KC141 - Li m u Nn kinh t th trng c nh hng ln n s tn ti v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng cã ¶nh hëng lín ®Õn sù tèn t¹i vμ ph¸t triÓn cña tõng quèc gia tõng d©n téc. VÊn ®Ò nhμ níc vμ thÞ trêng lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña nhiÒu nhμ nghiªn cøu kinh tÕ trong nhiÒu thËp kØ qua, do ®ã viÖc t×m tßi m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ thÝch hîp vμ cã hiÖu qu¶ h¬n lμ vÊn ®Ò mμ nhμ níc ta vμ nhiÒu níc trªn thÕ giíi quan t©m. X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lμ mét yÕu tè tÊt yÕu c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ®aei míi qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta. Trong nh÷ng n¨m qua, nhê cã ®êng lèi ®aei míi ®óng ®¾n cña §¶ng vμ nhμ níc, níc ta ®· tho¸t khái nh÷ng khñng ho¶ng, ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng nhanh, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, chÝnh trÞ x· héi aen ®Þnh, an ninh quèc phßng ®îc gi÷ v÷ng, tõ mét nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp ®· tõng bíc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa dùa trªn quy luËt gi¸ trÞ vμ tÝn hiÖu cung cÇu cña thÞ trêng. Nh vËy, viÖc quan t©m ®Ôn x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng dÞnh híng x· héi chñ nghÜa lμ mét ®iÒu søc cÇn thiÕt. Em muèn sö dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc lμm bμi tiÓu luËn nμy ®Ó ph©n tÝch vÊn ®Ò ®· nªu trªn. Em rÊt mong thÇy xem xÐt, chØ b¶o ®Ó em cã nh÷ng nhËn thøc râ rμng h¬n, ®óng ®¾n h¬n, mai sau khi ra trêng em cã thÓ gãp mét phÇn nhá cho c«ng cuéc x©y dùng nÒn kinh tÕ nø¬c ta. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Néi dung I. C¬ së lý luËn: 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng: a. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan: Bíc vμo thêi k× qu¸ ®é, nÒn kinh tÕ do chÕ ®é x· héi cò ®Ó l¹i cã nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ x· héi cò mμ qu¸ tr×nh c¶i taä l¹i kÐo dμi trong suèt thêi k× qu¸ ®é mμ trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn x· héi míi xuÊt hiÖn nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ cña x· héi míi. Bíc vμo thêi k× qu¸ ®é ®iÓm xuÊt ph¸t vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, vÒ n¨ng suÊt lao ®éng lμ thÊp vμ kh«ng ®Òu nhau v× vËy ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc cña quan hÖ s¶n xuÊt cho phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é kh¸c nhau cña lùc l- îng s¶n xuÊt. Kinh tÕ hμng ho¸ lμ mét kiÓu tae chøc kinh tÕ x· héi mμ trong ®ã s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó trao ®aei, ®Ó b¸n trªn thÞ trêng. Do ®ã kinh tÕ hμng ho¸ ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é cao ®ã lμ kinh tÕ thÞ trêng. Trong kinh tÕ thÞ trêng toμn bé yÕu tè ®Çu vμo, ®Çu ra ®Òu th«ng qua thÞ trêng v× vËy gi÷a hμng ho¸ vμ kinh tÕ kh«ng ®ång nhÊt, chóng kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn vμ c¬ b¶n cã cïng nguån gèc, b¶n chÊt. C¬ së kh¸ch quan ®ã lμ: - Do ph©n c«ng lao ®éng x· héi : ph©n c«ng lao ®éng x· héi lμ c¬ së chung cña s¶n xuÊt hμng ho¸ vμ nã kh«ng mÊt ®i mμ ngμy cμng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Sù chuyªn m«n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 22

KC141 - Li m u Nn kinh t th trng c nh hng ln n s tn ti v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online