{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC174 - Li m u Mi mt con ngi Vit Nam u c mt lng t ho v dn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Mçi mét con ngêi ViÖt Nam ®Òu cã mét lßng tù hµo vÒ d©n téc rÊt m¹nh mÏ. §iÒu ®ã ®îc xuÊt ph¸t tõ tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, yªu níc, s½n sµng hi sinh ®Ó b¶o vÖ Tæ Quèc. Tõ thêi c¸c vua Hïng dùng níc cho tíi nay, ®Êt níc ViÖt Nam ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu cuéc chiÕn tranh b¶o vÖ ®Êt níc. Tõ cuéc chiÕn chèng qu©n Nguyªn M«ng tíi cuéc kh¸ng chiÕn trêng kú chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü. Ngµy nay, kÕt qu¶ cña sù hi sinh Êy lµ mét ®Êt níc hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, chóng ta ®· chÞu mét c¸i gi¸ kh«ng ph¶i lµ nhá: ngoµi nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng thÓ tÝnh ®îc vÒ ngêi, chóng ta cßn ph¶i g¸nh chÞu sù tæn thÊt to lín vÒ kinh tÕ. §ã lµ: vÒ n«ng nghiÖp 1/7 ruéng ®Êt bÞ bá hoang, 1/3 ruéng ®Êt kh«ng cã níc tíi ®Ó cµy cÊy, vÒ c«ng nghiÖp s¶n lîng n¨m 1954 so víi n¨m 1939 tõ 10% xuèng 1,5%...Trong thêi gian sau chiÕn tranh, chóng ta x©y dùng mét nÒn kinh tÐ tËp trung theo kiÓu mÉu Liªn X« vµ ®· thu ®îc mét sè thµnh c«ng kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t. Nh÷ng tëng ®ã lµ con ®êng ®óng ®¨n, phï hîp víi níc ta nhng mét lÇn n÷a nÒn kinh tÕ l¹i r¬i vµo khñng ho¶ng. N¨m 1986 lµ mét mèc quan träng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. T¹i cuéc häp lÇn thø VI cña §¶ng, quèc héi quyÕt ®Þnh chuyÓn híng nÒn kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. VËy t¹i sao chóng ta ph¶i chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ? T¹i sao l¹i ph¶i chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa? NÒn kinh tÕ nµy nh thÕ nµo? Tõ khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ chóng ta ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu g×? Trong t¬ng lai chóng ta sÏ ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµo? Trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy t«i xin cè g¾ng lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµ cïng x¸c ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc mµ tuæi trÎ cÇn lµm ®Ó ®a ®Êt níc ph¸t triÓn s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I.Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ kinh tÕ thÞ trêng 1. NÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ g×? - NÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh kinh tÕ mµ trong ®ã hÇu hÕt c¸c quan hÖ kinh tÕ ®îc thùc hiÖn díi h×nh th¸i hµng ho¸ vµ dÞch vô, víi nhiÒu thµnh phÇn tham gia, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng. - Nh vËy, nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét m« h×nh kinh tÕ mµ c¸c thµnh phÇn cña thÞ trêng cã mèi quan hÖ th«ng qua hµng ho¸, dÞch vô vµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trao ®æi. TÊt c¶ c¸c quan hÖ ®ã ®îc ®iÒu tiÕt b»ng mét c¬ chÕ tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng do sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt vèn cã cña nã. Nãi mét c¸ch cô thÓ h¬n vÒ c¬ chÕ tù ®iÒu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

KC174 - Li m u Mi mt con ngi Vit Nam u c mt lng t ho v dn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online