KC170 - a.®AEt vÊn ®Ò Tr íc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a.®AEt vÊn ®Ò Tr íc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh níc ta lùa chän ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng(KTTT) lμ tÊt yÕu, lμ sù lùa chän ®óng ®¾n, nã khång chØ tån t¹I kh¸ch quan mμ cßn cÇn thiÕt cho c«ng cuéc x©y dùng x· héi chu nghÜa (XHCN). Nhng kh«ng nh c¸c níc t b¶n chñ nghÜa(TBCN), víi níc ta viÖc ph¸t triÓn KTTT cã nh÷ng ®AEc tr ng riªng biÖt:võa ®ßi hái ph¸t triÓn kinh tÕ, võa ph¶i gi÷ v÷ng ®Þnh híng XHCN. KTTT tuy cã nhiÒu u ®iÓm, nhng kh«ng ph¶i tuyÖt ®èi, nã cßn cã nh÷ng khuyÕt tËt mμ nÕu ta cø ®Ó cho nã tù do ph¸t triÓn th× ®Õn mét lóc nμo ®ã nÒn kinh tÕ sÏ r¬i vμo t×nh tr¹ng rÊt nguy hiÓm vμ cã thÓ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t. V× vËy, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn KTTT lμ ®óng ®¾n, nhng ph¶i cã sù ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi t×nh h×nh ®Êt níc còng nh ®Þnh híng cña níc ta. Víi vèn hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, em mong r»ng th«ng qua ®Ò tμi nμy t×m hiÓu thªm vÒ nÒn kinh tÕ níc ta còng nh ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng qua mét sè néi dung sau: Ph¸t triÓn KTTT ®Þnh híng XHCN lμ tÊt yÕu kh¸ch quan. Nh÷ng ®AEc tr ng c¬ b¶n cña KTTT ®Þnh híng XHCN ë níc ta. 1 Thùc tr¹ng vμ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn KTTT ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam. 2 B . gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. I- Lý luËn vÒ KTTT ®Þnh híng XHCN. 1. Kh¸i niÖm vÒ KTTT. a. Quan niÖm vÒ KTTT. Kinh tÕ thÞ tr êng nãi chung lμ nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hμng ho¸, mét h×nh thøc mμ ë ®ã hÇu hÕt c¸c quan hÖ kinh tÕ trªn diÔn ra trªn thÞ tr êng, chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ vèn cã cña nã. KTTT lμ kinh tÕ hμng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng, diÔn ra trong m«i tr êng c¹nh tranh vμ lÊy lîi nhuËn lμm ®éng lùc thóc ®Èy. b. KTTT ®Þnh híng XHCN lμ g×? §· cã nhiÒu ý kiÕn, quan ®iÓm kh¸c nhau xung quanh viÖc ®a ra mét kh¸i niÖm vÒ KTTT ®Þnh híng XHCN, nhng nãi chung ®Òu tËp trung lμm naei bËt mét sè ý sau: §ã lμ nÒn kinh tÕ hμng ho¸ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng díi sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN. KTTT ®Þnh híng XHCN lμ viÖc sö dông c«ng nghÖ KTTT dÓ thùc hiÖn môc tiªu cña CNXH. Lμ qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt ®ång thêi hai nhiÖm vô: võa ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng, võa ph¶i thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña CNXH. 3 Ph¸t triÓn nÒn KTTT ®Þnh híng XHCN nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

KC170 - a.®AEt vÊn ®Ò Tr íc hÕt cÇn kh¼ng ®Þnh...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online