng ë níc ta 11 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. ThÞ tr êng hμng hãa – dÞch vô 12 2. ThÞ tr êng lao ®éng 12 3. ThÞ tr êng vèn 13 4. ThÞ tr êng bÊt ®éng s¶n 13 5. ThÞ tr êng khoa häc c«ng nghÖ 14 KÕt luËn 15 Danh môc tμi liÖu tham kh¶o 16 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam lμ mét quèc gia nhá bÐ vμ cßn non trÎ thuéc vïng §«ng Nam Ch©u ¸, mét d©n téc anh hïng víi bao phen vμo sinh ra tö ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n téc, vμ nay còng ®ang chøng minh víi toμn thÕ giíi hä còn lμ mét d©n téc anh hïng trong c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®Êt níc. Tõ ®¹i héi VI, VII, VIII ®Õn ®¹i héi IX cña §¶ng nhiÒu t duy nhËn thøc míi ®· ®îc rót ra vμ trë thμnh c¸c quan ®iÓm míi . §¶ng 2
Background image of page 2
ta ®· kh¼ng ®Þnh “®aei míi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “ ë ViÖt Nam lμ hoμn toμn ®óng ®¾n vμ cÊp thiÕt. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®óng nghÜa cña nã ta cÇn x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®ång bé tÊt c¶ c¸c lo¹i thÞ tr êng, nh÷ng lo¹i thÞ tr êng cßn ®ang hÕt søc míi mÎ ë ViÖt Nam. ViÖc h×nh thμnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng lμ mét yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “cã thÓ vÝ c¬ thÓ sèng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ “. Tuy nhiªn trong c¬ thÓ sèng mäi bé phËn kh«ng thÓ cïng mét lóc ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nh c¬ thÓ ®· tr ëng thμnh. NÒn kinh tÕ còng vËy, ®Ó cã thÓ vËn hμnh ®îc th× ph¶i nhen nhãm Êp ñ h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn dÇn tõng bíc. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh : “ thóc ®Èy sù h×nh thμnh ph¸t triÓn vμ tõng bíc hoμn thiÖn c¸c lo¹i thÞ tr êng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®AEc biÖt lμ nh÷ng thÞ tr êng cßn s¬ khai nh : thÞ tr êng lao ®éng, thÞ tr êng chøng kho¸n, thÞ tr - êng vèn, thÞ tr êng khoa häc c«ng nghÖ ”. Theo môc tiªu ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o d©n giμu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 28

KC136 - M c Lc Trang Li ni u 2 3 Ch ng I. Nhng vn l lun ca...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online