{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC146 - M c Lc Trang Li ni u 2 3 Ch ng I Nhng vn l lun ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc Lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña thÞ trêng 3 I.C¸c kh¸i niÖm vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng 3 II. Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng ë ViÖt Nam lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan 3 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ trêng 6 I.Thùc tr¹ng 6 1. ThÞ trêng hµng hãa – dÞch vô 6 2. ThÞ trêng lao ®éng 8 3. ThÞ trêng vèn 9 4. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n 10 5. ThÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ 10 II.Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng ë níc ta 11 1. ThÞ trêng hµng hãa – dÞch vô 12 2. ThÞ trêng lao ®éng 12 3. ThÞ trêng vèn 13 4. ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n 13 5. ThÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ 14 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KÕt luËn 15 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 16 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhá bÐ vµ cßn non trÎ thuéc vïng §«ng Nam Ch©u ¸, mét d©n téc anh hïng víi bao phen vµo sinh ra tö ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n téc, vµ nay còng ®ang chøng minh víi toµn thÕ giíi hä còn lµ mét d©n téc anh hïng trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Tõ ®¹i héi VI, VII, VIII ®Õn ®¹i héi IX cña §¶ng nhiÒu t duy nhËn thøc míi ®· ®îc rót ra vµ trë thµnh c¸c quan ®iÓm míi . §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh “®æi míi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “ ë ViÖt Nam lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ cÊp thiÕt. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®óng nghÜa cña nã ta cÇn x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®ång bé tÊt c¶ c¸c lo¹i thÞ trêng, nh÷ng lo¹i thÞ trêng cßn ®ang hÕt søc míi mÎ ë ViÖt Nam. ViÖc h×nh thµnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “cã thÓ vÝ c¬ thÓ sèng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ “. Tuy nhiªn trong c¬ thÓ sèng mäi bé phËn kh«ng thÓ cïng mét lóc ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh c¬ thÓ ®· trëng thµnh. NÒn kinh tÕ còng vËy, 2
Background image of page 2
®Ó cã thÓ vËn hµnh ®îc th× ph¶i nhen nhãm Êp ñ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÇn tõng bíc. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh : “ thóc ®Èy sù h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ trêng cßn s¬ khai nh : thÞ trêng lao ®éng, thÞ tr- êng chøng kho¸n, thÞ trêng vèn, thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ ”. Theo môc tiªu ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}