KC141 - Li m u Nn kinh t th trng c nh hng ln n s tn ti v...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng cã ¶nh hëng lín ®Õn sù tèn t¹i vµ ph¸t triÓn cña tõng quèc gia tõng d©n téc. VÊn ®Ò nhµ níc vµ thÞ trêng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhiÒu nhµ nghiªn cøu kinh tÕ trong nhiÒu thËp kØ qua, do ®ã viÖc t×m tßi m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶ h¬n lµ vÊn ®Ò mµ nhµ níc ta vµ nhiÒu níc trªn thÕ giíi quan t©m. X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ mét yÕu tè tÊt yÕu c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta. Trong nh÷ng n¨m qua, nhê cã ®êng lèi ®æi míi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ níc, níc ta ®· tho¸t khái nh÷ng khñng ho¶ng, ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng nhanh, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, an ninh quèc phßng ®îc gi÷ v÷ng, tõ mét nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp ®· tõng bíc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa dùa trªn quy luËt gi¸ trÞ vµ tÝn hiÖu cung cÇu cña thÞ trêng. Nh vËy, viÖc quan t©m ®Ôn x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng dÞnh híng x· héi chñ nghÜa lµ mét ®iÒu søc cÇn thiÕt. Em muèn sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc lµm bµi tiÓu luËn nµy ®Ó ph©n tÝch vÊn ®Ò ®· nªu trªn. Em rÊt mong thÇy xem xÐt, chØ b¶o ®Ó em cã nh÷ng nhËn thøc râ rµng h¬n, ®óng ®¾n h¬n, mai sau khi ra trêng em cã thÓ gãp mét phÇn nhá cho c«ng cuéc x©y dùng nÒn kinh tÕ nø¬c ta. 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Néi dung I. C¬ së lý luËn: 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr- êng: a. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan: Bíc vµo thêi k× qu¸ ®é, nÒn kinh tÕ do chÕ ®é x· héi cò ®Ó l¹i cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ x· héi cò mµ qu¸ tr×nh c¶i taä l¹i kÐo dµi trong suèt thêi k× qu¸ ®é mµ trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn x· héi míi xuÊt hiÖn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cña x· héi míi. Bíc vµo thêi k× qu¸ ®é ®iÓm xuÊt ph¸t vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, vÒ n¨ng suÊt lao ®éng lµ thÊp vµ kh«ng ®Òu nhau v× vËy ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc cña quan hÖ s¶n xuÊt cho phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é kh¸c nhau cña lùc lîng s¶n xuÊt. Kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi mµ trong ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®æi, ®Ó b¸n trªn thÞ trêng. Do ®ã kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é cao ®ã lµ kinh tÕ thÞ trêng. Trong kinh tÕ thÞ trêng toµn bé yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra ®Òu th«ng qua thÞ trêng v× vËy gi÷a hµng ho¸ vµ kinh tÕ kh«ng ®ång nhÊt, chóng kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn vµ c¬ b¶n cã cïng nguån gèc, b¶n chÊt. C¬ së kh¸ch quan ®ã lµ: - Do ph©n c«ng lao ®éng x· héi : ph©n c«ng lao ®éng x· héi lµ c¬ së chung cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ nã kh«ng mÊt ®i mµ ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn 2
Image of page 2
chiÒu s©u. Sù chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸ ngµy cµng
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern