KC146 - Môc Lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 Ch¬ng I. Nh÷ng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Môc Lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña thÞ tr êng 3 I.C¸c kh¸i niÖm vμ chøc n¨ng cña thÞ tr êng 3 II. Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng ë ViÖt Nam lμ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan 3 Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ tr êng 6 I.Thùc tr¹ng 6 1. ThÞ tr êng hμng hãa – dÞch vô 6 2. ThÞ tr êng lao ®éng 8 3. ThÞ tr êng vèn 9 4. ThÞ tr êng bÊt ®éng s¶n 10 5. ThÞ tr êng khoa häc c«ng nghÖ 10 II.Ph ¬ng híng vμ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng ë níc ta 11 1 1. ThÞ tr êng hμng hãa – dÞch vô 12 2. ThÞ tr êng lao ®éng 12 3. ThÞ tr êng vèn 13 4. ThÞ tr êng bÊt ®éng s¶n 13 5. ThÞ tr êng khoa häc c«ng nghÖ 14 KÕt luËn 15 Danh môc tμi liÖu tham kh¶o 16 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam lμ mét quèc gia nhá bÐ vμ cßn non trÎ thuéc vïng §«ng Nam Ch©u ¸, mét d©n téc anh hïng víi bao phen vμo sinh ra tö ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n téc, vμ nay còng ®ang chøng minh víi toμn thÕ giíi hä còn lμ mét d©n téc anh hïng trong c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®Êt níc. 2 Tõ ®¹i héi VI, VII, VIII ®Õn ®¹i héi IX cña §¶ng nhiÒu t duy nhËn thøc míi ®· ®îc rót ra vμ trë thμnh c¸c quan ®iÓm míi . §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh “®aei míi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “ ë ViÖt Nam lμ hoμn toμn ®óng ®¾n vμ cÊp thiÕt. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng theo ®óng nghÜa cña nã ta cÇn x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®ång bé tÊt c¶ c¸c lo¹i thÞ tr êng, nh÷ng lo¹i thÞ tr êng cßn ®ang hÕt søc míi mÎ ë ViÖt Nam. ViÖc h×nh thμnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng lμ mét yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa “cã thÓ vÝ c¬ thÓ sèng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ “. Tuy nhiªn trong c¬ thÓ sèng mäi bé phËn kh«ng thÓ cïng mét lóc ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nh c¬ thÓ ®· tr ëng thμnh. NÒn kinh tÕ còng vËy, ®Ó cã thÓ vËn hμnh ®îc th× ph¶i nhen nhãm Êp ñ h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn dÇn tõng bíc. NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh : “ thóc ®Èy sù h×nh thμnh ph¸t triÓn vμ tõng bíc hoμn thiÖn c¸c lo¹i thÞ tr êng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®AEc biÖt lμ nh÷ng thÞ tr êng cßn s¬ khai nh : thÞ tr êng lao ®éng, thÞ tr êng chøng kho¸n, thÞ tr - êng vèn, thÞ tr êng khoa häc c«ng nghÖ ”. Theo môc tiªu ®Õn n¨m 2020 níc ta c¬ b¶n trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o d©n giμu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 28

KC146 - Môc Lôc Trang Lêi nãi ®Çu 2 Ch¬ng I. Nh÷ng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online