KC170 - a.AEt vn Tr c ht cn khng nh nc ta la chn pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a.AEt vn Tr c ht cn khng nh nc ta la chn pht trin kinh t th tr ng(KTTT) l tt yu, l s la chn ng n, n khng ch tn tI khch quan m cn cn thit cho cng cuc xy dng x hi chu ngha (XHCN). Nhng khng nh cc nc t bn ch ngha(TBCN), vi nc ta vic pht trin KTTT c nhng AEc tr ng ring bit:va i hi pht trin kinh t, va phi gi vng nh hng XHCN. KTTT tuy c nhiu u im, nhng khng phi tuyt i, n cn c nhng khuyt tt m nu ta c cho n t do pht trin th n mt lc no nn kinh t s ri vo tnh trng rt nguy him v c th phi tr gi t. V vy, ng ta xc nh pht trin KTTT l ng n, nhng phi c s iu chnh sao cho ph hp vi tnh hnh t nc cng nh nh hng ca nc ta. Vi vn hiu bit cn hn ch, em mong rng thng qua ti ny tm hiu thm v nn kinh t nc ta cng nh ng li chnh sch ca ng qua mt s ni dung sau: Pht trin KTTT nh hng XHCN l tt yu khch quan. Nhng AEc tr ng c bn ca KTTT nh hng XHCN nc ta. 1 Thc trng v nhng gii php c bn pht trin KTTT nh hng XHCN Vit Nam. 2 B . gii quyt vn . I- L lun v KTTT nh hng XHCN. 1. Khi nim v KTTT. a. Quan nim v KTTT. Kinh t th tr ng ni chung l nhng hnh thc pht trin cao ca kinh t hng ho, mt hnh thc m hu ht cc quan h kinh t trn din ra trn th tr ng, chu s chi phi ca cc quy lut kinh t vn c ca n. KTTT l kinh t hng ho vn ng theo c ch th tr ng, din ra trong mi tr ng cnh tranh v ly li nhun lm ng lc thc y. b. KTTT nh hng XHCN l g? c nhiu kin, quan im khc nhau xung quanh vic a ra mt khi nim v KTTT nh hng XHCN, nhng ni chung u tp trung lm naei bt mt s sau: l nn kinh t hng ho vn hnh theo c ch th tr ng di s qun l ca nh nc theo nh hng XHCN. KTTT nh hng XHCN l vic s dng cng ngh KTTT d thc hin mc tiu ca CNXH. L qu trnh gii quyt ng thi hai nhim v: va pht trin kinh t th tr ng, va phi thc hin cc mc tiu ca CNXH. 3 Pht trin nn KTTT nh hng XHCN nhm mc ch pht trin lc lng sn xut, pht trin kinh t xy dng c s vt cht k thut ca CNXH, nng cao i sng nhn dn....
View Full Document

Page1 / 20

KC170 - a.AEt vn Tr c ht cn khng nh nc ta la chn pht trin...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online